Политика за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ | ПРЕДГОВОР

Благодарим ви за интереса към уебсайта на Gradido Academy. Доверието на всички посетители и клиенти, както и сигурността на вашите данни и защитата на личния ви живот са важни за нас.

СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

По-долу бихме искали да ви обясним кои данни събираме, обработваме и използваме ние, като доставчик на този уебсайт, кога и с каква цел. Ще ви обясним как работят нашите цифрови продукти и услуги и как се гарантира защитата на личните ви данни.

Нашата политика за поверителност е разделена на следните части:

Част 1: ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Част 2: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ

Част 3: БИСКВИТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Част 4: ВКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА (УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА)

Част 5: БУТОНИ ЗА ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Част 6: ЧЛЕНСТВО И СДРУЖЕНИЯ

Част 7: БЕЗОПАСНОСТ

Част 8: ЗАСЕГНАТИ ПРАВА

ЧАСТ 1: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОБХВАТ

Настоящата декларация за защита на данните информира посетителите и потребителите за вида, обхвата и целта на събирането и използването на лични данни от отговорния доставчик на този уебсайт на уебсайта https://gradido.net (наричана по-долу "офертата").

Вашите лични данни ще бъдат защитени в рамките на законовите разпоредби за защита на данните и ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата декларация за защита на данните - както следва:

Настоящата декларация за защита на данните ви информира за вида, обхвата и целта на обработката на лични данни (наричани по-долу "данни") в рамките на нашата онлайн оферта и свързаните с нея уебсайтове, функции и съдържание, както и външни онлайн присъствия, като например нашите профили в социалните медии (наричани по-долу заедно "онлайн оферта"). По отношение на използваните термини, като например "обработка" или "администратор", се позоваваме на следните определения в член 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Лице, отговорно за защитата на данните

Бернд Хюкщадт

℅ Академия Gradido - Институт за бизнес бионика

Основател и разработчик на Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Отпечатък: https://gradido.de/impressum/

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРМИНИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която може да бъде използвана за установяване на самоличността ви, като например истинското ви име, адрес или телефонен номер.

Това е информация, с помощта на която може да се определи, т.е. идентифицира, дадено лице.

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор (напр. "бисквитка") или на един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. Следователно личните данни включват например предпочитания, хобита, членство или кои уебсайтове са били разглеждани от дадено лице.

ПРОЦЕСИРАНЕ

"Обработка" е всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни, независимо дали с автоматични средства или не. Терминът е широкообхватен и обхваща практически всякаква обработка на данни.

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

- Данни от инвентаризацията (напр. имена, адреси).

- Данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера).

- Данни за съдържанието (напр. въвеждане на текст, снимки, видеоклипове).

- Данни за използването (например посетени уеб страници, интерес към съдържанието, време за достъп).

- Мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА

Посетители и потребители на онлайн офертата

По-нататък наричаме съответните лица общо "потребители".

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

- Предоставяне на онлайн офертата, нейните функции и съдържание.

- Отговаряне на заявки за контакт и комуникация с потребителите.

- Мерки за безопасност.

- Измерване на обхвата/маркетинг

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Като "Отговорно лице" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако правното основание не е изрично упоменато за отделните инструменти в тази декларация за защита на данните, ние ще ви информираме за правното основание за обработката на данните в съответствие с член 13 от DSGVO - както следва:

  • Правното основание за получаване на съгласието е чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от DSGVO,
  • правното основание за обработката за изпълнение на нашите услуги и прилагане на договорни мерки, както и за отговор на запитвания, е чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO,
  • правното основание за обработката за изпълнение на нашите правни задължения е чл. 6, ал. 1, буква в) от DSGVO, и
  • правното основание за обработване с цел защита на нашите легитимни интереси е чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO.
  • В случай че жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице налагат обработването на лични данни, правното основание е член 6, параграф 1, буква г) от DSGVO.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДОГОВОРНИ ОБРАБОТВАЩИ И ТРЕТИ СТРАНИ.

Ако в хода на обработката разкриваме данни на други лица и дружества (обработващи поръчки или трети страни), предаваме им ги или по друг начин им предоставяме достъп до данните, това се извършва само въз основа на законово разрешение (напр. ако предаването на данните на трети страни, като например на доставчици на платежни услуги, е необходимо за изпълнението на договора съгласно член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO), вие сте дали съгласието си, законово задължение предвижда това или въз основа на нашите законни интереси (напр. при използване на агенти, уеб хостове и др.).

Ако възложим на трети страни обработката на данни въз основа на така нареченото "споразумение за обработка на поръчки", това се извършва въз основа на член 28 от DSGVO.

ПРЕДАВАНЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Ако обработваме данни в трета държава (т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или ако това се прави в контекста на използване на услуги на трети страни или разкриване или прехвърляне на данни на трети страни, това се прави само ако се прави с цел изпълнение на нашите (пред)договорни задължения, въз основа на вашето съгласие, поради правно задължение или въз основа на нашите законни интереси. При наличие на законови или договорни разрешения обработваме или разрешаваме обработката на данни в трета държава само ако са изпълнени специалните изисквания на чл. 44 и сл. DSGVO са изпълнени. Това означава, че обработката се извършва например въз основа на специални гаранции, като например официално признато определяне на ниво на защита на данните, съответстващо на това в ЕС (например за САЩ чрез "Щит за защита на личните данни"), или спазване на официално признати специални договорни задължения (т.нар. "стандартни договорни клаузи").

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се събират, използват и предават на трети страни от доставчика само ако това е разрешено от закона или ако вие като потребител сте дали съгласието си за обработката.

Личните данни - като име и адрес - се събират от нас, например когато купувате продукт, за да можем да ви издадем фактура. Тези и други лични данни се предават и на трети страни - например финансова институция - ако е избран съответният метод на плащане, доколкото това е необходимо за обработката на плащането и изпълнението на договора.

Личните данни могат да бъдат предадени на трети страни само при наличие на законово или съдебно разрешение или ако привличаме трети страни, които са задължени да пазят професионална тайна, за да упражнят нашите права.

ОБРАБОТКА, СВЪРЗАНА С БИЗНЕСА

Допълнително се обработват  - Данни за договора (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента). - Данни за плащания (напр. банкови данни, история на плащанията) на нашите клиенти, заинтересовани страни и бизнес партньори с цел предоставяне на договорни услуги, обслужване и грижи за клиентите, маркетинг, реклама и пазарни проучвания.

ЧАСТ 2: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ

По принцип можете да посещавате нашия уебсайт, без да предоставяте никаква лична информация. Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в интернет не може да бъде напълно защитено от достъп на трети страни.

LOG DATA

Автоматичното събиране и съхраняване на данни от дневника от нашия доставчик на интернет услуги (доставчик) включва следната информация:

-дата и посещение на URL адреса, на който се намира посетителят

-URL, който посетителят е посетил непосредствено преди това

-Използван браузър

-Използвана операционна система

-IP адрес и име на хост на посетителя

Предаването на тези данни към нас е автоматично. Данните ви не могат да бъдат приписани на вашето лице.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО ИМЕЙЛ ИЛИ ТЕЛЕФОН

Когато се свързвате с нас като доставчик на уебсайта (например по електронна поща или телефон), вашите данни ще бъдат съхранени в нашата операционна система с цел обработка на запитването и в случай на възникване на допълнителни въпроси.

Ако е отговорено на направеното от вас запитване или е предоставено заявеното от вас приложение или услуга, вашите данни ще бъдат изтрити при прекратяване на приложението или услугата, освен ако доброволно не желаете да получите допълнителни продукти или информация от нас и не дадете съгласието си за по-нататъшното използване на вашите данни за тези цели. Дори и да сте дали съгласието си, имате право да поискате изтриване на данните си по всяко време (вж. част 8 на тази политика за поверителност).

КОМЕНТАРИ И ПРИНОСИ

Можете да публикувате коментари в блога на нашия уебсайт като потребител. Когато влизате в коментарите на блога, предоставеният от вас IP адрес незабавно се анонимизира. Публикуването на входящите коментари обаче зависи от публикуването им от нашия администратор. Тази проверка на одобрението има за цел да предотврати публикуването на незаконно съдържание на нашите страници.

Като автор на коментари можете да въведете истинското си име или псевдоним в полето за име. Имате също така възможност да не въвеждате име изобщо. Вашият имейл адрес няма да бъде показан при публикуването на коментара на нашия уебсайт.

Данните, предавани при изпращане на коментар, като например вашият имейл адрес, името, което въвеждате, и, ако е приложимо, URL адресът, който въвеждате, и коментарът, който изпращате, се съхраняват постоянно на нашия сървър, като само публикуваният коментар, ако е приложимо, заедно с името, е публично видим на нашия уебсайт. Обработката на тези лични данни се основава на вашето предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а".) Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с действие за в бъдеще (вж. част 8 от настоящата декларация за защита на данните).

ИНТЕГРИРАНЕ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Възможно е в тази онлайн оферта да бъде интегрирано съдържание на трети страни, като например видеоклипове от YouTube, карти от Google Maps, RSS емисии или графики от други уебсайтове. Това винаги изисква доставчиците на това съдържание (наричани по-долу "доставчици от трети страни") да знаят IP адреса на потребителя. Без IP адреса те не биха могли да изпратят съдържанието до браузъра на съответния потребител. Следователно IP адресът е необходим за представянето на това съдържание. Стремим се да използваме само съдържание, чиито съответни доставчици използват IP адреса само за да доставят съдържанието. Ние обаче нямаме влияние върху това дали доставчиците на трети страни съхраняват IP адреса, например за статистически цели. Ако това ни стане известно, ние ще информираме потребителя за това.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

На нашите уебсайтове използваме връзки към външни страници и тяхното съдържание не се намира на нашия сървър. Външното съдържание на тези връзки се проверява при задаването им. Въпреки това не може да се изключи, че съдържанието е било променено впоследствие от съответните доставчици. Ако забележите, че съдържанието на външните доставчици нарушава приложимото законодателство, моля, уведомете ме. Тази политика за поверителност се отнася само за съдържанието на сървърите на нашия доставчик на уеб пространство.

ЧАСТ 3: БИСКВИТКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Бисквитки и измерване на обхвата

Бисквитките са части от информация, които се предават от нашия уеб сървър или от уеб сървъри на трети страни към уеб браузърите на потребителите и се съхраняват там за последващо извличане. Потребителите са информирани за използването на "бисквитки" в контекста на псевдонимното измерване на обхвата в рамките на тази декларация за защита на данните.

Разглеждането на тази онлайн оферта е възможно и при изключване на бисквитките. Ако потребителите не желаят "бисквитките" да се съхраняват на техния компютър, те трябва да деактивират съответната опция в системните настройки на своя браузър. Съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитките може да доведе до функционални ограничения на тази онлайн оферта.

Възможно е да видите много онлайн рекламни бисквитки от компании чрез сайта на САЩ. http://www.aboutads.info/choices или от страна на ЕС http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ да управлява.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА БЮЛЕТИНИ

За да можем да изпращаме бюлетини, с които ви информираме за темите на Академията Gradido и нашите предложения, използваме платформа за разпространение на бюлетини по електронна поща.

Ако желаете да се абонирате за бюлетина на Gradido Academy и да го четете редовно, е необходима регистрация с валиден имейл адрес. Отписването от бюлетина е възможно по всяко време. За тази цел използвайте връзката, предоставена в бюлетина.

Преди да изпратите бюлетина, трябва изрично да ни потвърдите в рамките на т.нар. процедура за двойно съгласие, че можем да активираме услугата за получаване на бюлетин за вас. За тази цел ще получите от нас имейл за потвърждение и оторизация, в който ще ви помолим да кликнете върху връзката, съдържаща се в този имейл, и по този начин да потвърдите пред нас, че желаете да получавате нашия бюлетин. Няма да бъдат събирани допълнителни данни. Използваме този имейл адрес изключително за изпращане на бюлетина, освен ако не сте дали изрично съгласие за друго използване в процедурата за двойно съгласие или по-късно.

Когато се регистрирате за бюлетина, нашата система за разпращане на бюлетини запаметява вашия IP адрес и датата на регистрацията. Това съхранение служи единствено като доказателство в случай, че трето лице злоупотреби с имейл адреса и се регистрира за получаване на бюлетина без знанието на упълномощеното лице.

Информационният бюлетин се изпраща с помощта на "Click-Tip", платформа за разпространение на бюлетини на доставчика KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Обединено кралство.

Електронните адреси на получателите на нашия бюлетин, както и други техни данни, описани в настоящото известие, се съхраняват на сървърите на Klick-Tipp. Klick-Tipp използва тази информация, за да изпраща и оценява бюлетина от наше име. Освен това, според собствената си информация, Klick-Tipp може да използва тези данни, за да оптимизира или подобри собствените си услуги, например за техническо оптимизиране на изпращането и представянето на бюлетините или за икономически цели, за да определи от кои държави идват получателите. Въпреки това Klick-Tipp не използва данните на нашите получатели на бюлетини, за да им пише сама или да ги предава на трети страни.

Доверяваме се на надеждността и сигурността на информационните технологии и данните на Klick-Tipp. Klick-Tipp се ангажира да спазва разпоредбите на ЕС за защита на данните. Освен това сключихме споразумение за обработка на поръчки с Klick-Tipp. Това е договор, с който Klick-Tipp се задължава да защитава данните на нашите потребители, да ги обработва от наше име в съответствие с разпоредбите за защита на данните и по-специално да не ги предава на трети страни. Можете да видите политиката за поверителност на Klick-Tipp тук: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

ИЗПОЛЗВАНЕ НА STATIFY

За да можем да измерим извикването на определени страници и тяхната привлекателност за потребителя, използваме инструмента за анализ от Statify, разработен с отворен код от Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify предоставя компактен преглед на броя на прегледите на страниците и не съхранява и не обработва никакви лични данни, като например IP адреси. Статистическата оценка на Statify за най-често посещаваните страници се извършва чрез преброяване на прегледите на страниците, а не чрез преброяване на посетителите. Освен това прегледите на страници се съхраняват само за ограничен период от време (по подразбиране: две седмици), който може да бъде индивидуално регулиран.

Като оценяваме броя на кликванията върху нашите страници, имаме възможност непрекъснато да подобряваме онлайн офертата си за потребителите.

ЧАСТ 4: ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ + СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ В YOUTUBE

Използваме доставчика YouTube, наред с други, за интегриране на видеоклипове. YouTube се управлява от YouTube LLC със седалище на адрес 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube се представлява от Google Inc. със седалище на адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

На някои от нашите интернет страници използваме плъгини от доставчика YouTube. Когато извикате интернет страниците на нашия уебсайт, които са оборудвани с такава приставка - например нашата медийна библиотека - се установява връзка със сървърите на YouTube и се показва приставката. По този начин се предава на сървъра на YouTube коя от нашите интернет страници сте посетили. Ако сте влезли като член на YouTube, YouTube присвоява тази информация на личния ви потребителски акаунт. Когато използвате приставката, например като кликнете върху бутона за стартиране на видеоклип, тази информация също се присвоява на потребителския ви акаунт. Можете да предотвратите това прехвърляне, като излезете от потребителския си акаунт в YouTube и от други потребителски акаунти на компаниите YouTube LLC и Google Inc., преди да използвате нашия уебсайт, и изтриете съответните бисквитки на компаниите.

Допълнителна информация за обработката на данни и бележки относно защитата на данните от YouTube (Google) можете да намерите на адрес www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ ВЪВ VIMEO

Използваме доставчика Vimeo, наред с други, за интегриране на видеоклипове. Vimeo се управлява от Vimeo, LLC със седалище на 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Използваме плъгини от доставчика Vimeo на някои от нашите интернет страници. Когато извикате интернет страниците на нашия уебсайт, които са оборудвани с такава приставка - например нашата медийна библиотека - се установява връзка със сървърите на Vimeo и се показва приставката. По този начин се предава на сървъра на Vimeo коя от нашите интернет страници сте посетили. Ако сте влезли като член на Vimeo, Vimeo присвоява тази информация на личния ви потребителски акаунт. Когато използвате приставката, например като кликнете върху бутона за стартиране на видеоклип, тази информация също се присвоява на потребителския ви акаунт. Можете да предотвратите това присвояване, като излезете от потребителския си акаунт във Vimeo, преди да използвате нашия уебсайт, и изтриете съответните бисквитки от Vimeo.

Допълнителна информация за обработката на данни и бележки за защита на данните от Vimeo можете да намерите на адрес https://vimeo.com/privacy.

ЧАСТ 5: БУТОНИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и платформи, за да можем да общуваме с клиентите, заинтересованите страни и потребителите, които са активни там, и да ги информираме за нашите услуги. При извикване на съответните мрежи и платформи се прилагат условията и указанията за обработка на данни на съответните оператори.

Освен ако не е посочено друго в нашата политика за поверителност, обработваме данните на потребителите, ако те комуникират с нас в рамките на социалните мрежи и платформи, напр. когато пишат публикации в нашите онлайн присъствия или ни изпращат съобщения там.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА СПОДЕЛЯНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ (SHARIFF)

Използваме проекта c't "Shariff" на нашия уебсайт. "Shariff" замества обичайните бутони за споделяне на социалните мрежи и по този начин защитава поведението на сърфиращите.

"Shariff" интегрира тези бутони за споделяне на социалните мрежи на нашия уебсайт само като графика, която съдържа връзка към съответната социална мрежа. Като кликнете върху съответната графика, ще бъдете пренасочени към услугите на съответната мрежа. Бутонът Shariff установява директен контакт между социалната мрежа и нашите посетители само когато посетителят кликне активно върху бутона Share. Едва след това данните ви ще бъдат предадени на съответната социална мрежа. От друга страна, ако не кликнете върху бутона Shariff, не се извършва обмен между вас и социалните мрежи. Можете да намерите повече информация за проекта c't "Shariff" на адрес https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Интегрираме следните социални мрежи с "Shariff" на нашия уебсайт:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - САЩ)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - САЩ)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

ЧАСТ 6: ЗОНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ELOPAGE ЗА ОБЩНОСТТА GRADIDO

Предлагаме многостепенно членство в общността на Gradido на тези, които се интересуват от това да се запознаят отблизо с концепцията на Gradido и да станат посланици на Gradido. За да предложим тези зони за членство, използваме услугата elopage.

Възможните видове членство в Gradido-COMMUNITY са описани на страницата "Общност". Щом кликнете върху бутон на тази страница, с който искате да се регистрирате за едно от тези членства, ще напуснете нашия уебсайт и ще бъдете пренасочени към нашите индивидуални страници за членове на elopage, създадени за тази цел.

elopage е услуга на:

elopay GmbH

Улица Joachimsthaler 21

10719 Берлин

Всички функции на страниците на членовете на Elopage, както и свързаната с тях обработка на плащанията, се извършват чрез elopage. Следователно за тези процеси се прилагат разпоредбите за защита на данните на elopage. Можете да намерите декларацията за защита на данните на elopage тук: https://elopage.com/privacy

Правното основание за обработката на лични данни при препращане от нашия уебсайт към страницата за продажби чрез elopage произтича в този случай от чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б).

ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНИЯ И ДОСТАВКА НА ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ NAMOTTO.LAB

Плащанията се обработват и цифровите продукти се доставят чрез namotto.lab. Можете да намерите политиката за поверителност на namotto тук: https://namotto.de/privacy

namotto.lab е услуга на:

namotto.lab

Жител на града Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Берлин

Сключили сме съответен договор с namotto.lab като наш обработващ поръчките в съответствие с чл. 28 от DSGVO. Правното основание за обработката на лични данни при препращане от нашия уебсайт към страницата за продажби чрез elopage произтича в този случай от чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ELOPAGE ЗА ПАРТНЬОРСКИ ПАРТНЬОРИ (ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА)

Предлагаме и партньорска програма за рекламни партньори. Ако успешно рекламирате членство в Академията Gradido, рекламните партньори получават комисиона.

За да можем да ви предложим тази партньорска програма, използваме услугата elopage.   

Партньорската програма на Gradido е описана на нашата страница "Партньорска програма". Щом кликнете върху бутона на тази страница, с който желаете да се регистрирате в партньорската програма като рекламен партньор, ще напуснете нашия уебсайт и ще бъдете пренасочени към нашите отделни страници на Elopage, създадени за тази цел.

elopage е услуга на:

elopay GmbH

Улица Joachimsthaler 21

10719 Берлин

Всички функции на партньорските страници на Elopage, както и свързаната с тях обработка на плащанията, се извършват чрез elopage. Следователно за тези процеси се прилагат разпоредбите за защита на данните на elopage. Можете да намерите декларацията за защита на данните на elopage тук.  https://elopage.com/privacy

Правното основание за обработката на лични данни при препращане от нашия уебсайт към партньорската страница на elopage произтича в настоящия случай от доброволния характер на участието в партньорската програма и от член 6, параграф 1, изречение 1, буква е).

ЧАСТ 7: БЕЗОПАСНОСТ

СИСТЕМНА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на съхраняваните данни от неоторизирани лица. Въпреки проверките обаче не е възможна пълна защита срещу всички опасности. Само поради връзката с интернет и произтичащите от това технически възможности не може да се гарантира, че съдържанието и потокът от информация няма да бъдат преглеждани и записвани от трети страни.

КРИПТИРАНЕ ЧРЕЗ SSL

От съображения за сигурност използваме SSL криптиране (Secure Sockets Layer) за нашия уебсайт. По този начин се защитават предадените данни и се предотвратява възможността те да бъдат прочетени от трети страни. Можете да разпознаете успешното криптиране по това, че обозначението на протокола в лентата на състоянието на браузъра се променя от "http://" на "https://" и че там се вижда символ на затворено заключване.

ЧАСТ 8: ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

Обработваните от нас данни ще бъдат изтрити или ограничени в обработката им в съответствие с членове 17 и 18 от DSGVO. Освен ако не е изрично посочено в обхвата на настоящата декларация за защита на данните, съхраняваните от нас данни ще бъдат изтрити веднага щом престанат да бъдат необходими за предвидената цел и изтриването не противоречи на законовите задължения за съхранение. Ако данните не бъдат изтрити, защото са необходими за други и законово допустими цели, обработката им ще бъде ограничена. Т.е. данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да бъдат запазени по причини, свързани с търговското или данъчното право.

Съгласно законовите изисквания в Германия съхранението е за срок от 6 години в съответствие с § 257, ал. 1 от HGB (търговски книги, инвентаризации, начални салда, годишни финансови отчети, търговски писма, счетоводни ваучери и т.н.) и за срок от 10 години в съответствие с § 147, ал. 1 от AO (счетоводни книги, записи, доклади за управление, счетоводни ваучери, търговски и бизнес писма, документи, свързани с данъчното облагане и т.н.).

ПРАВА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

Имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие от данните в съответствие с член 15 от DSGVO.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

В съответствие с член 16 от DSGVO имате право да поискате попълване на данните, които ви засягат, или коригиране на неверните данни, които ви засягат.

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Имате право да оттеглите съгласието, дадено в съответствие с член 7, параграф 3 от DSGVO, с действие за в бъдеще.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

По всяко време можете да възразите срещу бъдещото обработване на данни, свързани с вас, в съответствие с член 21 от DSGVO. Възражението може да бъде направено по-специално срещу обработването за целите на директния маркетинг.

ПРАВА НА БЛОКИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

В съответствие с член 17 от ОРЗД имате право да поискате незабавно изтриване на съответните данни или да поискате ограничаване на обработката на данните в съответствие с член 18 от ОРЗД. Потребителят има право да блокира и изтрие своите лични данни, доколкото това не противоречи на законово задължение за запазване на данните.

ПРАВО НА ПРЕДАВАНЕ

Имате право да поискате да получите данните, свързани с вас, които сте ни предоставили в съответствие с член 20 от ОРЗД, и да поискате те да бъдат прехвърлени на други администратори на данни.

ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ

Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган съгласно чл. 77 от DSGVO.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят може също така да се свърже с нас по електронна поща, за да упражни правата си, например да оттегли дадено съгласие или да възрази срещу конкретно използване на данни:

akademie@gradido.net

Отговорност по отношение на защитата на данните:

Бернд Хюкщадт

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: support{ät}gradido.net

ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ ВАШЕ ИМЕ СРЕЩУ РЕКЛАМНИ ИМЕЙЛИ.

Като част от задължителната идентификация на доставчика съгласно § 5 TMG (немски закон за телемедиите), ние сме публикували общи данни за контакт и адрес на електронна поща в импринта на нашия уебсайт. С настоящото възразяваме срещу използването на тези данни за контакт за непоискано изпращане на информационни материали, реклами или спам, които не сме поискали изрично.

Използваме инструмента за даване на съгласие "Real Cookie Banner", за да управляваме използваните бисквитки и подобни технологии (пиксели за проследяване, уеб маяци и др.) и свързаните с тях съгласия. Подробности за това как работи "Real Cookie Banner" можете да намерите на адрес <a href="/bg/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Правното основание за обработката на лични данни в този контекст е член 6, параграф 1, буква в) от DS-GVO и член 6, параграф 1, буква е) от DS-GVO. Нашият легитимен интерес е управлението на използваните "бисквитки" и подобни технологии и свързаните с тях съгласия.

Предоставянето на лични данни не се изисква по договор, нито е необходимо за сключването на договор. Вие не сте задължени да предоставяте личните данни. Ако не предоставите личните данни, ние няма да можем да управляваме вашите съгласия.

Последно актуализиран на: 2.11.2023

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner