Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD | PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za váš zájem o webové stránky Akademie Gradido. Důvěra všech návštěvníků a zákazníků, bezpečnost vašich údajů a ochrana vašeho soukromí jsou pro nás důležité.

OBSAH TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím textu bychom vám rádi vysvětlili, jaké údaje, kdy a za jakým účelem jako poskytovatel těchto webových stránek shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Bude vám vysvětleno, jak fungují naše digitální produkty a služby a jak je zaručena ochrana vašich osobních údajů.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou rozděleny následovně:

Část 1: OBECNÉ POZNÁMKY

Část 2: POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

Část 3: COOKIES A ONLINE MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Část 4: ZAHRNUTÍ SLUŽEB TŘETÍ STRANY A OBSAHU (SLUŽBY TŘETÍ STRANY A OBSAH)

Část 5: TLAČÍTKA ČÁSTI SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Část 6: ČLENSTVÍ A PŘÍSLUŠNÍCI

Část 7: BEZPEČNOST

Část 8: Dotčená práva

ČÁST 1: OBECNÉ INFORMACE

SCOPE

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje návštěvníky a uživatele o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů odpovědným poskytovatelem těchto webových stránek - Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - telefon 07940 5 46 08 10 - e-mail akademie@gradido.net" na webových stránkách. https://gradido.net (dále jen "nabídka").

Vaše osobní údaje budou chráněny v rámci zákonných předpisů o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů - takto:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na následující definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Osoba odpovědná za ochranu údajů

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Academy - Institut pro obchodní bioniku

Zakladatel a vývojář společnosti Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Otisk: https://gradido.de/impressum/

 

DEFINICE POJMŮ

DEFINICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou informace, na jejichž základě lze zjistit vaši totožnost, například vaše skutečné jméno, adresa nebo telefonní číslo.

Jedná se o informace, pomocí kterých lze určit, tj. identifikovat osobu.

Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Osobní údaje tedy zahrnují například také preference, záliby, členství nebo to, které webové stránky si někdo prohlížel.

ZPRACOVÁNÍ

"Zpracování" je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatickými prostředky, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakoukoli manipulaci s daty.

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Inventární údaje (např. jména, adresy).

- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).

- Obsahová data (např. textové vstupy, fotografie, videa).

- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).

- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

KATEGORIE DOTČENÝCH OSOB

Návštěvníci a uživatelé online nabídky

V dalším textu budeme dotčené osoby označovat také souhrnně jako "uživatele".

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

- Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.

- Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.

- Bezpečnostní opatření.

- Měření dosahu/marketing

 

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Jako "Odpovědná osoba" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud právní základ není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů u jednotlivých nástrojů výslovně uveden, informujeme vás o právním základu pro zpracování údajů v souladu s čl. 13 DSGVO - takto:

  • Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO,
  • právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i pro zodpovídání dotazů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO,
  • právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO a
  • právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
  • V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI ZPRACOVATELI A TŘETÍMI STRANAMI

Pokud v rámci našeho zpracování sdělujeme údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelům objednávek nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je předání údajů třetím stranám, např. poskytovatelům platebních služeb, nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO), pokud jste k tomu dali souhlas, pokud to stanoví zákonná povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zprostředkovatelů, webhostingů atd.).

Pokud pověřujeme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. "smlouvy o zpracování objednávky", děje se tak na základě čl. 28 DSGVO.

PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud se tak děje v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak pouze v případě, že je tak činěno za účelem plnění našich (před)smluvních závazků, na základě vašeho souhlasu, z důvodu zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo povolujeme zpracování údajů ve třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. DSGVO jsou splněny. To znamená, že zpracování se provádí například na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů v EU (např. v USA prostřednictvím "štítu na ochranu soukromí") nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. "standardních smluvních doložek").

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje jsou poskytovatelem shromažďovány, používány a předávány třetím stranám pouze v případě, že je to povoleno zákonem nebo pokud jako uživatel se zpracováním souhlasíte.

Osobní údaje - jako je jméno a adresa - shromažďujeme například při nákupu produktu, abychom vám mohli vystavit fakturu. Tyto a další osobní údaje budou rovněž předány třetím stranám - např. finanční instituci - pokud je zvolen odpovídající způsob platby, pokud je to nezbytné pro zpracování platby a vyřízení smlouvy.

Osobní údaje mohou být třetím stranám předány pouze na základě zákonného nebo soudního zmocnění nebo v případě, že k vymáhání našich práv zapojíme třetí strany, které jsou vázány profesním tajemstvím.

ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PODNIKÁNÍM

Dále se zpracovávají  - Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků). - Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb) našich zákazníků, zainteresovaných stran a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

ČÁST 2: POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

V zásadě můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu nelze zcela ochránit před přístupem třetích stran.

ÚDAJE Z LOGU

Automatické shromažďování a ukládání protokolových údajů naším poskytovatelem internetových služeb (providerem) zahrnuje následující informace:

-datum a návštěva adresy URL, na které se návštěvník nachází

-URL, kterou návštěvník navštívil bezprostředně předtím

-Použitý prohlížeč

-Použitý operační systém

-IP adresa a název hostitele návštěvníka

Předávání těchto údajů nám probíhá automaticky. Vaše údaje nelze přiřadit k vaší osobě.

KONTAKTUJTE NÁS E-MAILEM NEBO TELEFONICKY

Pokud nás jako poskytovatele webových stránek kontaktujete (například e-mailem nebo telefonicky), budou vaše údaje uloženy v našem operačním systému za účelem zpracování dotazu a pro případ, že by se objevily další otázky.

Pokud byl váš dotaz zodpovězen nebo byla poskytnuta vámi požadovaná aplikace nebo služba, budou vaše údaje po ukončení aplikace nebo služby vymazány, pokud si dobrovolně nepřejete získat od nás další produkty nebo informace a nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů pro tyto účely. I když jste souhlas udělili, máte také právo kdykoli požádat o vymazání svých údajů (viz část 8). těchto zásad ochrany osobních údajů).

PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY

Na blogu na našich webových stránkách můžete psát komentáře jako uživatel. Při zadávání komentářů na blogu je vámi zadaná IP adresa okamžitě anonymizována. Zveřejnění příchozích připomínek je však podmíněno jejich zveřejněním naším správcem. Cílem této kontroly schválení je zabránit zveřejnění nezákonného obsahu na našich stránkách.

Jako autor komentáře můžete do pole pro zadání jména uvést své skutečné jméno nebo pseudonym. Máte také možnost jméno vůbec nezadávat. Vaše e-mailová adresa se při zveřejnění komentáře na našich webových stránkách nezobrazí.

Údaje předané při odesílání komentáře, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, které zadáte, a případně URL adresa, kterou zadáte, a komentář, který odešlete, jsou trvale uloženy na našem serveru, přičemž na našich webových stránkách je veřejně viditelný pouze zveřejněný komentář, případně jeho jméno. Zpracování těchto osobních údajů je založeno na vašem předchozím souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna (viz část 8 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

 

 

INTEGRACE SLUŽEB A OBSAHU TŘETÍCH STRAN

Může se stát, že do této online nabídky bude integrován obsah třetích stran, například videa z YouTube, mapy z Google Maps, kanály RSS nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "poskytovatelé třetích stran") znali IP adresu uživatele. Bez IP adresy by nemohly odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, zda poskytovatelé třetích stran ukládají IP adresu, např. pro statistické účely. Pokud se o tom dozvíme, budeme o tom uživatele informovat.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ODKAZŮ

Na našich webových stránkách používáme odkazy na externí stránky a jejich obsah není umístěn na našem serveru. Při nastavení těchto odkazů byl zkontrolován jejich externí obsah. Nelze však vyloučit, že obsah byl příslušnými poskytovateli následně změněn. Pokud zjistíte, že obsah externích poskytovatelů porušuje platné zákony, dejte mi prosím vědět. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na obsah na serverech našeho poskytovatele webového prostoru.

ČÁST 3: SOUBORY COOKIE A ONLINE MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Soubory cookie a měření dosahu

Soubory cookie jsou informace, které jsou přenášeny z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webových prohlížečů uživatelů a ukládají se tam pro pozdější načtení. Uživatelé jsou informováni o používání souborů cookie v rámci pseudonymního měření dosahu v rozsahu tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Prohlížení této online nabídky je možné i při vyloučení souborů cookie. Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, musí deaktivovat příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení cookies může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Prostřednictvím amerických stránek je možné zobrazit mnoho online reklamních souborů cookie od společností. http://www.aboutads.info/choices nebo na straně EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ řídit.

 

POUŽÍVÁNÍ ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Abychom vám mohli zasílat informační bulletiny, kterými vás informujeme o tématech Akademie Gradido a našich nabídkách, používáme platformu pro rozesílání e-mailových bulletinů.

Pokud se chcete přihlásit k odběru zpravodaje Gradido Academy a pravidelně jej číst, je nutná vaše registrace s platnou e-mailovou adresou. Odhlášení odběru newsletteru je možné kdykoli. K tomuto účelu použijte odkaz uvedený ve zpravodaji.

Před zasíláním newsletteru nám musíte výslovně potvrdit v rámci tzv. double opt-in postupu, že vám můžeme službu zasílání newsletteru aktivovat. Za tímto účelem od nás obdržíte potvrzovací a autorizační e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste klikli na odkaz obsažený v tomto e-mailu a potvrdili nám tak, že si přejete dostávat náš newsletter. Žádné další údaje nebudou shromažďovány. Tuto e-mailovou adresu používáme výhradně pro zasílání newsletteru, pokud jste v rámci postupu dvojitého přihlášení nebo později výslovně nesouhlasili s jiným použitím.

Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, náš systém pro rozesílání newsletteru uloží vaši IP adresu a datum registrace. Toto uložení slouží pouze jako důkaz pro případ, že třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a zaregistruje se k odběru newsletteru bez vědomí oprávněné osoby.

Zpravodaj je zasílán prostřednictvím "Click-Tip", platforma pro distribuci newsletterů poskytovatele KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londýn W6 7NJ, Velká Británie.

E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru, stejně jako jejich další údaje popsané v tomto oznámení, jsou uloženy na serverech společnosti Klick-Tipp. Společnost Klick-Tipp tyto informace používá k zasílání a vyhodnocování newsletteru naším jménem. Kromě toho může společnost Klick-Tipp podle vlastních informací tyto údaje použít k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání a prezentace newsletterů nebo k ekonomickým účelům, aby zjistila, z jakých zemí příjemci pocházejí. Společnost Klick-Tipp však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby jim sama psala nebo je předávala třetím stranám.

Důvěřujeme spolehlivosti a zabezpečení IT a dat společnosti Klick-Tipp. Společnost Klick-Tipp se zavazuje dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů. Dále jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek se společností Klick-Tipp. Jedná se o smlouvu, ve které se společnost Klick-Tipp zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je naším jménem v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů a zejména je nepředávat třetím stranám. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klick-Tipp si můžete prohlédnout zde: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

POUŽITÍ STATIFY

Abychom mohli měřit vyvolanost určitých stránek a jejich atraktivitu pro uživatele, používáme analytický nástroj od společnosti Statify, který jako open source vyvinula společnost Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Služba Statify poskytuje kompaktní přehled o počtu zobrazení stránek a neukládá ani nezpracovává žádné osobní údaje, například IP adresy. Statistické vyhodnocení nejčastěji navštěvovaných stránek ve společnosti Statify se provádí počítáním zobrazení stránek, nikoli počítáním návštěvníků. Zobrazení stránek se navíc ukládají pouze po omezenou dobu (standardně dva týdny), kterou lze individuálně upravit.

Vyhodnocováním počtu kliknutí na naše stránky máme možnost neustále zlepšovat naši online nabídku pro uživatele.

ČÁST 4: INTEGRACE EXTERNÍCH SLUŽEB + OBSAHU

POUŽÍVÁNÍ VIDEÍ NA YOUTUBE

Pro integraci videí používáme mimo jiné poskytovatele YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC se sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na některých našich internetových stránkách používáme pluginy od poskytovatele YouTube. Při vyvolání internetových stránek našich webových stránek, které jsou takovým pluginem vybaveny, například naší knihovny médií, je navázáno spojení se servery YouTube a plugin se zobrazí. Ten přenáší na server YouTube, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, přiřadí YouTube tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání zásuvného modulu, například při kliknutí na tlačítko spuštění videa, jsou tyto informace rovněž přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před používáním našich webových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete příslušné soubory cookie těchto společností.

Další informace o zpracování údajů a poznámky k ochraně údajů společností YouTube (Google) naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

POUŽÍVÁNÍ VIDEÍ VIMEO

Pro integraci videí používáme mimo jiné poskytovatele Vimeo. Vimeo provozuje společnost Vimeo, LLC se sídlem na adrese 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na některých našich internetových stránkách používáme pluginy od poskytovatele Vimeo. Když vyvoláte internetové stránky našich webových stránek, které jsou vybaveny takovým pluginem - například naši knihovnu médií -, vytvoří se spojení se servery Vimeo a plugin se zobrazí. To přenáší na server Vimeo, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Vimeo, přiřadí Vimeo tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání zásuvného modulu, například při kliknutí na tlačítko spuštění videa, jsou tyto informace rovněž přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před použitím našich webových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu na Vimeu a odstraníte příslušné soubory cookie z Vimea.

Další informace o zpracování údajů a poznámky k ochraně údajů společností Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy.

ČÁST 5: TLAČÍTKA PRO SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

ONLINE PŘÍTOMNOST V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a informovat je o našich službách. Při volání do příslušných sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušných provozovatelů.

Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. když píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám tam posílají zprávy.

POUŽITÍ FUNKCE SDÍLENÍ PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ (SHARIFF)

Na našich webových stránkách používáme projekt c't "Shariff". "Shariff" nahrazuje obvyklá tlačítka pro sdílení na sociálních sítích a chrání tak chování při surfování.

"Shariff" vkládá tato tlačítka pro sdílení sociálních sítí na naše webové stránky pouze jako grafiku, která obsahuje odkaz na příslušnou sociální síť. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Tlačítko Shariff naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky pouze tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Sdílet. Teprve poté budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Pokud naopak na tlačítko Shariff nekliknete, nedojde mezi vámi a sociálními sítěmi k žádné výměně. Více informací o projektu c't "Shariff" najdete na adrese https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Na našich webových stránkách integrujeme následující sociální sítě se službou "Shariff":

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

ČÁST 6: ČLENSKÉ OBLASTI A PARTNERSKÝ PROGRAM

POUŽITÍ ELOPAGE PRO KOMUNITU GRADIDO

Zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s konceptem Gradido a stát se jeho ambasadorem, nabízíme víceúrovňové členství v komunitě Gradido. Pro nabídku těchto členských oblastí využíváme službu elopage.

Možnosti členství v Gradido-COMMUNITY jsou popsány na stránce "Komunita". Jakmile kliknete na tlačítko na této stránce, pomocí kterého se chcete zaregistrovat k jednomu z těchto členství, opustíte naše webové stránky a budete přesměrováni na naše individuální stránky členské oblasti elopage zřízené pro tento účel.

elopage je služba společnosti:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlín

Všechny funkce na členských stránkách Elopage a související zpracování plateb se provádí prostřednictvím elopage. Na tyto procesy se proto vztahují ustanovení o ochraně údajů v elopage. Prohlášení společnosti elopage o ochraně osobních údajů najdete zde: https://elopage.com/privacy.

Právní základ pro zpracování osobních údajů při přeposílání z našich webových stránek na prodejní stránku prostřednictvím elopage vyplývá v tomto případě z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b).

ZPRACOVÁNÍ PLATEB A DODÁNÍ DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM NAMOTTO.LAB

Platby jsou zpracovávány a digitální produkty jsou dodávány prostřednictvím namotto.lab. Zásady ochrany osobních údajů společnosti namotto najdete zde: https://namotto.de/privacy.

namotto.lab je služba společnosti:

namotto.lab

Obyvatel Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlín

S namotto.lab jsme uzavřeli odpovídající smlouvu jako s naším zpracovatelem objednávek v souladu s čl. 28 DSGVO. Právní základ pro zpracování osobních údajů při přeposílání z našich webových stránek na prodejní stránku prostřednictvím elopage vyplývá v tomto případě z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b).

POUŽÍVÁNÍ ELOPAGE PRO PARTNERY (PARTNERSKÝ PROGRAM)

Nabízíme také partnerský program pro reklamní partnery. Pokud úspěšně inzerujete členství v Gradido Academy, obdrží reklamní partneři provizi.

Abychom vám mohli nabídnout tento partnerský program, využíváme službu elopage.   

Partnerský program Gradido je popsán na stránce "Partnerský program". Jakmile na této stránce kliknete na tlačítko, kterým se chcete zaregistrovat do partnerského programu jako reklamní partner, opustíte naše webové stránky a budete přesměrováni na jednotlivé stránky Elopage vytvořené pro tento účel.

elopage je služba společnosti:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlín

Všechny funkce na partnerských stránkách Elopage a související zpracování plateb se provádí prostřednictvím elopage. Na tyto procesy se proto vztahují ustanovení o ochraně údajů v elopage. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti elopage naleznete zde. zde.  https://elopage.com/privacy

Právní základ pro zpracování osobních údajů při přeposílání z našich webových stránek na partnerskou stránku na elopage vyplývá v tomto případě z dobrovolné povahy účasti v partnerském programu a z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f).

ČÁST 7: BEZPEČNOST

ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU A INFORMACÍ

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření uložených údajů neoprávněnými osobami. Navzdory kontrolám však není možná úplná ochrana před všemi nebezpečími. Vzhledem k samotnému připojení k internetu a z toho plynoucím technickým možnostem nelze zaručit, že obsah a tok informací nebude prohlížen a zaznamenáván třetími stranami.

ŠIFROVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SSL

Z bezpečnostních důvodů používáme na našich webových stránkách šifrování SSL (Secure Sockets Layer). Tím jsou přenášená data chráněna a je zabráněno jejich přečtení třetími stranami. Úspěšné šifrování poznáte podle toho, že se označení protokolu ve stavovém řádku prohlížeče změní z "http://" na "https://" a že je zde vidět symbol uzavřeného zámku.

ČÁST 8: PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Námi zpracovávané údaje budou vymazány nebo jejich zpracování omezeno v souladu s články 17 a 18 DSGVO. Pokud to není výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání. Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, jejich zpracování bude omezeno. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

Podle právních požadavků v Německu je doba uchovávání 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventáře, počáteční stavy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, dokumenty důležité pro zdanění atd.).

PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

PRÁVO NA INFORMACE

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a o informace o těchto údajích, jakož i o další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 DSGVO.

PRÁVO NA OPRAVU

V souladu s článkem 16 DSGVO máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Máte právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO s účinností do budoucna.

PRÁVO NA NÁMITKU

V souladu s článkem 21 DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

PRÁVA NA UZAMČENÍ A UVOLNĚNÍ

V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly dotčené údaje neprodleně vymazány, případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR. Uživatel má právo zablokovat a vymazat své osobní údaje, pokud to není v rozporu s právní povinností tyto údaje uchovávat.

PRÁVO NA PŘENOS

Máte právo požádat o poskytnutí údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, v souladu s článkem 20 GDPR a požádat o jejich předání jiným správcům údajů.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle čl. 77 DSGVO.

VÝKON UŽIVATELSKÝCH PRÁV

Uživatel se na nás může obrátit také e-mailem a uplatnit svá práva, např. odvolat udělený souhlas nebo vznést námitku proti konkrétnímu použití údajů:

akademie@gradido.net

Zodpovědnost z hlediska ochrany údajů:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: akademie@gradido.net

NÁMITKY PROTI REKLAMNÍM E-MAILŮM VE VLASTNÍM ZÁJMU.

V rámci povinné identifikace poskytovatele podle § 5 TMG (německý zákon o telemédiích) jsme na našich webových stránkách zveřejnili obecné kontaktní údaje a e-mailovou adresu. Tímto se ohrazujeme proti použití těchto kontaktních údajů k nevyžádanému zasílání informačních materiálů, reklamních nebo nevyžádaných e-mailů, o které jsme výslovně nepožádali.

Ke správě používaných souborů cookie a podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasů "Real Cookie Banner". Podrobnosti o fungování nástroje "Real Cookie Banner" naleznete na adrese <a href="/cs/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO a čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci spravovat vaše souhlasy.

Naposledy aktualizováno dne: 2.11.2023

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner