Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

INTRODUKTION | FORORD

Tak for din interesse for Gradido Academy-webstedet. Vi lægger stor vægt på alle besøgendes og kunders tillid, på sikkerheden af dine data og på beskyttelsen af dit privatliv.

INDHOLDET AF DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I det følgende vil vi gerne forklare dig, hvilke data vi som udbyder af dette websted indsamler, behandler og bruger, hvornår og til hvilket formål. Vi vil forklare, hvordan vores digitale produkter og tjenester fungerer, og hvordan beskyttelsen af dine personlige data er garanteret.

Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger er opdelt som følger:

Del 1: GENERELLE BEMÆRKNINGER

Del 2: BRUG AF DETTE WEBSITE

Del 3: COOKIES OG ONLINE MARKETINGVÆRKTØJER

Del 4: INKLUSION AF TJENESTE TJENESTER OG INDHOLD (TJENESTE TJENESTER OG INDHOLD)

Del 5: SOCIAL MEDIA PART BUTTONS

Del 6: MEDLEMSKAB OG AFFILIATØER

Del 7: SIKKERHED

Del 8: PÅVIRKSOMME RETTIGHEDER

DEL 1: GENERELLE OPLYSNINGER

OMRÅDE

Denne databeskyttelseserklæring informerer besøgende og brugere om typen, omfanget og formålet med indsamling og brug af personoplysninger af den ansvarlige udbyder af dette websted på webstedet https://gradido.net (i det følgende benævnt "tilbuddet").

Dine personlige data vil blive beskyttet inden for rammerne af de lovbestemte databeskyttelsesregler og behandlet i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring - som følger:

Denne databeskyttelseserklæring informerer dig om arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (i det følgende benævnt "data") inden for vores onlinetilbud og de dertil hørende hjemmesider, funktioner og indhold samt eksterne onlineoptrædener som f.eks. vores profiler på sociale medier (i det følgende samlet benævnt "onlinetilbud"). Med hensyn til de anvendte udtryk, såsom "behandling" eller "dataansvarlig", henviser vi til følgende definitioner i artikel 4 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

 

Person med ansvar for databeskyttelse

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Academy - Institut for Business Bionics

Grundlægger og udvikler af Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Påtryk: https://gradido.de/impressum/

 

DEFINITIONER AF BEGREBER

DEFINITION AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at finde frem til din identitet, f.eks. dit rigtige navn, adresse eller telefonnummer.

Det er oplysninger, ved hjælp af hvilke en person kan bestemmes, dvs. identificeres.

En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person. Personoplysninger omfatter derfor også f.eks. præferencer, hobbyer, medlemskaber eller hvilke websteder en person har besøgt.

FORBEHANDLING

"Behandling" er enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Udtrykket er bredt og dækker stort set enhver form for håndtering af data.

TYPER AF BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

- Opgørelsesdata (f.eks. navne, adresser).

- Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).

- Indholdsdata (f.eks. tekstinput, fotografier, videoer).

- Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider).

- Metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).

KATEGORIER AF BERØRTE PERSONER

Besøgende og brugere af onlinetilbuddet

I det følgende betegner vi også de berørte personer kollektivt som "brugere".

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

- Tilvejebringelse af onlinetilbuddet, dets funktioner og indhold.

- Besvarelse af kontaktanmodninger og kommunikation med brugere.

- Sikkerhedsforanstaltninger.

- Måling af rækkevidde/markedsføring

 

DATAANSVARLIG

Som "Ansvarlig person" den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger.

RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Medmindre retsgrundlaget er specifikt nævnt for individuelle værktøjer i denne privatlivspolitik, informerer vi dig om retsgrundlaget for vores databehandling i overensstemmelse med artikel 13 i DSGVO - som følger:

  • Retsgrundlaget for indhentning af samtykke er art. 6, stk. 1, litra a), og art. 7 i DSGVO,
  • Retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores tjenester og gennemførelse af kontraktmæssige foranstaltninger samt til besvarelse af forespørgsler er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO,
  • retsgrundlaget for behandling til opfyldelse af vores juridiske forpligtelser er art. 6, stk. 1, litra c, i DSGVO, og
  • Retsgrundlaget for behandling for at beskytte vores legitime interesser er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.
  • I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, litra d), i DSGVO det juridiske grundlag.

SAMARBEJDE MED REGISTERFØRERE OG TREDJEPARTER

Hvis vi i forbindelse med vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (ordrebehandlere eller tredjeparter), overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene, sker dette kun på grundlag af en juridisk tilladelse (f.eks. hvis en overførsel af dataene til tredjeparter, f.eks. til betalingstjenesteudbydere, er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO), hvis du har givet dit samtykke, hvis en juridisk forpligtelse kræver dette eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, webhosts osv.).

Hvis vi giver tredjeparter i opdrag at behandle data på grundlag af en såkaldt "ordrebehandlingsaftale", sker dette på grundlag af artikel 28 i DSGVO.

FREMSENDELSE TIL TREDJELANDE

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til tredjeparter, sker det kun, hvis det sker for at opfylde vores (før-)kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grund af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold af juridiske eller kontraktmæssige tilladelser behandler vi kun eller tillader kun behandling af data i et tredjeland, hvis de særlige krav i artikel 44 ff. DSGVO er opfyldt. Det betyder, at behandlingen f.eks. udføres på grundlag af særlige garantier, f.eks. den officielt anerkendte fastlæggelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU's (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser").

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles, anvendes og videregives kun til tredjeparter af udbyderen, hvis dette er tilladt i henhold til loven, eller hvis du som bruger giver dit samtykke til behandlingen.

Personlige data - såsom navn og adresse - indsamles af os, f.eks. når du køber et produkt for at kunne fakturere dig. Disse og andre personoplysninger vil også blive videregivet til tredjeparter - f.eks. et pengeinstitut - hvis der vælges en tilsvarende betalingsmetode, i det omfang det er nødvendigt for at behandle betalingen og håndtere kontrakten.

Personoplysninger kan også kun videregives til tredjeparter, hvis der foreligger en lovbestemt eller retslig tilladelse, eller hvis vi inddrager tredjeparter, der er underlagt tavshedspligt for at håndhæve vores rettigheder.

FORRETNINGSRELATERET BEHANDLING

Derudover behandles følgende  - Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid, kundekategori). - Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik) fra vores kunder, interesserede parter og forretningspartnere med henblik på at levere kontraktmæssige tjenester, service og kundepleje, markedsføring, reklame og markedsundersøgelser.

DEL 2: BRUG AF VORES WEBSTED

BESØG VORES WEBSTED

I princippet kan du besøge vores websted uden at give nogen personlige oplysninger. Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet ikke kan beskyttes fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

LOG DATA

Vores udbyder af internettjenester (udbyder) indsamler og gemmer automatisk logdata, herunder følgende oplysninger:

-dato og besøgsdato for den URL, som den besøgende er på

-URL, som den besøgende har besøgt umiddelbart før

-Browser anvendt

-Operationssystem, der anvendes

-IP-adresse og værtsnavn for den besøgende

Overførslen af disse data til os sker automatisk. Dine data kan ikke tilknyttes din person.

KONTAKT OS VIA E-MAIL ELLER TELEFON

Når du kontakter os som udbyder af webstedet (f.eks. via e-mail eller telefon), gemmes dine oplysninger i vores operativsystem med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål.

Hvis din forespørgsel er blevet besvaret, eller den ansøgning eller tjeneste, du har anmodet om, er blevet leveret, slettes dine data, når ansøgningen eller tjenesten er afsluttet, medmindre du frivilligt ønsker at få yderligere produkter eller oplysninger fra os og giver dit samtykke til, at dine data fortsat anvendes til disse formål. Selv hvis du har givet dit samtykke, har du også ret til at anmode om at få dine oplysninger slettet når som helst (se del 8 i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger).

KOMMENTARER OG BIDRAG

Du kan skrive kommentarer på bloggen på vores websted som bruger. Når du skriver kommentarer til bloggen, anonymiseres den IP-adresse, du angiver, straks. Offentliggørelsen af de indkomne kommentarer er dog betinget af, at vores administrator frigiver kommentarerne. Formålet med denne godkendelseskontrol er at forhindre, at ulovligt indhold offentliggøres på vores sider.

Som forfatter af kommentarer kan du frit indtaste dit rigtige navn eller et pseudonym i det dertil indrettede navnefelt. Du har også mulighed for slet ikke at indtaste et navn. Din e-mail-adresse vil ikke blive vist, når kommentaren offentliggøres på vores websted.

De data, der overføres, når du sender en kommentar, f.eks. din e-mailadresse, det navn, du angiver, og i givet fald den URL, du angiver, og den kommentar, du sender, gemmes permanent på vores server, hvorved kun den frigivne kommentar, i givet fald med navnet, er offentligt synlig på vores websted. Behandlingen af disse personoplysninger er baseret på dit forudgående samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, punkt 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden (se del 8 i denne databeskyttelseserklæring).

INTEGRATION AF TJENESTER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER

Det kan forekomme, at tredjepartsindhold, f.eks. videoer fra YouTube, kort fra Google Maps, RSS-feeds eller grafik fra andre websteder, er integreret i dette onlinetilbud. Dette kræver altid, at udbyderne af dette indhold (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere") er bekendt med brugerens IP-adresse. Uden IP-adressen kunne de ikke sende indholdet til den pågældende brugers browser. IP-adressen er derfor nødvendig for at kunne præsentere dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Vi har dog ingen indflydelse på, om tredjepartsudbyderne gemmer IP-adressen, f.eks. til statistiske formål. I det omfang vi får kendskab til dette, informerer vi brugerne om det.

BRUG AF EKSTERNE LINKS

Vi bruger links på vores websteder til eksterne sider, og deres indhold er ikke placeret på vores server. Det eksterne indhold af disse links blev kontrolleret, da linkene blev oprettet. Det kan dog ikke udelukkes, at indholdet efterfølgende er blevet ændret af de respektive udbydere. Hvis du opdager, at indholdet af de eksterne udbyderes indhold er i strid med gældende lovgivning, bedes du give mig besked. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for indhold på servere hos vores webspace-udbyder.

DEL 3: COOKIES OG ONLINE MARKEDSFØRINGSVÆRKTØJER

Cookies og måling af rækkevidde

Cookies er oplysninger, der sendes fra vores webserver eller tredjepartswebservere til brugernes webbrowsere og gemmes der for senere at blive hentet. Brugerne informeres om brugen af cookies i forbindelse med pseudonym måling af rækkevidde inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Det er også muligt at se dette onlinetilbud uden cookies. Hvis brugerne ikke ønsker, at der skal gemmes cookies på deres computer, skal de deaktivere den tilsvarende indstilling i systemindstillingerne i deres browser. Lagrede cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Udelukkelse af cookies kan føre til funktionelle begrænsninger af dette onlinetilbud.

Det er muligt at se mange online annoncecookies fra virksomheder via det amerikanske websted http://www.aboutads.info/choices eller på EU-siden http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ til at administrere.

BRUG AF FORSENDELSE AF NYHEDSBREVE

For at kunne sende nyhedsbreve, med hvilke vi informerer dig om Gradido Academy's emner og vores tilbud, bruger vi en platform til distribution af nyhedsbreve via e-mail.

Hvis du gerne vil abonnere på Gradido Academy's nyhedsbrev og læse det regelmæssigt, skal du registrere dig med en gyldig e-mailadresse. Det er til enhver tid muligt at afmelde sig fra nyhedsbrevet. Brug venligst linket i nyhedsbrevet til dette formål.

Før du sender nyhedsbrevet, skal du inden for rammerne af den såkaldte dobbelt opt-in-procedure udtrykkeligt bekræfte over for os, at vi må aktivere nyhedsbrevstjenesten for dig. Til dette formål vil du modtage en bekræftelses- og godkendelsesmail fra os, hvori vi beder dig klikke på linket i denne e-mail og dermed bekræfte over for os, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Der vil ikke blive indsamlet yderligere data. Vi bruger udelukkende denne e-mailadresse til levering af nyhedsbrevet, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en anden brug i forbindelse med dobbelt opt-in-proceduren eller senere.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vores nyhedsbrevsforsendelsessystem din IP-adresse og datoen for tilmeldingen. Denne opbevaring tjener udelukkende som bevis i tilfælde af, at en tredjepart misbruger en e-mailadresse og tilmelder sig nyhedsbrevet uden den autoriserede persons viden.

Nyhedsbrevet sendes ved hjælp af "Click-Tip", en nyhedsbrevsdistributionsplatform hos udbyderen KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Det Forenede Kongerige.

E-mailadresserne på vores modtagere af nyhedsbrevet samt deres andre data, der er beskrevet i denne meddelelse, gemmes på Klick-Tipps servere. Klick-Tipp bruger disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbrevet på vores vegne. Klick-Tipp kan desuden ifølge egne oplysninger bruge disse data til at optimere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. til teknisk at optimere forsendelsen og præsentationen af nyhedsbrevene eller til økonomiske formål for at fastslå, fra hvilke lande modtagerne kommer. Klick-Tipp bruger dog ikke oplysningerne om modtagerne af vores nyhedsbreve til at skrive til dem selv eller til at videregive dem til tredjeparter.

Vi har tillid til Klick-Tipps pålidelighed og it- og datasikkerhed. Klick-Tipp er forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesregler. Desuden har vi indgået en aftale om ordrebehandling med Klick-Tipp. Dette er en kontrakt, hvor Klick-Tipp forpligter sig til at beskytte vores brugeres data, behandle dem på vores vegne i overensstemmelse med dets databeskyttelsesbestemmelser og især til ikke at videregive dem til tredjeparter. Du kan se Klick-Tipps fortrolighedspolitik her: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

ANVENDELSE AF STATIFY

For at kunne måle opkaldet af bestemte sider og deres tiltrækningskraft for brugeren bruger vi analyseværktøjet Statify, der er udviklet som open source af Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify giver et kompakt overblik over antallet af sidevisninger og gemmer eller behandler ikke personlige data som f.eks. IP-adresser. Statifys statistiske evaluering af de hyppigst besøgte sider foretages ved at tælle sidevisninger, ikke ved at tælle besøgende. Desuden gemmes sidevisningerne kun i en begrænset periode (standard: to uger), som kan justeres individuelt.

Ved at evaluere antallet af klik på vores sider har vi mulighed for løbende at forbedre vores onlinetilbud til brugerne.

DEL 4: INTEGRATION AF EKSTERNE TJENESTER + INDHOLD

BRUG AF YOUTUBE-VIDEOER

Vi bruger bl.a. udbyderen YouTube til at integrere videoer. YouTube drives af YouTube LLC med hovedkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er repræsenteret af Google Inc. med hovedsæde på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

På nogle af vores internetsider bruger vi plugins fra udbyderen YouTube. Når du ringer til de internetsider på vores websted, der er udstyret med et sådant plugin - f.eks. vores mediebibliotek - oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne, og plugin'et vises. Dette overfører til YouTube-serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Hvis du er logget ind som YouTube-medlem, tildeler YouTube disse oplysninger til din personlige brugerkonto. Når du bruger plugin'et, f.eks. ved at klikke på startknappen på en video, tilknyttes disse oplysninger også til din brugerkonto. Du kan forhindre denne overdragelse ved at logge ud af din YouTube-brugerkonto og andre brugerkonti hos YouTube LLC og Google Inc. før du bruger vores websted og ved at slette de tilsvarende cookies fra disse virksomheder.

Yderligere oplysninger om YouTube (Google)'s databehandling og noter om databeskyttelse kan findes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

BRUG AF VIMEO-VIDEOER

Vi bruger bl.a. udbyderen Vimeo til at integrere videoer. Vimeo drives af Vimeo, LLC med hovedkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Vi bruger plugins fra udbyderen Vimeo på nogle af vores internetsider. Når du ringer til de internetsider på vores websted, der er udstyret med et sådant plugin - f.eks. vores mediebibliotek - oprettes der en forbindelse til Vimeos servere, og plugin'et vises. Dette overfører til Vimeos server, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Hvis du er logget ind som medlem af Vimeo, tildeler Vimeo disse oplysninger til din personlige brugerkonto. Når du bruger plugin'et, f.eks. ved at klikke på startknappen på en video, tilknyttes disse oplysninger også til din brugerkonto. Du kan forhindre denne tildeling ved at logge ud af din Vimeo-brugerkonto, inden du bruger vores websted, og slette de tilsvarende cookies fra Vimeo.

Yderligere oplysninger om databehandling og noter om databeskyttelse fra Vimeo findes på https://vimeo.com/privacy.

DEL 5: KNAPPER TIL DELING PÅ SOCIALE MEDIER

ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med de kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester der. Når de respektive netværk og platforme tilkaldes, gælder de respektive operatørers vilkår og betingelser og retningslinjer for databehandling.

Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, hvis de kommunikerer med os på de sociale netværk og platforme, f.eks. når de skriver indlæg på vores online-tilstedeværelse eller sender os beskeder der.

BRUG AF DELINGSFUNKTIONEN FOR SOCIALE NETVÆRK (SHARIFF)

Vi bruger c't-projektet "Shariff" på vores websted. "Shariff" erstatter de sædvanlige deleknapper i de sociale netværk og beskytter dermed surfingadfærd.

"Shariff" integrerer kun disse deleknapper fra de sociale netværk på vores websted som en grafik, der indeholder et link til det tilsvarende sociale netværk. Hvis du klikker på den tilsvarende grafik, bliver du omdirigeret til det pågældende netværks tjenester. Shariff-knappen etablerer kun direkte kontakt mellem det sociale netværk og vores besøgende, når den besøgende aktivt klikker på Del-knappen. Først derefter vil dine data blive overført til det pågældende sociale netværk. Hvis du derimod ikke klikker på Shariff-knappen, finder der ingen udveksling sted mellem dig og de sociale netværk. Du kan finde flere oplysninger om c't-projektet "Shariff" på https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Vi integrerer følgende sociale netværk med "Shariff" på vores websted:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

DEL 6: MEDLEMSOMRÅDER OG AFFILIATEPROGRAM

ANVENDELSE AF ELOPAGE TIL GRADIDO-FÆLLESSKABET

Vi tilbyder et medlemskab på flere niveauer i Gradido-fællesskabet til dem, der er interesseret i at se nærmere på Gradido-konceptet og blive Gradido-ambassadør. For at kunne tilbyde disse medlemsområder bruger vi tjenesten elopage.

De mulige medlemskaber i Gradido-COMMUNITY er beskrevet på vores side "Community". Så snart du klikker på en knap på denne side, hvor du ønsker at tilmelde dig et af disse medlemskaber, forlader du vores websted og bliver omdirigeret til vores individuelle elopage-medlemsområde-sider, der er oprettet til dette formål.

elopage er en tjeneste fra:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Alle funktioner på Elopages medlemssider samt den tilhørende betalingsbehandling foregår via elopage. Følgelig gælder databeskyttelsesbestemmelserne for elopage for disse processer. Du kan finde elopages databeskyttelseserklæring her: https://elopage.com/privacy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved videresendelse fra vores websted til salgssiden via elopage følger i dette tilfælde af art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b).

BETALINGSBEHANDLING OG LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER VIA NAMOTTO.LAB

Betalinger behandles, og digitale produkter leveres via namotto.lab. Du kan finde namotto's privatlivspolitik her: https://namotto.de/privacy

namotto.lab er en tjeneste af:

namotto.lab

Indbygger Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

Vi har indgået en tilsvarende aftale med namotto.lab som vores ordrebehandler i henhold til artikel 28 i DSGVO. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved videresendelse fra vores websted til salgssiden via elopage følger i dette tilfælde af art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b).

BRUG AF ELOPAGE FOR AFFILIATE PARTNERE (PARTNERPROGRAM)

Vi tilbyder også et affiliate partnerprogram for annonceringspartnere. Hvis det lykkes dig at annoncere for et medlemskab af Gradido Academy, modtager annonceringspartnerne en provision.

For at kunne tilbyde dig dette affiliateprogram bruger vi tjenesten elopage.   

Gradidos affiliateprogram er beskrevet på vores side "Affiliateprogram". Så snart du klikker på en knap på denne side, hvormed du ønsker at tilmelde dig affiliateprogrammet som reklamepartner, forlader du vores hjemmeside og bliver omdirigeret til vores individuelle sider på Elopage, der er oprettet til dette formål.

elopage er en tjeneste fra:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Alle funktioner på Elopages affiliate-sider samt den tilhørende betalingsbehandling udføres via elopage. Følgelig finder databeskyttelsesbestemmelserne i elopage anvendelse på disse processer. Du kan finde elopage's databeskyttelseserklæring her.  https://elopage.com/privacy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved videresendelse fra vores websted til affiliate-siden på elopage er i det foreliggende tilfælde baseret på den frivillige karakter af deltagelsen i affiliate-programmet og på artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f).

DEL 7: SIKKERHED

SYSTEM- OG INFORMATIONSSIKKERHED

Vi sikrer vores websted og andre systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af de lagrede data for uautoriserede personer. På trods af kontrol er det dog ikke muligt at beskytte sig fuldstændigt mod alle farer. Alene på grund af forbindelsen til internettet og de deraf følgende tekniske muligheder kan det ikke garanteres, at indholdet og informationsstrømmene ikke kan ses og registreres af tredjemand.

KRYPTERING VIA SSL

Af sikkerhedshensyn bruger vi SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) til vores websted. Dette beskytter de overførte data og forhindrer, at de kan læses af tredjeparter. Du kan genkende en vellykket kryptering ved, at protokolbetegnelsen i browserens statuslinje ændres fra "http://" til "https://", og at der er et lukket låsesymbol synligt.

DEL 8: DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

SLETNING AF DATA

De data, som vi behandler, slettes eller begrænses i deres behandling i overensstemmelse med artikel 17 og 18 i DSGVO. Medmindre det udtrykkeligt er angivet inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, slettes de data, som vi har gemt, så snart de ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål, og sletningen ikke strider mod eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil behandlingen af dem blive begrænset. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skattelovgivningsmæssige årsager.

I henhold til de lovmæssige krav i Tyskland opbevares oplysningerne i 6 år i henhold til § 257, stk. 1, i HGB (handelsbøger, lagerbeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsbilag osv.) og i 10 år i henhold til § 147, stk. 1, i AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsbilag, handels- og forretningsbreve, dokumenter af betydning for beskatning osv.)

DE BERØRTE PERSONERS RETTIGHEDER

RET TIL INFORMATION

Du har ret til at anmode om en bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med artikel 15 i DSGVO.

RET TIL BERIGTIGELSE

I henhold til artikel 16 i DSGVO har du ret til at anmode om at få suppleret de oplysninger, der vedrører dig, eller at få rettet de forkerte oplysninger om dig.

RET TIL TILBAGEKALDELSE

Du har ret til at tilbagekalde det samtykke, der er givet i henhold til artikel 7, stk. 3, i DSGVO, med virkning for fremtiden.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremtidig behandling af oplysninger om dig i henhold til artikel 21 i DSGVO. Indsigelsen kan især gøres mod behandling til direkte markedsføring.

LÅSNINGS- OG FRIRUMRETTIGHEDER

I overensstemmelse med artikel 17 i GDPR har du ret til at kræve, at de pågældende data slettes uden forsinkelse, eller alternativt at kræve begrænsning af behandlingen af dataene i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR. Brugeren har ret til at blokere og slette sine personoplysninger, for så vidt dette ikke er i strid med en eventuel retlig forpligtelse til at opbevare oplysninger.

RET TIL TRANSMISSION

Du har ret til at anmode om at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR, og til at anmode om at få dem overført til andre dataansvarlige.

RET TIL AT KLAGE

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i DSGVO.

UDØVELSE AF BRUGERRETTIGHEDER

Brugeren kan også kontakte os via e-mail for at udøve sine rettigheder, f.eks. for at tilbagekalde et givet samtykke eller gøre indsigelse mod en bestemt brug af data:

akademie@gradido.net

Ansvarlig med hensyn til databeskyttelse:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: support{ät}gradido.net

INDSIGELSE PÅ DINE EGNE VEGNE MOD REKLAME-E-MAILS

Som en del af den obligatoriske identifikation af udbydere i henhold til § 5 TMG (tysk telemiddellov) har vi offentliggjort generelle kontaktoplysninger og en e-mail-adresse i aftrykket på vores hjemmeside. Vi gør hermed indsigelse mod brugen af disse kontaktoplysninger til uopfordret udsendelse af informationsmateriale, reklamer eller spam-mails, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om.

Vi bruger samtykkeværktøjet "Real Cookie Banner" til at administrere de cookies og lignende teknologier (sporingspixels, webbeacons osv.), der bruges, og de relaterede samtykker. Detaljer om, hvordan "Real Cookie Banner" fungerer, kan findes på <a href="/da/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i denne sammenhæng er art. 6, stk. 1, litra c, i DS-GVO og art. 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO. Vores legitime interesse er administrationen af de anvendte cookies og lignende teknologier og de relaterede samtykker.

Afgivelsen af personoplysninger er hverken kontraktmæssigt påkrævet eller nødvendig for indgåelsen af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne. Hvis du ikke afgiver personoplysningerne, kan vi ikke administrere dine samtykker.

Sidst opdateret den: 2.11.2023

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner