Yhteisen hyvän käsite hoitokriisiä vastaan

Vanhusten ja nuorten terveys ja hoito

Künzelsau, 16. lokakuuta 2020 - Sairaanhoitajapula ei ole ollut tässä maassa vain Corona-kriisin jälkeen. Sairaaloissa, hoitokodeissa ja vanhainkodeissa monet hoitajat ovat työskennelleet vuosikausia kapasiteettinsa äärirajoilla. Yhä useammat omaiset alistuvat kotihoidon vaatimuksiin. Saksan sairaaloissa ei voida enää käyttää lukuisia aikuisten ja lasten tehohoitosänkyjä, koska tarvittava henkilöstö puuttuu. Hoitohenkilöstön tarpeeseen voidaan tuskin vastata, ja silti se kasvaa vääjäämättömästi. Suosionosoitukset ja lämpimät sanat ovat yhtä vähän avuksi kuin kiitettävät uudistukset, joita ei voida rahoittaa. Gradido-akatemian talousbioniikan asiantuntijoiden mukaan vain perinpohjainen uudistus voi todella auttaa. He näkevät ainoan mahdollisuuden inhimilliseen hoitoon sairauden ja vanhuuden aikana innovatiivisessa taloudellisessa, rahoituksellisessa ja sosiaalisessa järjestelmässä. 

Saksan velkakello näyttää ennätysarvoa

Tänä vuonna liittovaltion ja osavaltioiden hallituksilla on edessään noin 330 miljardin euron uusi velka. Vuodeksi 2021 Saksan veronmaksajayhdistys ennustaa vielä 96 miljardin euron velkaa. Ensimmäistä kertaa 25-vuotisen historiansa aikana Saksan veronmaksajain liiton velkakello nousee yli 10 000 euroa sekunnissa. Tätä taustaa vasten herää kysymys, mihin huimiin korkeuksiin terveysministerin suunnittelema hoitouudistus vie tulevien sukupolvien velkavuoren? Ensimmäisten arvioiden mukaan tähän käytetään noin kuusi miljardia euroa veronmaksajien rahoja. Samaan aikaan keskustellaan siitä, miten sairausvakuutuskassojen tyhjät kassat voitaisiin täyttää uudelleen. "Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan voi johtaa menestykseen", sanoo Bernd Hückstädt, Gradido Academy for Economic Bionics -akatemian toinen perustaja. 

Baden-Württembergin Künzelsaussa sijaitsevassa akatemiassa on yli 20 vuoden ajan tutkittu, mitä luonnon malleja voitaisiin soveltaa menestyksekkäästi myös taloudessa. Yksi merkittävimmistä havainnoista on seuraava: "Niin kauan kuin yhden henkilön luotto on välttämättä toisen henkilön velka, ei ole olemassa sosiaalisesti hyväksyttävää rahoitusjärjestelmää. Emme voi voittaa nykyisiä haasteita - myös yhteiskunnan ikääntymisen osalta - tällä järjestelmällä." 

Hoitokriisi edellyttää rahoitusjärjestelmän uudistamista

Coronan kriisi toi esiin ne, jotka muuten saavat usein huomiota vasta, kun sairaus ja hoidon tarve ovat uhkaavia. Sairaanhoitajat ja vanhustenhoitajat saivat paljon lämpimiä sanoja ja raikuvat suosionosoitukset. "Kukaan ei kuitenkaan ole vielä löytänyt tapaa maksaa, arvostaa, edistää ja tukea näitä korvaamattomia ihmisiä niin, että heidän auttamisensa antaa heille jälleen täyttymyksen", Hückstädt vastustaa. AOK:n vuoden 2019 hoitoraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 130 000 uutta hoitajaa hoitoa tarvitsevien hoitamiseen jo pelkästään väestön ikääntymisen vuoksi. 

Kun otetaan huomioon, että yhä useammat ihmiset jättävät sairaanhoitajan ammatin ja että nuorista on pulaa puuttuu, mikä on lähes ratkaisematon ongelma. "Luonnonlakeja noudattavassa rahoitusjärjestelmässä voitaisiin löytää ratkaisu myös välttämättömään hoito- ja terveydenhuoltoon, joka ottaa kaikki huomioon eikä rasita tulevia sukupolvia liikaa", Hückstädt jatkaa. 

Terveydenhuolto on humanitaarinen välttämättömyys 

Gradido-mallin tavoitteena on saavuttaa kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Kolmas määritelty tavoite on "varmistaa terve elämä kaikille kaikenikäisille ihmisille ja edistää heidän hyvinvointiaan". Gradido-yhteisö pitää terveyden edistämistä syvimmän inhimillisyyden välttämättömänä vaatimuksena: "Gradido-mallissa valtion budjetti sisältää terveydenhuollon. Terveydenhuollon saatavuus taataan siten kaikille ihmisille maksutta. Ihmiset voivat vapaasti päättää, minkä terveydenhuoltomuodon he haluavat valita."

Gradido-malli perustuu erityisesti kolmeen pilariin.

  1. Yhteisen edun valuutta Gradido
  2. Kolminkertainen hyvinvointi
  3. Aktiivinen perustulo / ehdoton osallistuminen yhteisön elämään


Yhteisen edun valuutta Gradido 

Raha on pohjimmiltaan pelkkiä tietokonenumeroita tietokannoissa. Termi "rahan luominen" on peräisin rahoitusmaailmasta. Siinä kuvataan, miten raha luodaan eli minkä sääntöjen mukaan numerot kirjoitetaan tietokoneen tietokantoihin. Vanhassa rahajärjestelmässä rahaa luodaan veloilla, eli kaikkien luottosaldojen summa on yhtä suuri kuin kaikkien velkojen summa maailmassa. Gradidon avulla raha luodaan luottona jokaiselle henkilölle ilman velkaa. 

Kolminkertainen hyvinvointi

Gradidon eettinen perusperiaate perustuu yksilön hyvinvoinnin yhteensovittamiseen yhteisön ja suuremman kokonaisuuden - luonnon ja ympäristön - hyvinvoinnin kanssa. Yksilö on osa yhteisöä, valtiota, ja tämä puolestaan on osa "kokonaisuutta", ekosysteemiä. Jos yksi näistä kolmesta näkökohdasta laiminlyödään, koko järjestelmä horjuu. Asukasta kohden arvotaan 3 × 1 000 gradidoa. 1 000 gradidoa aktiivista perustuloa, valtion talousarviota sekä tasaus- ja ympäristörahastoa varten.

"Aktiivinen perustulo" jokapäiväistä hoivaa antaville avustajille 

Aktiivinen perustulo on lähtöisin "ehdottomasta osallistumisesta". Jokainen, joka haluaa hyödyntää sitä, voi missä iässä tahansa antaa panoksensa yhteisölle lahjoillaan, taipumuksillaan ja mahdollisuuksillaan. Jokaiselle henkilölle on kuukausittain saatavilla 1 000 gradidoa (GDD) yhteishyödykevaluuttaa perustulona. Yksi Gradido vastaa yhden euron arvoa. Enintään 50 tunnista kuukaudessa maksetaan 20 GDD:n suuruinen kuukausipalkkio. Tämä summa on perussumma, joka lisätään muiden tulolähteiden lisäksi. 

Hoitoa tarvitsevien ihmisten jokapäiväiset hoivapalvelut voidaan tarjota aktiivisen perustulon avulla - ja siten keventää merkittävästi erikoishoitajien, hoitavien omaisten ja sairausvakuutuskassojen taakkaa. Hoitotyöhön haluaville tarjotaan myös neuvonta- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia, kuten kaikilla muillakin ammattialoilla.

"Ehdoton osallistuminen 

Jokainen henkilö voi ottaa aktiivisen perustulon puitteissa vastaan tehtävän, jota hän mielellään tekee. Näin järjestelmä luo parhaat edellytykset menestymiselle kaikilla tasoilla. 

Lisäksi jokainen voi tehdä sitä, mitä haluaisi tehdä sydämensä pohjasta ilman eksistentiaalista ahdistusta - toisin sanoen seurata sisäistä kutsumustaan. Suuri osa sivilisaation stressiin liittyvistä sairauksista voitaisiin näin poistaa. Mahdollisuus olla aktiivinen osa yhteisöä elämänsä loppuun asti vaikuttaa myönteisesti moniin vanhuuden sairauksiin. 

Terveydenhuoltopooli kattavaa terveydenhuoltoa varten

Gradido-mallissa valtion talousarvio syntyy toisen rahanluonnin avulla. Rahan luominen tapahtuu henkeä kohti. Tämä tarkoittaa, että kussakin osavaltiossa on sama määrä valtion tuloja kansalaista kohden. Saksassa toinen rahanluonti vastaa suunnilleen nykyistä julkista talousarviota (liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien) sekä terveys- ja sosiaalipalveluja. Itse asiassa Gradido-mallissa terveydenhuoltoon on käytettävissä enemmän rahaa kuin aiemmin. Hoitotyöntekijöiden työoloja ja palkkausta voitaisiin näin ollen parantaa huomattavasti. 

Velkarahaperiaatteen poistaminen luo solidaarisuutta sukupolvien välille.

Gradido-akatemian toimitusjohtaja Margret Baier korostaa painokkaasti, että "yhteiselämämme voisi saada aivan uudenlaisen laadun, jos toisen omaisuus ei enää välttämättä olisi toisen velkaa. Nuoret ja vanhat ihmiset eivät enää olisi "kilpailijoita" taistelussa olemassaolonsa ja elintasonsa turvaamiseksi. Aktiivisen perustulon avulla Gradido-malli voi siten edistää myös sukupolvien rinnakkaiseloa. Keskinäinen huolenpito ja hyväntekeväisyys ovat välttämättömiä kaikkien sukupolvien täyttymykselliselle elämälle. 'Ehdoton osallistuminen' hyödyttää hedelmällistä vaihtoa eri-ikäisten, eri taustoista ja eri koulutuksesta tulevien ihmisten välillä." 

Yksityiskohtaiset tiedot koko Gradido-mallista osoitteessa https://gradido.net

Tietoa Gradido Akatemiasta
Gradido Academy for Economic Bionics on kehittänyt vaihtoehtoisen "yhteisen hyvän valuutan", jonka mallina on luonto. Luonto noudattaa sääntöä, jonka mukaan vain siellä, missä jokin häviää, voi syntyä jotain uutta, ja näin ollen pitkän aikavälin kehitys (evoluutio) on mahdollista. Sen menestysresepti on "elämän kiertokulku". Jos meidänkin taloutemme noudattaisi tätä luonnollista sykliä, se ratkaisisi käytännössä kaikki maailman rahaan liittyvät ongelmat, sanovat talousbioniikan asiantuntijat. Gradido-malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen henkilö ja myös jokainen valtio saa tuloja, jotka on luotu luottoperusteisesti. Näin se voi hoitaa kaikki tehtävänsä keräämättä veroja. Deflaatio tai inflaatio ovat menneisyyttä. Talous vapautuu jatkuvasta kasvupakosta, ja rahoitusjärjestelmän romahduksen vaara on vihdoin torjuttu. (www.gradido.net)