Konfidencialitātes politika

IEVADS | PRIEKŠVĀRDS

Paldies par izrādīto interesi par Gradido akadēmijas tīmekļa vietni. Mums ir svarīga visu apmeklētāju un klientu uzticība, kā arī jūsu datu drošība un privātuma aizsardzība.

ŠĪ PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA SATURS

Turpmāk mēs vēlamies jums paskaidrot, kādus datus mēs kā šīs vietnes nodrošinātājs vācam, apstrādājam un izmantojam, kad un kādam nolūkam. Tiks paskaidrots, kā darbojas mūsu digitālie produkti un pakalpojumi un kā tiek nodrošināta jūsu personas datu aizsardzība.

Mūsu konfidencialitātes politika ir sadalīta šādi:

1. daļa: VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

2. daļa: ŠĪS TEBEITNES IZMANTOŠANA

3. daļa: KOKIŠIŅI UN TIEŠSAISTES MĀRKETINGA RĪKI

4. daļa: CITAS PERSONAS PAKALPOJUMU UN SASTĀVDAĻAS IESAISTĪŠANA (CITAS PERSONAS PAKALPOJUMI UN SASTĀVDAĻA)

5. daļa: SOCIĀLO MEDIJU DAĻAS MĒRĶI

6. daļa: BIEDRĪBA UN AFFILIATES

7. daļa: DROŠĪBA

8. daļa: IETEKMĒTĀS PRASĪBAS

DAĻA: VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

DARBĪBAS JOMA

Ar šo privātuma paziņojumu apmeklētāji un lietotāji tiek informēti par šīs tīmekļa vietnes atbildīgā pakalpojumu sniedzēja - Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - tālrunis 07940 5 46 08 10 - e-pasta adrese akademie@gradido.net - personas datu vākšanas un izmantošanas veidu, apjomu un mērķi." vietnē. https://gradido.net (turpmāk tekstā - "Piedāvājums").

Jūsu personas dati tiks aizsargāti saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un apstrādāti saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju, kā norādīts turpmāk:

Šī datu aizsardzības deklarācija informē jūs par personas datu (turpmāk tekstā - "dati") apstrādes veidu, apjomu un mērķi mūsu tiešsaistes piedāvājumā un ar to saistītajās tīmekļa vietnēs, funkcijās un saturā, kā arī ārējās tiešsaistes klātbūtnēs, piemēram, mūsu sociālo mediju profilos (turpmāk kopā saukti "tiešsaistes piedāvājums"). Attiecībā uz lietotajiem terminiem, piemēram, "apstrāde" vai "pārzinis", mēs atsaucamies uz šādām definīcijām Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. pantā.

 

Par datu aizsardzību atbildīgā persona

Bernd Hückstädt

℅ Gradido akadēmija - Biznesa bionikas institūts

Gradido dibinātājs un izstrādātājs

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Iespiede: https://gradido.de/impressum/

 

TERMINU DEFINĪCIJAS

PERSONAS DATU DEFINĪCIJA

Personas dati ir informācija, ko var izmantot, lai noskaidrotu jūsu identitāti, piemēram, jūsu īstais vārds, adrese vai tālruņa numurs.

Tā ir informācija, ar kuras palīdzību var noteikt, t. i., identificēt personu.

Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru (piemēram, sīkfailu) vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. Tāpēc personas dati ietver arī, piemēram, vēlmes, hobijus, dalību vai to, kuras tīmekļa vietnes kāds ir apmeklējis.

APSTRĀDE

"Apstrāde" ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem, izmantojot vai neizmantojot automātiskus līdzekļus. Šis termins ir plašs un aptver praktiski jebkuru datu apstrādi.

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDI

- Inventāra dati (piemēram, nosaukumi, adreses).

- Kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs).

- Satura dati (piemēram, teksta ievadīšana, fotogrāfijas, videoklipi).

- lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks).

- Meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).

SKARTO PERSONU KATEGORIJAS

Tiešsaistes piedāvājuma apmeklētāji un lietotāji

Turpmāk mēs attiecīgās personas dēvējam arī par "lietotājiem".

APSTRĀDES NOLŪKS

- Tiešsaistes piedāvājuma, tā funkciju un satura nodrošināšana.

- Atbildēt uz kontaktu pieprasījumiem un sazināties ar lietotājiem.

- Drošības pasākumi.

- Sasniedzamības mērīšana/mārketings

 

DATU PĀRZINIS

Kā "Atbildīgā persona" ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Ja vien šajā privātuma politikā nav īpaši norādīts juridiskais pamats atsevišķiem rīkiem, mēs jūs informēsim par mūsu datu apstrādes juridisko pamatu saskaņā ar DSGVO 13. pantu - šādi:

  • Piekrišanas iegūšanas juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. pants,
  • apstrādes juridiskais pamats mūsu pakalpojumu sniegšanai un līgumisko pasākumu īstenošanai, kā arī lai atbildētu uz pieprasījumiem, ir DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts,
  • apstrādes juridiskais pamats mūsu juridisko pienākumu izpildei ir DSGVO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, un
  • apstrādes juridiskais pamats, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, ir DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.
  • Gadījumā, ja datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgu interešu dēļ ir nepieciešams apstrādāt personas datus, par juridisko pamatu kalpo DSGVO 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

SADARBĪBA AR LĪGUMAPSTRĀDĀTĀJIEM UN TREŠĀM PERSONĀM.

Ja apstrādes gaitā mēs izpaužam datus citām personām un uzņēmumiem (pasūtījumu apstrādātājiem vai trešajām personām), nosūtām tos tiem vai citādi piešķiram tiem piekļuvi datiem, tas tiek darīts tikai uz likumīgas atļaujas pamata (piemēram, ja datu nosūtīšana trešajām personām, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, ir nepieciešama līguma izpildei saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu), ja esat tam piekritis, ja to paredz juridisks pienākums vai pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (piemēram, izmantojot aģentus, tīmekļa mitinātājus u. c.).

Ja mēs uzticam datu apstrādi trešām personām, pamatojoties uz tā saukto "pasūtījuma apstrādes līgumu", tas tiek darīts, pamatojoties uz DSGVO 28. pantu.

NOSŪTĪŠANA UZ TREŠĀM VALSTĪM

Ja mēs apstrādājam datus trešā valstī (t. i., ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)) vai ja tas tiek darīts saistībā ar trešo personu pakalpojumu izmantošanu vai datu izpaušanu vai pārsūtīšanu trešām personām, tas tiek darīts tikai tad, ja tas tiek darīts, lai izpildītu mūsu (pirms)līgumsaistības, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, juridisku pienākumu vai mūsu likumīgo interešu dēļ. Saskaņā ar juridiskām vai līgumā noteiktām atļaujām mēs apstrādājam vai atļaujam apstrādāt datus trešā valstī tikai tad, ja ir izpildītas 44. un turpmākajos pantos noteiktās īpašās prasības. DSGVO ir izpildīti. Tas nozīmē, ka apstrāde tiek veikta, piemēram, pamatojoties uz īpašām garantijām, piemēram, oficiāli atzītu datu aizsardzības līmeņa noteikšanu, kas atbilst ES datu aizsardzības līmenim (piemēram, ASV, izmantojot "Privātuma vairogu"), vai atbilstību oficiāli atzītām īpašām līgumsaistībām (tā sauktajām "standarta līguma klauzulām").

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas datus pakalpojumu sniedzējs vāc, izmanto un nodod trešām personām tikai tad, ja to atļauj likums vai ja jūs kā lietotājs piekrītat apstrādei.

Personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu un adresi, mēs apkopojam, piemēram, kad iegādājaties produktu, lai varētu jums izrakstīt rēķinu. Šie un citi personas dati tiks nosūtīti arī trešajām personām, piemēram, finanšu iestādei, ja tiks izvēlēta atbilstoša maksājuma metode, ciktāl tas ir nepieciešams maksājuma apstrādei un līguma izpildei.

Personas datus var nodot trešajām personām tikai tad, ja ir saņemta likumā vai tiesas atļauja vai ja mēs iesaistām trešās personas, kurām ir pienākums glabāt dienesta noslēpumu, lai īstenotu mūsu tiesības.

AR UZŅĒMĒJDARBĪBU SAISTĪTA APSTRĀDE

Papildus tiek apstrādāti  - Līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija). - mūsu klientu, ieinteresēto personu un darījumu partneru maksājumu dati (piemēram, bankas rekvizīti, maksājumu vēsture), lai sniegtu līgumā paredzētos pakalpojumus, apkalpošanu un klientu aprūpi, mārketingu, reklāmu un tirgus izpēti.

2. DAĻA: MŪSU VIETNES IZMANTOŠANA

APMEKLĒJIET MŪSU TĪMEKĻA VIETNI

Principā varat apmeklēt mūsu vietni, nesniedzot nekādu personisku informāciju. Vēlamies norādīt, ka datu pārraidi internetā nevar pilnībā aizsargāt pret trešo personu piekļuvi.

LOG DATU DATU

Mūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (pakalpojumu sniedzējs) automātiski vāc un glabā žurnāla datus, tostarp šādu informāciju:

-URL, kurā atrodas apmeklētājs, apmeklējuma datums un apmeklējuma laiks.

-URL, kuru apmeklētājs ir apmeklējis tieši pirms tam.

-Izmantotais pārlūks

-Izmantotā operētājsistēma

-apmeklētāja IP adrese un uzņēmēja nosaukums

Šo datu nosūtīšana mums notiek automātiski. Jūsu datus nevar piešķirt jūsu personai.

SAZINIETIES AR MUMS PA E-PASTU VAI TĀLRUNI

Sazinoties ar mums kā vietnes pakalpojumu sniedzēju (piemēram, pa e-pastu vai tālruni), jūsu dati tiks saglabāti mūsu operētājsistēmā, lai apstrādātu pieprasījumu un gadījumā, ja rastos papildu jautājumi.

Ja uz jūsu uzdoto vaicājumu ir sniegta atbilde vai jūsu pieprasītais pieteikums vai pakalpojums ir sniegts, jūsu dati tiks dzēsti, kad pieteikums vai pakalpojums tiks izbeigts, ja vien jūs brīvprātīgi nevēlaties no mums saņemt turpmākus produktus vai informāciju un piekrītat turpmākai jūsu datu izmantošanai šiem mērķiem. Pat ja esat devis savu piekrišanu, jums ir arī tiesības jebkurā laikā pieprasīt savu datu dzēšanu (skatīt 8. daļu). šīs privātuma politikas).

KOMENTĀRI UN IEGULDĪJUMI

Jūs varat publicēt komentārus mūsu tīmekļa vietnes emuārā kā lietotājs. Kad ievadāt bloga komentārus, jūsu norādītā IP adrese tiek nekavējoties anonimizēta. Tomēr saņemto komentāru publicēšana ir atkarīga no tā, vai mūsu administrators tos publicē. Šī apstiprināšanas pārbaude ir paredzēta, lai novērstu nelikumīga satura publicēšanu mūsu lapās.

Kā komentāru autors varat ievadīt savu īsto vārdu vai pseidonīmu norādītajā vārda laukā. Ir arī iespēja vispār neievadīt nosaukumu. Jūsu e-pasta adrese netiks rādīta, kad komentārs tiks publicēts mūsu tīmekļa vietnē.

Nosūtot komentāru, nosūtītie dati, piemēram, jūsu e-pasta adrese, ievadītais vārds un, ja nepieciešams, ievadītais URL un nosūtītais komentārs, tiek pastāvīgi saglabāti mūsu serverī, un tikai publicētais komentārs, ja nepieciešams, kopā ar vārdu ir publiski redzams mūsu tīmekļa vietnē. Šo personas datu apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) punkta nozīmē. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, un tā ir spēkā arī turpmāk (skatīt šīs datu aizsardzības deklarācijas 8. daļu).

 

 

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU UN SATURA INTEGRĀCIJA.

Var gadīties, ka šajā tiešsaistes piedāvājumā ir integrēts trešo pušu saturs, piemēram, videoklipi no YouTube, kartes no Google Maps, RSS plūsmas vai grafikas no citām vietnēm. Tas vienmēr prasa, lai šī satura nodrošinātāji (turpmāk tekstā - "trešās puses nodrošinātāji") zinātu lietotāja IP adresi. Bez IP adreses tie nevarēja nosūtīt saturu uz attiecīgā lietotāja pārlūkprogrammu. Tāpēc IP adrese ir nepieciešama, lai parādītu šo saturu. Mēs cenšamies izmantot tikai tādu saturu, kura attiecīgie pakalpojumu sniedzēji izmanto tikai IP adresi, lai piegādātu saturu. Tomēr mēs nevaram ietekmēt, vai trešās puses pakalpojumu sniedzēji saglabā IP adresi, piemēram, statistikas vajadzībām. Ja tas mums kļūs zināms, mēs par to informēsim lietotāju.

ĀRĒJO SAIŠU IZMANTOŠANA

Savās tīmekļa vietnēs mēs izmantojam saites uz ārējām lapām, un to saturs neatrodas mūsu serverī. Nosakot saites, tika pārbaudīts šo saišu ārējais saturs. Tomēr nevar izslēgt, ka attiecīgie pakalpojumu sniedzēji vēlāk saturu ir mainījuši. Ja pamanāt, ka ārējo pakalpojumu sniedzēju saturs pārkāpj piemērojamos tiesību aktus, lūdzu, informējiet mani par to. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz saturu, kas atrodas mūsu tīmekļa telpas nodrošinātāja serveros.

3. DAĻA: SĪKFAILI UN TIEŠSAISTES MĀRKETINGA RĪKI

Sīkfaili un sasniedzamības mērīšana

Sīkfaili ir informācijas elementi, kas tiek pārraidīti no mūsu tīmekļa servera vai trešo pušu tīmekļa serveriem uz lietotāju tīmekļa pārlūkprogrammām un saglabāti, lai vēlāk tos varētu atgūt. Lietotāji tiek informēti par sīkfailu izmantošanu pseidonīmu sasniedzamības mērījumu kontekstā šīs datu aizsardzības deklarācijas darbības jomā.

Šī tiešsaistes piedāvājuma apskate ir iespējama arī tad, ja tiek izslēgtas sīkdatnes. Ja lietotāji nevēlas, lai sīkfaili tiktu saglabāti viņu datorā, viņi tiek aicināti deaktivizēt attiecīgo opciju pārlūkprogrammas sistēmas iestatījumos. Saglabātās sīkdatnes var dzēst pārlūkprogrammas sistēmas iestatījumos. Sīkfailu izslēgšana var izraisīt šī tiešsaistes piedāvājuma funkcionālus ierobežojumus.

ASV vietnē ir iespējams apskatīt daudzus uzņēmumu tiešsaistes reklāmu sīkfailus. http://www.aboutads.info/choices vai ES puse http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ pārvaldīt.

 

BIĻETENU IZSŪTĪŠANAS IZMANTOŠANA

Lai varētu nosūtīt jaunumus, ar kuriem mēs jūs informējam par Gradido akadēmijas tēmām un mūsu piedāvājumiem, mēs izmantojam e-pasta jaunumu izplatīšanas platformu.

Ja vēlaties abonēt un regulāri lasīt Gradido Academy jaunumus, ir nepieciešama reģistrācija ar derīgu e-pasta adresi. Atteikties no biļetena saņemšanas ir iespējams jebkurā laikā. Šim nolūkam izmantojiet biļetenā norādīto saiti.

Pirms biļetena nosūtīšanas jums tā sauktās dubultās izvēles procedūras ietvaros mums ir skaidri jāapstiprina, ka mēs varam aktivizēt biļetena saņemšanas pakalpojumu attiecībā uz jums. Šim nolūkam no mums saņemsiet apstiprinājuma un autorizācijas e-pastu, kurā jums būs jānoklikšķina uz šajā e-pastā esošās saites un tādējādi jāapstiprina, ka vēlaties saņemt mūsu jaunumus. Papildu dati netiks vākti. Mēs izmantojam šo e-pasta adresi tikai un vienīgi biļetena piegādei, ja vien jūs neesat skaidri piekritis citādai izmantošanai dubultās pieteikšanās procedūrā vai vēlāk.

Kad jūs reģistrējaties biļetena saņemšanai, mūsu biļetenu izsūtīšanas sistēma saglabā jūsu IP adresi un reģistrācijas datumu. Šī glabāšana kalpo tikai kā pierādījums gadījumā, ja trešā persona ļaunprātīgi izmanto e-pasta adresi un reģistrējas biļetena saņemšanai bez pilnvarotās personas ziņas.

Informatīvo biļetenu nosūta, izmantojot "Click-Tip", pakalpojumu sniedzēja biļetenu izplatīšanas platforma KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Apvienotā Karaliste.

Mūsu biļetenu saņēmēju e-pasta adreses, kā arī citi šajā paziņojumā aprakstītie dati tiek glabāti Klick-Tipp serveros. Klick-Tipp izmanto šo informāciju, lai mūsu vārdā nosūtītu un novērtētu biļetenu. Turklāt saskaņā ar savu informāciju Klick-Tipp var izmantot šos datus, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, lai tehniski optimizētu biļetenu nosūtīšanu un noformējumu vai ekonomiskos nolūkos, lai noteiktu, no kurām valstīm ir saņēmēji. Tomēr Klick-Tipp neizmanto mūsu biļetenu saņēmēju datus, lai rakstītu viņiem pašiem vai nodotu tos trešām personām.

Mēs uzticamies Klick-Tipp uzticamībai un IT un datu drošībai. Klick-Tipp apņemas ievērot ES datu aizsardzības noteikumus. Turklāt mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar Klick-Tipp. Šis ir līgums, ar kuru Klick-Tipp apņemas aizsargāt mūsu lietotāju datus, apstrādāt tos mūsu vārdā saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem un jo īpaši nenodot tos trešām personām. Klick-Tipp konfidencialitātes politiku varat apskatīt šeit: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

STATIFY IZMANTOŠANA

Lai varētu izmērīt noteiktu lapu izsaukumu un to pievilcību lietotājam, mēs izmantojam analīzes rīku Statify, ko kā atvērtā koda rīku izstrādāja Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify sniedz kompaktu pārskatu par lapas skatījumu skaitu un neuzkrāj un neapstrādā nekādus personas datus, piemēram, IP adreses. Statify visbiežāk apmeklētāko lapu statistiskais novērtējums tiek veikts, saskaitot lapu skatījumus, nevis apmeklētājus. Turklāt lapu skatījumi tiek saglabāti tikai ierobežotu laiku (pēc noklusējuma: divas nedēļas), ko var individuāli pielāgot.

Novērtējot klikšķu skaitu mūsu lapās, mums ir iespēja pastāvīgi uzlabot lietotājiem paredzēto tiešsaistes piedāvājumu.

4. DAĻA: ĀRĒJO PAKALPOJUMU + SATURA INTEGRĀCIJA

YOUTUBE VIDEOKLIPU IZMANTOŠANA

Videoklipu integrēšanai mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju YouTube, kā arī citus pakalpojumu sniedzējus. Pakalpojumu YouTube pārvalda uzņēmums YouTube LLC, kura galvenā mītne atrodas 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ASV. Uzņēmumu YouTube pārstāv uzņēmums Google Inc., kura galvenais birojs atrodas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Dažās mūsu interneta lapās mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja YouTube spraudņus. Izsaucot mūsu vietnes interneta lapas, kas ir aprīkotas ar šādu spraudni, piemēram, mūsu multivides bibliotēku, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem un tiek parādīts spraudnis. Tas nosūta uz YouTube serveri informāciju par to, kuru no mūsu interneta lapām esat apmeklējis. Ja esat pieteicies kā YouTube dalībnieks, YouTube piešķir šo informāciju jūsu personīgajam lietotāja kontam. Lietojot spraudni, piemēram, noklikšķinot uz videoklipa sākuma pogas, šī informācija tiek piešķirta arī jūsu lietotāja kontam. Jūs varat novērst šo piešķiršanu, pirms mūsu vietnes lietošanas izstājoties no sava YouTube lietotāja konta un citiem uzņēmumu YouTube LLC un Google Inc. lietotāju kontiem un dzēšot attiecīgos uzņēmumu sīkfailus.

Papildu informācija par datu apstrādi un piezīmes par datu aizsardzību, ko veic YouTube (Google), ir atrodamas vietnē www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

VIMEO VIDEOKLIPU IZMANTOŠANA

Videoklipu integrēšanai mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju Vimeo, kā arī citus pakalpojumu sniedzējus. Vimeo pārvalda uzņēmums Vimeo, LLC, kura galvenā mītne atrodas 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Dažās mūsu interneta lapās mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja Vimeo spraudņus. Izsaucot mūsu vietnes interneta lapas, kas ir aprīkotas ar šādu spraudni, piemēram, mūsu multivides bibliotēku, tiek izveidots savienojums ar Vimeo serveriem un tiek parādīts spraudnis. Tas nosūta uz Vimeo serveri informāciju par to, kuru no mūsu interneta lapām esat apmeklējis. Ja esat pieteicies kā Vimeo dalībnieks, Vimeo piešķir šo informāciju jūsu personīgajam lietotāja kontam. Lietojot spraudni, piemēram, noklikšķinot uz videoklipa sākuma pogas, šī informācija tiek piešķirta arī jūsu lietotāja kontam. Jūs varat novērst šo piešķiršanu, izstājoties no sava Vimeo lietotāja konta pirms mūsu vietnes izmantošanas un dzēšot atbilstošos sīkfailus no Vimeo.

Papildu informāciju par datu apstrādi un piezīmes par Vimeo datu aizsardzību var atrast https://vimeo.com/privacy.

5. DAĻA: SOCIĀLO MEDIJU KOPĪGOŠANAS POGAS

TIEŠSAISTES KLĀTBŪTNE SOCIĀLAJOS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻOS

Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos un platformās, lai varētu sazināties ar tur aktīvajiem klientiem, ieinteresētajām personām un lietotājiem un informēt viņus par saviem pakalpojumiem. Izsaucot attiecīgos tīklus un platformas, tiek piemēroti attiecīgo operatoru noteikumi un datu apstrādes vadlīnijas.

Ja vien mūsu konfidencialitātes politikā nav norādīts citādi, mēs apstrādājam lietotāju datus, ja viņi sazinās ar mums sociālajos tīklos un platformās, piemēram, ja viņi raksta ziņojumus mūsu tiešsaistes klātbūtnē vai sūta mums ziņojumus.

KOPLIETOŠANAS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS (SHARIFF)

Mēs izmantojam c't projektu "Shariff" savā tīmekļa vietnē. "Shariff" aizstāj sociālo tīklu parastās kopīgošanas pogas un tādējādi aizsargā sērfošanas paradumus.

"Shariff" integrē šīs sociālo tīklu koplietošanas pogas mūsu tīmekļa vietnē tikai kā grafiku, kas satur saiti uz attiecīgo sociālo tīklu. Noklikšķinot uz attiecīgās grafikas, tiksiet novirzīts uz attiecīgā tīkla pakalpojumiem. Shariff poga izveido tiešu kontaktu starp sociālo tīklu un mūsu apmeklētājiem tikai tad, kad apmeklētājs aktīvi noklikšķina uz kopīgošanas pogas. Tikai tad jūsu dati tiks nosūtīti attiecīgajam sociālajam tīklam. Savukārt, ja poga Shariff netiek klikšķināta, apmaiņa starp jums un sociālajiem tīkliem nenotiek. Vairāk informācijas par c't projektu "Shariff" var atrast vietnē https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Mēs integrējam šādus sociālos tīklus ar "Shariff" mūsu vietnē:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ASV)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - Sanfrancisko - CA 94107 - ASV)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ASV)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - ASV)

6. DAĻA: DALĪBNIEKU ZONAS UN PARTNERU PROGRAMMA

ELOPAGE IZMANTOŠANA GRADIDO KOPIENAI

Mēs piedāvājam daudzlīmeņu dalību Gradido kopienā tiem, kuri vēlas tuvāk iepazīties ar Gradido koncepciju un kļūt par Gradido vēstniekiem. Lai piedāvātu šīs dalības zonas, mēs izmantojam pakalpojumu elopage.

Iespējamie dalības veidi Gradido-COMMUNITY ir aprakstīti mūsu lapā "Kopiena". Tiklīdz jūs noklikšķināsiet uz pogas šajā lapā, ar kuru vēlaties reģistrēties kādā no šīm dalībām, jūs atstāsiet mūsu tīmekļa vietni un tiksiet novirzīts uz mūsu individuālajām elopage dalībnieku zonas lapām, kas izveidotas šim nolūkam.

elopage ir pakalpojums:

elopay GmbH

Joahimštāles iela 21

10719 Berlīne

Visas funkcijas Elopage dalībnieku lapās, kā arī ar tām saistītā maksājumu apstrāde tiek veikta, izmantojot elopage. Līdz ar to šiem procesiem piemēro elopage datu aizsardzības noteikumus. Elopage datu aizsardzības paziņojumu var atrast šeit: https://elopage.com/privacy.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, pārsūtot no mūsu tīmekļa vietnes uz pārdošanas lapu, izmantojot elopage, šajā gadījumā izriet no 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta b) apakšpunkta.

MAKSĀJUMU APSTRĀDE UN DIGITĀLO PRODUKTU PIEGĀDE, IZMANTOJOT NAMOTTO.LAB.

Maksājumi tiek apstrādāti un digitālie produkti tiek piegādāti, izmantojot namotto.lab. Namotto privātuma politiku var atrast šeit: https://namotto.de/privacy.

namotto.lab ir pakalpojums:

namotto.lab

Iedzīvotājs Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlīne

Mēs esam noslēguši atbilstošu līgumu ar namotto.lab kā mūsu pasūtījumu apstrādātāju saskaņā ar DSGVO 28. pantu. Juridiskais pamats personas datu apstrādei, pārsūtot no mūsu tīmekļa vietnes uz pārdošanas lapu, izmantojot elopage, šajā gadījumā izriet no 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta b) apakšpunkta.

ELOPAGE IZMANTOŠANA SADARBĪBAS PARTNERIEM (PARTNERU PROGRAMMA)

Mēs piedāvājam arī partneru programmu reklāmas partneriem. Ja jūs veiksmīgi reklamējat dalību Gradido akadēmijā, reklāmas partneri saņem komisijas maksu.

Lai varētu jums piedāvāt šo partneru programmu, mēs izmantojam pakalpojumu elopage.   

Gradido partneru programma ir aprakstīta mūsu lapā "Partneru programma". Tiklīdz šajā lapā noklikšķināsiet uz pogas, ar kuru vēlaties reģistrēties partneru programmā kā reklāmas partneris, jūs atstāsiet mūsu tīmekļa vietni un tiksiet novirzīts uz mūsu atsevišķām šim nolūkam izveidotajām Elopage lapām.

elopage ir pakalpojums:

elopay GmbH

Joahimštāles iela 21

10719 Berlīne

Visas funkcijas Elopage partneru lapās, kā arī ar tām saistītā maksājumu apstrāde tiek veikta, izmantojot elopage. Līdz ar to šiem procesiem piemēro elopage datu aizsardzības noteikumus. Jūs varat atrast elopage datu aizsardzības deklarāciju šeit.  https://elopage.com/privacy

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, pārsūtot datus no mūsu tīmekļa vietnes uz partneru lapu elopage, šajā gadījumā izriet no brīvprātīgas līdzdalības partneru programmā un no 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta f) apakšpunkta.

7. DAĻA: DROŠĪBA

SISTĒMAS UN INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Mēs aizsargājam savu tīmekļa vietni un citas sistēmas, izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nepieļautu, ka nepiederošas personas pazaudē, iznīcina, piekļūst, maina vai izplata saglabātos datus. Tomēr, neraugoties uz kontroles pasākumiem, pilnīga aizsardzība pret visām briesmām nav iespējama. Sakarā ar pieslēgumu internetam un no tā izrietošajām tehniskajām iespējām nevar garantēt, ka saturu un informācijas plūsmu neredz un nereģistrē trešās personas.

ŠIFRĒŠANA, IZMANTOJOT SSL

Drošības apsvērumu dēļ mēs savā vietnē izmantojam SSL šifrēšanu (Secure Sockets Layer). Tas aizsargā pārsūtītos datus un neļauj tos nolasīt trešām personām. Veiksmīgu šifrēšanu var atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas statusa joslā protokola apzīmējums mainās no "http://" uz "https://" un ka tajā ir redzams slēgtas slēdzenes simbols.

8. DAĻA: DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

DATU DZĒŠANA

Mūsu apstrādātie dati tiks dzēsti vai to apstrāde tiks ierobežota saskaņā ar DSGVO 17. un 18. pantu. Ja vien šajā datu aizsardzības deklarācijā nav skaidri norādīts, mūsu saglabātie dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami paredzētajam mērķim un dzēšana nebūs pretrunā ar likumā noteiktajiem datu glabāšanas pienākumiem. Ja dati netiek dzēsti, jo tie ir nepieciešami citiem un juridiski pieļaujamiem mērķiem, to apstrāde tiks ierobežota. T. i., dati tiek bloķēti un netiek apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kas jāsaglabā komerctiesību vai nodokļu tiesību aktu dēļ.

Saskaņā ar Vācijā spēkā esošajām tiesību aktu prasībām saskaņā ar HGB 257. panta 1. punktu (komercdarbības grāmatas, inventāra saraksti, sākuma atlikumi, gada finanšu pārskati, komercvēstules, grāmatvedības kvītis u. c.) un saskaņā ar AO 147. panta 1. punktu (grāmatvedības grāmatas, reģistri, vadības ziņojumi, grāmatvedības kvītis, komercvēstules un komercvēstules, dokumenti, kas attiecas uz nodokļiem u. c.) tiek glabāti 6 gadus un 10 gadus.

ATTIECĪGO PERSONU TIESĪBAS

TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU

Saskaņā ar DSGVO 15. pantu jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, un informāciju par šiem datiem, kā arī papildu informāciju un datu kopiju.

LABOŠANAS TIESĪBAS

Saskaņā ar DSGVO 16. pantu jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, kas attiecas uz jums, tiktu papildināti vai lai tiktu izlaboti nepareizi dati, kas attiecas uz jums.

ATSAUKŠANAS TIESĪBAS

Jums ir tiesības atsaukt saskaņā ar DSGVO 7. panta 3. punktu doto piekrišanu, kas ir spēkā nākotnē.

IEBILDUMU TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret turpmāku ar jums saistīto datu apstrādi saskaņā ar DSGVO 21. pantu. Iebildumu var iesniegt jo īpaši pret apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos.

BLOĶĒŠANAS UN MUITOŠANAS TIESĪBAS

Saskaņā ar VDAR 17. pantu jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati tiktu nekavējoties dzēsti, vai arī pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar VDAR 18. pantu. Lietotājam ir tiesības bloķēt un dzēst savus personas datus, ciktāl tas nav pretrunā ar juridisko pienākumu saglabāt datus.

NOSŪTĪŠANAS TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt saņemt datus, kas attiecas uz jums un ko esat mums sniedzis saskaņā ar VDAR 20. pantu, un pieprasīt, lai tie tiktu nosūtīti citiem datu pārziņiem.

PĀRSŪDZĪBAS TIESĪBAS

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei saskaņā ar DSGVO 77. pantu.

LIETOTĀJA TIESĪBU IZMANTOŠANA

Lietotājs var arī sazināties ar mums pa e-pastu, lai izmantotu savas tiesības, piemēram, atsaukt doto piekrišanu vai iebilst pret konkrētu datu izmantošanu:

akademie@gradido.net

Atbildīgs datu aizsardzības ziņā:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-pasts: akademie@gradido.net

IEBILDUMU IESNIEGŠANA SAVĀ VĀRDĀ PRET REKLĀMAS E-PASTA ZIŅOJUMIEM.

Saskaņā ar TMG 5. pantu (Vācijas Telemediju likums) mēs esam publicējuši vispārīgus kontaktinformācijas datus un e-pasta adresi mūsu tīmekļa vietnes nospiedumā kā daļu no obligātās pakalpojumu sniedzēja identifikācijas. Ar šo mēs iebilstam pret šo kontaktinformācijas datu izmantošanu nevēlamu informatīvo materiālu, reklāmas vai surogātpasta vēstuļu sūtīšanai, ko mēs neesam skaidri pieprasījuši.

Mēs izmantojam piekrišanas rīku "Real Cookie Banner", lai pārvaldītu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (izsekošanas pikseļi, tīmekļa bāksignāli u. c.) un ar tām saistītās piekrišanas. Sīkāka informācija par to, kā darbojas "Real Cookie Banner", ir atrodama vietnē <a href="/lv/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā kontekstā ir DS-GVO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un DS-GVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir izmantoto sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar to saistītās piekrišanas.

Personas datu sniegšana nav nedz līgumiski prasīta, nedz arī nepieciešama līguma noslēgšanai. Jums nav pienākuma sniegt personas datus. Ja personas datus nesniegsiet, mēs nevarēsim pārvaldīt jūsu piekrišanu.

Pēdējo reizi atjaunināts: 2.11.2023

WordPress paziņojums par sīkfailiem, ko sagatavojis Real Cookie Banner