Privacybeleid

INLEIDING | VOORWOORD

Bedankt voor uw interesse in de Gradido Akademie website. Het vertrouwen van alle bezoekers en klanten, de veiligheid van uw gegevens en de bescherming van uw privacy zijn belangrijk voor ons.

INHOUD VAN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Hieronder willen wij u uitleggen welke gegevens wij als aanbieder van deze website verzamelen, verwerken en gebruiken, wanneer en voor welk doel. Er wordt uitgelegd hoe onze aangeboden digitale producten en diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt gegarandeerd.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is - als volgt:

Deel 1: ALGEMENE OPMERKINGEN

Deel 2: GEBRUIK VAN DEZE WEBZETTEN

Deel 3: KOEKIENEN EN ONLINE MARKETTINGGEREEDSCHAPPEN

Deel 4: INTEGRATIE VAN DERDEDE DIENSTEN EN INHOUD (DERDE DIENSTEN EN INHOUD)

Deel 5: SOCIALE MENSEN VAN DE MEDIA-SHARINGSVOORSCHRIFTEN

Deel 6: LIDSTATEN & AFFILIATEN

Deel 7: VEILIGHEID

Deel 8: RECHTEN GEACTIVEERD

DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

TOEPASSINGSBEREIK

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt bezoekers en gebruikers over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder van deze website - Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - Telefoon 07940 5 46 08 10 - E-mail akademie@gradido.net" op de website. http://gradido.net (hierna "Aanbod" genoemd).

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en worden behandeld in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming, en wel als volgt:

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk "online-aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, bijvoorbeeld "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de volgende definities in artikel 4 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

 

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Academie - Instituut voor Economische Bionica

Oprichter en ontwikkelaar van Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Juridische kennisgeving: https://gradido.de/impressum/

 

BEGRIPSBEPALINGEN

DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn informatie die gebruikt kan worden om uw identiteit te achterhalen, zoals uw juiste naam, adres of telefoonnummer.

Dit is informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Onder persoonlijke gegevens vallen dus ook bijvoorbeeld voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand zijn bekeken.

PROCESSIE

"Verwerking" elke handeling of elk geheel van handelingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens worden verricht. De term is breed en omvat vrijwel alle vormen van dataverwerking.

SOORTEN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

- inventarisatiegegevens (bv. namen, adressen).

- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).

- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

- Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

BETROKKEN CATEGORIEËN VAN PERSONEN

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod

In het navolgende noemen we de betrokken personen gezamenlijk "gebruikers".

DOEL VAN DE VERWERKING

- Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.

- Reageren op contactverzoeken en communicatie met gebruikers.

- Veiligheidsmaatregelen.

- Bereikbaarheidsmeeting/Marketing

 

VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS

Als "Verantwoordelijk wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die of dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij de rechtsgrond specifiek wordt vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring voor individuele instrumenten, zullen wij u informeren over de rechtsgrond van onze gegevensverwerking in overeenstemming met art. 13 DSGVO - als volgt

  • De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO,
  • de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en voor de beantwoording van vragen is artikel 6 lid 1, onder b), van de DSGVO,
  • de wettelijke basis voor de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO, en
  • de rechtsgrondslag voor de verwerking ter vrijwaring van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
  • Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de FADP als rechtsgrondslag.

SAMENWERKING MET VERWERKERS EN DERDEN

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke machtiging (bijv. indien de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, moeten worden doorgegeven conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, indien een wettelijke verplichting daartoe voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "contract processing agreement", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of overdragen in een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als u als gebruiker akkoord gaat met de verwerking.

Persoonlijke gegevens - bijvoorbeeld naam en adres - worden door ons verzameld, bijvoorbeeld bij aankoop van een product, om u een factuur te kunnen sturen. Deze en andere persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan derden - bijvoorbeeld een financiële instelling - als u een overeenkomstige betaalmethode kiest, zolang dit essentieel is voor de afhandeling van de betalingen en de uitvoering van het contract.

Persoonlijke gegevens kunnen alleen aan derden worden doorgegeven als er een wettelijke of gerechtelijke toestemming beschikbaar is of als we derden betrekken die verplicht zijn het beroepsgeheim te handhaven om onze rechten af te dwingen.

ZAKELIJKE VERWERKING

Ook worden de volgende zaken verwerkt  - Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, categorie van de klant). - Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) van onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners met het oog op contractuele dienstverlening, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

DEEL 2: GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

In principe kunt u onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

PROTOCOLGEGEVENS

Het automatisch verzamelen en opslaan van loggegevens door onze aanbieder van internetdiensten (provider) omvat de volgende informatie:

-datum en bezoek van de URL waar de bezoeker zich bevindt

-URL dat de bezoeker direct eerder heeft bezocht

-Gebruikte browser

-Het gebruikte besturingssysteem

-IP-adres en hostnaam van de bezoeker

De overdracht van deze gegevens aan ons gebeurt automatisch. Uw gegevens kunnen niet aan uw persoon worden toegewezen.

CONTACT PER E-MAIL OF TELEFOON

Wanneer u als aanbieder van de website contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of telefoon), worden uw gegevens in ons besturingssysteem opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en bij eventuele vervolgvragen.

Als het verzoek dat u hebt gedaan is beantwoord of als de aanvraag of de dienst die u hebt aangevraagd beschikbaar is gesteld, zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer de aanvraag of dienst wordt beëindigd, tenzij u verdere producten of informatie van ons wenst te verkrijgen en toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Ook als u toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om te allen tijde te verzoeken om verwijdering van uw gegevens (zie deel 8). van dit privacybeleid).

OPMERKINGEN EN BIJDRAGEN

U kunt als gebruiker commentaar schrijven in de blog op onze website. Wanneer u de blogberichten invoert, wordt het door u opgegeven IP-adres onmiddellijk geanonimiseerd. De publicatie van binnenkomende opmerkingen is echter afhankelijk van de goedkeuring van onze beheerder. Deze goedkeuringscontrole is bedoeld om te voorkomen dat illegale inhoud op onze pagina's wordt gepubliceerd.

Als auteur van de commentaren bent u vrij om uw echte naam of een pseudoniem in te voeren in het opgegeven naamveld. U heeft ook de mogelijkheid om helemaal geen naam in te voeren. Uw e-mailadres wordt niet weergegeven wanneer het commentaar op onze website wordt gepubliceerd.

De gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een commentaar, zoals uw e-mailadres, de naam die u hebt ingevoerd en, indien van toepassing, de URL die u hebt ingevoerd en het commentaar dat u hebt verzonden, worden permanent opgeslagen op onze server, waarbij alleen het vrijgegeven commentaar, indien van toepassing met de naam, publiekelijk zichtbaar is op onze website. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming die u eerder hebt gegeven in de zin van Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a). Het staat u vrij deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken (zie deel 8 van deze verklaring inzake gegevensbescherming).

GEBRUIK VAN ANTI-SPAM BIJEN

Deze website gebruikt Anti-Spam Bee in de basisinstellingen zonder de uitbreidbare instellingen te activeren. Anti-Spam Bee is een analysedienst van Sergej Müller, verder ontwikkeld door het collectief WP-Plugin (https://de.wordpress.org/plugins/antispam-bee/). Antispam-Bee analyseert alle binnenkomende commentaren op deze website volgens bepaalde patronen, om de eigenaar van deze website op de hoogte te stellen van ongewenste items, de zogenaamde spam, en deze indien nodig te verwijderen. Een lokale spamdatabase wordt doorzocht op reeds gemarkeerde spamcommentaren. Een opslag of verwerking van persoonsgegevens en/of de overdracht ervan aan derden vindt niet plaats bij gebruik van de basisfunctie van Anti-Spam-Bee.

INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

Het kan gebeuren dat binnen dit online aanbod content van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites zijn geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "derden-aanbieders" genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben hier echter geen invloed op als de externe aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover dit bij ons bekend wordt, zullen we de gebruikers hierover informeren.

GEBRUIK VAN EXTERNE LINKS

Wij gebruiken op onze websites links naar externe sites en hun inhoud staat niet op onze server. De externe inhoud van deze links werd bij het plaatsen van de links gecontroleerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de inhoud achteraf door de respectieve aanbieders is gewijzigd. Mocht u merken dat de inhoud van de externe aanbieders in strijd is met de geldende wetgeving, laat het me dan weten. Dit privacybeleid geldt alleen voor de inhoud op de servers van onze webspace-provider.

 

DEEL 3: COOKIES EN ONLINE MARKETINGINSTRUMENTEN

Cookies & reikwijdtemeting

Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen om later te worden opgehaald. De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme meting van het bereik in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Er is de mogelijkheid van veel online advertentiecookies van bedrijven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ om zich te redden.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen deze website en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze website en het gebruik van het internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; de gebruiker kan ook het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google voor reclamedoeleinden en over de instel- en bezwaarmogelijkheden op de websites van Google vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke advertenties Google je laat zien").

Google-Re/Marketing Services

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten ("Google Marketing Services") van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Met de marketingdiensten van Google kunnen we ons beter richten op advertenties voor en op onze website om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Bijvoorbeeld, als gebruikers worden getoond advertenties voor producten die ze geïnteresseerd zijn in op andere websites, wordt dit genoemd ³"remarketing³". Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code direct door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website opgenomen. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, dubbelklik.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen hij heeft aangeklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt overgedragen naar een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de advertenties op maat van zijn interesses worden getoond.

De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt in het kader van Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens in verband met cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door "DoubleClick" verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

De Google-marketingdiensten die we gebruiken zijn onder andere het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via het cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. AdWords-adverteerders leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

We integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingservice "DoubleClick". DoubleClick maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnersites in staat te stellen advertenties te plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze site of andere sites op het internet.

We integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingservice "AdSense". AdSense maakt gebruik van cookies om Google en haar partnerwebsites in staat te stellen om advertenties te plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Een andere Google-marketingdienst die wij gebruiken is de "Google Tag Manager", die kan worden gebruikt om verdere analyses en marketingservices van Google in onze website te integreren (bijv. "AdWords", "DoubleClick" of "Google Analytics").

Voor meer informatie over Google's gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/adshet privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen door Google-marketingservices, kunt u gebruik maken van de instel- en afmeldingsopties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Facebook-hermarketing

Binnen ons online-aanbod worden zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt. Met behulp van de Facebook pixel is Facebook in staat om de bezoekers van ons aanbod als doelgroep te bepalen voor de presentatie van advertenties, de zogenaamde "Facebook Ads". Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website. Met andere woorden, met behulp van de Facebook-pixel willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend lijken. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website worden doorverwezen.

De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van onze websites direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan onze website in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd in het kader van de Data Usage Policy van Facebook. Daarom kunt u meer informatie vinden over hoe de remarketingpixel werkt en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw informatie om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies volgen voor de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of de oppositie via de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/Legt u het maar uit. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

GEBRUIK VAN VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

Om nieuwsbrieven te versturen, die informeren over de onderwerpen van de Gradido Academy en ons aanbod, maken we gebruik van een e-mailnieuwsbrief verzendingsplatform.

Als je je wilt inschrijven voor de Gradido Academy nieuwsbrief en deze regelmatig wilt lezen, dan is je inschrijving met een geldig e-mailadres vereist. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik de link in de nieuwsbrief.

Voordat u de nieuwsbrief verzendt, moet u ons in de zogenaamde dubbele opt-in procedure uitdrukkelijk bevestigen dat wij de nieuwsbriefservice voor u mogen activeren. Hiervoor ontvangt u van ons een bevestigings- en autorisatiemail, waarin wij u vragen om op de link in deze e-mail te klikken en zo aan ons te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken dit e-mailadres uitsluitend voor de levering van de nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander gebruik in de dubbele opt-in procedure of later.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaat ons verzendsysteem voor de nieuwsbrief uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient alleen als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen zonder medeweten van de rechthebbende.

De verzending van de nieuwsbrief gebeurt door "Klik op Tip", een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de aanbieder CLICK TIP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londen W6 7NJ, Verenigd Koninkrijk.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in dit bericht worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van Klick-Tipp. Klick-Tipp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Klick-Tipp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Klick-Tipp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze zelf te schrijven of door te geven aan derden.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en databeveiliging van Klick-Tipp. Klick-Tipp verplicht zich dus tot naleving van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming. We hebben ook een contract gesloten met Klick-Tipp. Dit is een contract waarin Klick-Tipp zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met haar voorschriften inzake gegevensbescherming en ze in het bijzonder niet door te geven aan derden. U kunt de voorschriften voor gegevensbescherming van Klick-Tipp hier bekijken: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

GEBRUIK VAN DE VERKLARING

Om de oproep van bepaalde pagina's en hun aantrekkelijkheid voor de gebruiker te kunnen meten, maken we gebruik van de analysetool van Statify, ontwikkeld als open source door het plug-in-collectief (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify geeft een compact overzicht van het aantal bekeken pagina's en slaat geen persoonlijke gegevens zoals IP-adressen op of verwerkt deze. Statify evalueert statistisch gezien de meest bezochte pagina's door het tellen van de pagina-impressies, niet van de bezoekers. Bovendien worden de paginaweergaven slechts voor een beperkte periode opgeslagen (standaard: twee weken), die individueel kan worden aangepast.

Door het aantal klikken op onze pagina's te evalueren, hebben we de mogelijkheid om ons online aanbod voor gebruikers voortdurend te verbeteren.

DEEL 4: INTEGRATIE VAN EXTERNE DIENSTEN + INHOUD

GEBRUIK VAN YOUTUBE VIDEO'S

Voor de integratie van video's maken we onder andere gebruik van de provider YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige van onze internetpagina's maken we gebruik van plugins van de provider YouTube. Als u de internetpagina's van onze internetaanwezigheid die met een dergelijke plug-in zijn uitgerust - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - oproept, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze associatie voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account en andere accounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van de bedrijven te verwijderen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

GEBRUIK VAN VIMEO VIDEO'S

Voor de integratie van video's maken we onder andere gebruik van de provider Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op sommige van onze internetpagina's maken we gebruik van plugins van de provider Vimeo. Wanneer u de internetpagina's van onze website bezoekt die met een dergelijke plug-in zijn uitgerust - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze opdracht voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

DEEL 5: KNOPPEN VOOR HET DELEN VAN SOCIALE MEDIA

ONLINE AANWEZIGHEID IN SOCIALE MEDIA

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platformen zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectievelijke operatoren van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld als zij artikelen schrijven over onze online aanwezigheden of ons daar berichten sturen.

GEBRUIK VAN DE SHARING-FUNCTIE VOOR SOCIALE NETWERKEN (SHARIFF)

We gebruiken het c't-project "Shariff" op onze website. "Shariff" vervangt de gebruikelijke share buttons van sociale netwerken en beschermt het surfgedrag

"Shariff" bevat deze share buttons van de sociale netwerken op onze website slechts als een grafische afbeelding, die een link naar het bijbehorende sociale netwerk bevat. Door op de bijbehorende grafiek te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van het betreffende netwerk. De Shariff-button legt pas direct contact tussen het sociale netwerk en onze bezoekers wanneer de bezoeker actief op de share-button klikt. Pas dan worden uw gegevens doorgegeven aan het betreffende sociale netwerk. Als er niet op de Shariff Button wordt geklikt, vindt er echter geen uitwisseling plaats tussen u en de sociale netwerken. Meer informatie over het c't-project "Shariff" vindt u op https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Wij integreren de volgende sociale netwerken met "Shariff" op onze website:

  • Facebook Inc. (1601 S. Californië Ave - Palo Alto - CA 94304 - VS)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway - Bergzicht - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

DEEL 6: LEDENGEBIEDEN & AFFILIATIEPROGRAMMA

GEBRUIK VAN ELOPAGE VOOR DE GRADIDOGEMEENSCHAP

Wij bieden degenen die geïnteresseerd zijn in het beter leren kennen van het Gradido-concept en het worden van een Gradido-ambassadeur een multi-level lidmaatschap in de Gradido-gemeenschap. Om deze ledengebieden aan te kunnen bieden, maken we gebruik van de elopagieservice.

De mogelijke lidmaatschappen in de Gradido-COMMUNAUTAIRE zijn beschreven op onze Community pagina. Zodra u op een knop op deze pagina klikt waarmee u zich wilt registreren voor een van deze lidmaatschappen, verlaat u onze website en wordt u doorverwezen naar onze individuele elopagelidmaatschapspagina's die voor dit doel zijn opgezet.

elopage is een dienst van:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlijn

Alle functies op de Elopage-ledenpagina's en de bijbehorende betalingsverwerking worden via elopage uitgevoerd. Daarom zijn de regels voor gegevensbescherming van Elopage van toepassing op deze processen. Het elopage-privacybeleid is hier te vinden: https://elopage.com/privacy

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij de overdracht van onze website naar de elopageverkoopsite wordt gevormd door artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b).

 

BETALINGSVERWERKING EN LEVERING VAN DIGITALE PRODUCTEN VIA NAMOTTO.LAB

De verwerking van de betalingen en de levering van de digitale producten worden behandeld door namotto.lab. Het namotto privacy beleid is hier te vinden: https://namotto.de/privacy

namotto.lab is een dienst van:

namotto.lab

Eigenaar Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlijn

Wij hebben een overeenkomst gesloten met namotto.lab als onze contractverwerker conform Art. 28 DSGVO. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij de overdracht van onze website naar de elopageverkoopsite wordt in dit geval gevormd door artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b).

 

GEBRUIK VAN ELOPAGE VOOR AFFILIATE Partners (PARTNER PROGRAMMA)

Wij bieden ook een affiliate partnerprogramma aan voor reclamepartners. Als u met succes reclame maakt voor een lidmaatschap van de Gradido Academy, ontvangen de reclamepartners een commissie.

Om u dit affiliate programma aan te kunnen bieden, maken we gebruik van de service elopage.   

Het Gradido-partnerprogramma wordt beschreven op onze pagina "Partnerprogramma". Zodra u op een knop op deze pagina klikt die u als reclamepartner voor het affiliatieprogramma wilt aanmelden, verlaat u onze website en wordt u doorgestuurd naar onze individuele pagina's van Elopage die voor dit doel zijn opgezet.

elopage is een dienst van:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlijn

Alle functies op de Elopage affiliate pagina's en de bijbehorende betalingsverwerking worden uitgevoerd door elopage. Daarom zijn de regels voor gegevensbescherming van Elopage van toepassing op deze processen. U vindt het elopage-privacybeleid Hier.  https://elopage.com/privacy

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens de overdracht van onze website naar de affiliatesite op elopage vloeit in dit geval voort uit het vrijwillige karakter van de deelname aan het partnerprogramma en uit artikel 6, lid 1, zin 1, onder f).

DEEL 7: VEILIGHEID

SYSTEEM- EN INFORMATIEBEVEILIGING

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van de opgeslagen gegevens door onbevoegden. Ondanks de controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. De aansluiting op het internet en de technische mogelijkheden die daaruit voortvloeien, garanderen niet dat de inhoud en de informatiestroom niet door derden kan worden bekeken en geregistreerd.

VERSLEUTELING DOOR SSL

Om veiligheidsredenen gebruiken we SSL (Secure Sockets Layer) encryptie voor onze website. Dit beschermt de overgedragen gegevens en voorkomt dat ze door derden worden gelezen. U kunt een geslaagde codering herkennen aan het feit dat de protocolaanduiding in de statusbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en dat daar een gesloten slotsymbool zichtbaar is.

DEEL 8: BETROKKEN RECHTEN

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geldt de opslag voor 6 jaar volgens § 257, lid 1, HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige vouchers, etc.) en voor 10 jaar volgens § 147, lid 1, AO (boeken, verslagen, managementverslagen, boekhoudkundige vouchers, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, etc.).

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

INFORMATIERECHT

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO.

RECHT OP CORRECTIE

In overeenstemming met Art. 16 DSGVO heeft u het recht om te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of om het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.

RECHT VAN WEIGERING

U heeft het recht om verleende toestemmingen in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO in te trekken met werking voor de toekomst.

RECHT VAN BEZWAAR

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

RECHT OP BLOKKERING EN ONTRUIMING

In overeenstemming met artikel 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden gewist, of anders, in overeenstemming met artikel 18 DSGVO, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, mits dit niet in strijd is met enige wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

RECHT OP DOORGIFTE

U heeft het recht om te verzoeken dat de door u verstrekte gegevens over u aan ons ter beschikking worden gesteld conform art. 20 DSGVO en te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken.

COMPLAINTS

Op grond van artikel 77 DSGVO hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

UITOEFENING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

De gebruiker kan ook per e-mail contact met ons opnemen om zijn of haar rechten uit te oefenen, zoals het intrekken van een gegeven toestemming of om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van de gegevens:

akademie@gradido.net

Verantwoordelijk in termen van gegevensbescherming:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: akademie@gradido.net

BEZWAAR IN EIGEN ZAAK TEGEN RECLAME-E-E-MAILS

In het kader van de verplichte identificatie van de aanbieder conform § 5 TMG hebben wij algemene contactgegevens en een e-mailadres in het impressum van onze website gepubliceerd. Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van deze contactgegevens voor het ongevraagd verzenden van informatiemateriaal, reclame of spammails waar wij niet expliciet om hebben gevraagd.

Laatst bijgewerkt op: 15.06.2018