Zásady ochrany osobných údajov

ÚVOD | PREDSLOV

Ďakujeme vám za váš záujem o webovú stránku Gradido Academy. Dôvera všetkých návštevníkov a zákazníkov, bezpečnosť vašich údajov a ochrana vášho súkromia sú pre nás dôležité.

OBSAH TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V nasledujúcom texte by sme vám chceli vysvetliť, ktoré údaje ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky zhromažďujeme, spracovávame a používame, kedy a na aký účel. Bude vám vysvetlené, ako fungujú naše digitálne produkty a služby a ako je zaručená ochrana vašich osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov sú rozdelené nasledovne:

Časť 1: VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Časť 2: POUŽÍVANIE TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY

Časť 3: COOKIES A NÁSTROJE ONLINE MARKETINGU

Časť 4: ZAČLENENIE SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN (SLUŽBY A OBSAH TRETÍCH STRÁN)

Časť 5: ČASŤ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Časť 6: ČLENSTVO A PRÍSLUŠNÍCI

Časť 7: BEZPEČNOSŤ

Časť 8: Dotknuté práva

ČASŤ 1: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OBSAH

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje návštevníkov a používateľov o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky - Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - telefón 07940 5 46 08 10 - e-mail akademie@gradido.net" na webovej stránke. https://gradido.net (ďalej len "ponuka").

Vaše osobné údaje budú chránené v rámci zákonných predpisov o ochrane údajov a bude s nimi zaobchádzané v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov - takto:

Toto vyhlásenie o ochrane údajov vás informuje o type, rozsahu a účele spracovania osobných údajov (ďalej len "údaje") v rámci našej online ponuky a webových stránok, funkcií a obsahu s ňou spojených, ako aj externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach (ďalej spoločne len "online ponuka"). Pokiaľ ide o použité pojmy, ako napríklad "spracovanie" alebo "prevádzkovateľ", odkazujeme na nasledujúce definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

 

Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Academy - Inštitút pre biznis bioniku

Zakladateľ a vývojár spoločnosti Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Odtlačok: https://gradido.de/impressum/

 

DEFINÍCIE POJMOV

DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na zistenie vašej totožnosti, napríklad vaše skutočné meno, adresa alebo telefónne číslo.

Je to informácia, pomocou ktorej možno určiť, t. j. identifikovať osobu.

Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. cookie) alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Medzi osobné údaje preto patria napríklad aj preferencie, záľuby, členstvo alebo to, ktoré webové stránky si niekto pozrel.

SPRACOVANIE

"Spracovanie" je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, či už automatickými alebo inými prostriedkami. Tento pojem je široký a zahŕňa prakticky akúkoľvek manipuláciu s údajmi.

TYPY SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Inventárne údaje (napr. mená, adresy).

- Kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).

- Údaje o obsahu (napr. textové vstupy, fotografie, videá).

- Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu).

- Meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Návštevníci a používatelia online ponuky

V ďalšom texte budeme príslušné osoby označovať aj súhrnným názvom "používatelia".

ÚČEL SPRACOVANIA

- Poskytovanie online ponuky, jej funkcií a obsahu.

- Reagovanie na žiadosti o kontakt a komunikácia s používateľmi.

- Bezpečnostné opatrenia.

- Meranie dosahu/marketing

 

SPRÁVCA ÚDAJOV

Ako "Zodpovedná osoba" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak právny základ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov výslovne uvedený pre jednotlivé nástroje, budeme vás informovať o právnom základe pre naše spracovanie údajov v súlade s článkom 13 DSGVO - takto:

  • Právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 DSGVO,
  • právnym základom pre spracúvanie na účely plnenia našich služieb a vykonávania zmluvných opatrení, ako aj na účely odpovede na otázky je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO,
  • právnym základom pre spracovanie na účely plnenia našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO a
  • právnym základom spracovania na ochranu našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
  • V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. d DSGVO.

SPOLUPRÁCA SO ZMLUVNÝMI SPRACOVATEĽMI A TRETÍMI STRANAMI

Ak v rámci nášho spracovania poskytujeme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom objednávok alebo tretím stranám), odovzdávame im ich alebo im inak umožňujeme prístup k údajom, robíme to len na základe zákonného povolenia (napr. ak je odovzdanie údajov tretím stranám, napr. poskytovateľom platobných služieb, nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO), ak ste s tým súhlasili, ak to stanovuje zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní sprostredkovateľov, webhostingov atď.).

Ak spracovaním údajov poveríme tretie strany na základe takzvanej "zmluvy o spracovaní objednávky", uskutočňuje sa to na základe článku 28 DSGVO.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ak sa tak deje v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo zverejňovaním či prenosom údajov tretím stranám, deje sa tak len vtedy, ak sa tak deje na účely plnenia našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, z dôvodu zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo povoľujeme spracúvanie údajov v tretej krajine, len ak sú splnené osobitné požiadavky článku 44 a nasl. DSGVO sú splnené. To znamená, že spracúvanie sa vykonáva napríklad na základe osobitných záruk, ako je úradne uznané určenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej úrovni ochrany údajov v EÚ (napr. v prípade USA prostredníctvom "Privacy Shield") alebo dodržiavanie úradne uznaných osobitných zmluvných povinností (tzv. "štandardných zmluvných doložiek").

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovateľ zhromažďuje, používa a poskytuje osobné údaje tretím stranám len vtedy, ak to povoľuje zákon alebo ak vy ako používateľ súhlasíte so spracovaním.

Osobné údaje - ako je meno a adresa - zhromažďujeme napríklad pri kúpe výrobku, aby sme vám mohli vystaviť faktúru. Tieto a ďalšie osobné údaje sa tiež prenášajú tretím stranám - napr. finančnej inštitúcii - ak je zvolený príslušný spôsob platby, pokiaľ je to nevyhnutné na spracovanie platby a vybavovanie zmluvy.

Osobné údaje sa tiež môžu poskytnúť tretím stranám len v prípade, že na to existuje zákonné alebo súdne povolenie, alebo ak na vymáhanie našich práv zapojíme tretie strany, ktoré sú viazané služobným tajomstvom.

SPRACOVANIE SÚVISIACE S PODNIKANÍM

Okrem toho sa spracúvajú tieto údaje  - Údaje o zmluve (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka). - Platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb) našich zákazníkov, zainteresovaných strán a obchodných partnerov na účely poskytovania zmluvných služieb, služieb a starostlivosti o zákazníkov, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.

ČASŤ 2: POUŽÍVANIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

V zásade môžete navštíviť naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov. Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete nie je možné úplne ochrániť pred prístupom tretích strán.

DÁTA ZO ZÁZNAMU

Automatické zhromažďovanie a ukladanie údajov denníka naším poskytovateľom internetových služieb (provider) zahŕňa nasledujúce informácie:

-dátum a návšteva adresy URL, na ktorej sa návštevník nachádza

-URL, ktorú návštevník navštívil bezprostredne predtým

-Použitý prehliadač

-Použitý operačný systém

-IP adresa a názov hostiteľa návštevníka

Prenos týchto údajov k nám je automatický. Vaše údaje nemožno priradiť k vašej osobe.

KONTAKTUJTE NÁS E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak nás ako poskytovateľa webovej stránky kontaktujete (napríklad e-mailom alebo telefonicky), vaše údaje budú uložené v našom operačnom systéme na účely spracovania otázky a v prípade, že sa vyskytnú ďalšie otázky.

Ak bola vaša otázka zodpovedaná alebo ak bola poskytnutá aplikácia alebo služba, ktorú ste požadovali, vaše údaje budú vymazané po ukončení aplikácie alebo služby, pokiaľ si dobrovoľne neželáte získať od nás ďalšie produkty alebo informácie a nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov na tieto účely. Aj keď ste udelili súhlas, máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich údajov (pozri časť 8 týchto zásad ochrany osobných údajov).

PRIPOMIENKY A PRÍSPEVKY

Na blogu na našej webovej stránke môžete ako používateľ písať komentáre. Pri zadávaní komentárov na blogu sa zadaná IP adresa okamžite anonymizuje. Uverejnenie prijatých pripomienok však podlieha zverejneniu pripomienok naším správcom. Cieľom tejto kontroly je zabrániť zverejňovaniu nezákonného obsahu na našich stránkach.

Ako autor komentárov môžete do políčka pre meno uviesť svoje skutočné meno alebo pseudonym. Máte tiež možnosť nezadať žiadne meno. Vaša e-mailová adresa sa pri zverejnení komentára na našej webovej stránke nezobrazí.

Údaje odoslané pri odosielaní komentára, ako je vaša e-mailová adresa, meno, ktoré zadáte, prípadne URL adresa, ktorú zadáte, a odoslaný komentár, sú trvalo uložené na našom serveri, pričom na našej webovej stránke je verejne viditeľný len zverejnený komentár, prípadne jeho meno. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na vašom predchádzajúcom súhlase v zmysle článku 6 ods. 1 S. 1 písm. a). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (pozri časť 8 tohto vyhlásenia o ochrane údajov).

 

 

INTEGRÁCIA SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN

Môže sa stať, že do tejto online ponuky bude integrovaný obsah tretích strán, napríklad videá z YouTube, mapy z Google Maps, kanály RSS alebo grafika z iných webových stránok. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len "poskytovatelia tretích strán") poznali IP adresu používateľa. Bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto potrebná na prezentáciu tohto obsahu. Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na doručenie obsahu iba IP adresu. Nemáme však žiadny vplyv na to, či poskytovatelia tretích strán ukladajú IP adresu, napr. na štatistické účely. Ak sa o tom dozvieme, budeme o tom používateľa informovať.

POUŽÍVANIE EXTERNÝCH ODKAZOV

Na našich webových stránkach používame odkazy na externé stránky a ich obsah sa nenachádza na našom serveri. Pri nastavovaní týchto odkazov sa kontroloval ich externý obsah. Nie je však vylúčené, že obsah bol následne zmenený príslušnými poskytovateľmi. Ak si všimnete, že obsah externých poskytovateľov porušuje platné právne predpisy, dajte mi, prosím, vedieť. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na obsah na serveroch nášho poskytovateľa webového priestoru.

ČASŤ 3: SÚBORY COOKIE A ONLINE MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Súbory cookie a meranie dosahu

Súbory cookie sú informácie, ktoré sa prenášajú z nášho webového servera alebo webových serverov tretích strán do webových prehliadačov používateľov a ukladajú sa tam na neskoršie načítanie. Používatelia sú informovaní o používaní súborov cookie v kontexte pseudonymného merania dosahu v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Prezeranie tejto online ponuky je možné aj pri vylúčení súborov cookie. Ak používatelia nechcú, aby sa súbory cookie ukladali v ich počítači, musia deaktivovať príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené súbory cookie môžete vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.

Prostredníctvom americkej stránky je možné zobraziť mnoho online reklamných súborov cookie od spoločností. http://www.aboutads.info/choices alebo na strane EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ riadiť.

 

POUŽÍVANIE ZASIELANIA INFORMAČNÝCH BULLETINOV

Aby sme vám mohli zasielať informačné bulletiny, v ktorých vás informujeme o témach Akadémie Gradido a našich ponukách, používame platformu na distribúciu e-mailových bulletinov.

Ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek Gradido Academy a pravidelne ich čítať, je potrebná vaša registrácia s platnou e-mailovou adresou. Odhlásenie z odberu noviniek je možné kedykoľvek. Na tento účel použite odkaz uvedený v bulletine.

Pred zasielaním informačného bulletinu nám musíte výslovne potvrdiť v rámci tzv. postupu dvojitého súhlasu, že vám môžeme aktivovať službu zasielania informačného bulletinu. Na tento účel od nás dostanete potvrdzujúci a autorizačný e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste klikli na odkaz uvedený v tomto e-maile a potvrdili nám tak, že chcete dostávať náš newsletter. Žiadne ďalšie údaje sa nezbierajú. Túto e-mailovú adresu používame výlučne na zasielanie informačného bulletinu, pokiaľ ste v rámci postupu dvojitého prihlásenia alebo neskôr výslovne nesúhlasili s iným použitím.

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, náš systém na doručovanie noviniek uloží vašu IP adresu a dátum registrácie. Toto ukladanie slúži výlučne ako dôkaz v prípade, že tretia osoba zneužije e-mailovú adresu a zaregistruje sa na odber noviniek bez vedomia oprávnenej osoby.

Newsletter sa zasiela prostredníctvom "Click-Tip", platforma na distribúciu informačných bulletinov poskytovateľa KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londýn W6 7NJ, Spojené kráľovstvo.

E-mailové adresy príjemcov nášho informačného bulletinu, ako aj ich ďalšie údaje opísané v tomto oznámení, sú uložené na serveroch spoločnosti Klick-Tipp. Spoločnosť Klick-Tipp používa tieto informácie na zasielanie a vyhodnocovanie informačného bulletinu v našom mene. Okrem toho môže spoločnosť Klick-Tipp podľa vlastných informácií použiť tieto údaje na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačných bulletinov alebo na ekonomické účely, aby zistila, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. Spoločnosť Klick-Tipp však nepoužíva údaje našich príjemcov newslettera na to, aby im sama písala alebo ich odovzdávala tretím stranám.

Dôverujeme spoľahlivosti a bezpečnosti IT a údajov spoločnosti Klick-Tipp. Spoločnosť Klick-Tipp sa zaväzuje dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov. Okrem toho sme uzavreli dohodu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Klick-Tipp. Ide o zmluvu, v ktorej sa spoločnosť Klick-Tipp zaväzuje chrániť údaje našich používateľov, spracúvať ich v našom mene v súlade s predpismi o ochrane údajov a najmä neposkytovať ich tretím stranám. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Klick-Tipp si môžete pozrieť tu: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

POUŽITIE STATIFY

Aby sme mohli merať vyvolanosť určitých stránok a ich atraktívnosť pre používateľa, používame analytický nástroj od spoločnosti Statify, ktorý ako open source vyvinula spoločnosť Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Služba Statify poskytuje kompaktný prehľad o počte zobrazení stránok a neukladá ani nespracúva žiadne osobné údaje, ako napríklad IP adresy. Štatistické vyhodnotenie najčastejšie navštevovaných stránok v službe Statify sa vykonáva počítaním zobrazení stránok, nie počítaním návštevníkov. Okrem toho sa zobrazenia stránok ukladajú len na obmedzené časové obdobie (predvolené: dva týždne), ktoré možno individuálne upraviť.

Vyhodnocovaním počtu kliknutí na naše stránky máme možnosť neustále zlepšovať našu online ponuku pre používateľov.

ČASŤ 4: INTEGRÁCIA EXTERNÝCH SLUŽIEB + OBSAHU

POUŽÍVANIE VIDEÍ NA YOUTUBE

Na integráciu videí používame okrem iného poskytovateľa YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube zastupuje spoločnosť Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich internetových stránkach používame doplnky od poskytovateľa YouTube. Keď vyvoláte internetové stránky našej webovej lokality, ktoré sú vybavené takýmto zásuvným modulom, napríklad našu knižnicu médií, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a zobrazí sa zásuvný modul. Tým sa na server YouTube prenáša, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení ako člen YouTube, YouTube priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri používaní zásuvného modulu, napríklad pri kliknutí na tlačidlo spustenia videa, sa tieto informácie priradia aj k vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred používaním našej webovej stránky odhlásite zo svojho používateľského účtu YouTube a iných používateľských účtov spoločností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné súbory cookie týchto spoločností.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov a poznámky o ochrane údajov spoločnosťou YouTube (Google) nájdete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

POUŽÍVANIE VIDEÍ VIMEO

Na integráciu videí používame okrem iného poskytovateľa Vimeo. Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo, LLC so sídlom na 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na niektorých našich internetových stránkach používame pluginy od poskytovateľa Vimeo. Keď vyvoláte internetové stránky našej webovej lokality, ktoré sú vybavené takýmto zásuvným modulom, napríklad našu knižnicu médií, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo a zobrazí sa zásuvný modul. Tým sa na server Vimeo prenáša, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení ako člen Vimeo, Vimeo priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri používaní zásuvného modulu, napríklad pri kliknutí na tlačidlo spustenia videa, sa tieto informácie priradia aj k vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred používaním našej webovej stránky odhlásite zo svojho používateľského účtu Vimeo a vymažete príslušné súbory cookie z Vimeo.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov a poznámky o ochrane údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

ČASŤ 5: TLAČIDLÁ NA ZDIEĽANIE V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

ONLINE PRÍTOMNOSŤ V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Udržiavame online prítomnosť na sociálnych sieťach a platformách, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a informovať ich o našich službách. Pri volaní do príslušných sietí a platforiem platia podmienky a usmernenia pre spracovanie údajov príslušných prevádzkovateľov.

Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracúvame údaje používateľov, ak s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. keď píšu príspevky na našich online stránkach alebo nám tam posielajú správy.

POUŽÍVANIE FUNKCIE ZDIEĽANIA PRE SOCIÁLNE SIETE (SHARIFF)

Na našej webovej stránke používame projekt c't "Shariff". "Shariff" nahrádza bežné tlačidlá na zdieľanie v sociálnych sieťach a chráni tak správanie pri surfovaní.

"Shariff" integruje tieto tlačidlá na zdieľanie sociálnych sietí na našu webovú stránku len ako grafiku, ktorá obsahuje odkaz na príslušnú sociálnu sieť. Kliknutím na príslušnú grafiku budete presmerovaní na služby príslušnej siete. Tlačidlo Shariff nadviaže priamy kontakt medzi sociálnou sieťou a našimi návštevníkmi len vtedy, keď návštevník aktívne klikne na tlačidlo Zdieľať. Až potom sa vaše údaje prenesú do príslušnej sociálnej siete. Na druhej strane, ak na tlačidlo Shariff nekliknete, medzi vami a sociálnymi sieťami sa neuskutoční žiadna výmena. Viac informácií o projekte c't "Shariff" nájdete na https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Na našej webovej stránke sme integrovali nasledujúce sociálne siete so službou "Shariff":

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

ČASŤ 6: ČLENSKÉ OBLASTI A PARTNERSKÝ PROGRAM

POUŽÍVANIE ELOPAGE PRE KOMUNITU GRADIDO

Ponúkame viacúrovňové členstvo v komunite Gradido pre tých, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s konceptom Gradido a stať sa jeho ambasádorom. Na poskytovanie týchto členských oblastí používame službu elopage.

Možné členstvá v Gradido-COMMUNITY sú opísané na našej stránke "Komunita". Akonáhle kliknete na tlačidlo na tejto stránke, pomocou ktorého sa chcete zaregistrovať na jedno z týchto členstiev, opustíte našu webovú stránku a budete presmerovaní na naše jednotlivé stránky členskej zóny elopage vytvorené na tento účel.

elopage je služba:

elopay GmbH

Ulica Joachimsthaler 21

10719 Berlín

Všetky funkcie na členských stránkach Elopage, ako aj súvisiace spracovanie platieb sa vykonávajú prostredníctvom elopage. V dôsledku toho sa na tieto procesy vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov v systéme elopage. Vyhlásenie spoločnosti elopage o ochrane údajov nájdete tu: https://elopage.com/privacy

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pri presmerovaní z našej webovej stránky na predajnú stránku prostredníctvom elopage vyplýva v tomto prípade z čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b).

SPRACOVANIE PLATIEB A DODÁVANIE DIGITÁLNYCH PRODUKTOV PROSTREDNÍCTVOM NAMOTTO.LAB

Platby sú spracované a digitálne produkty sú dodávané prostredníctvom namotto.lab. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Namotto nájdete tu: https://namotto.de/privacy

namotto.lab je služba:

Namotto.lab

Obyvateľ Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlín

S namotto.lab sme uzavreli príslušnú zmluvu ako so spracovateľom objednávok v súlade s článkom 28 DSGVO. Právny základ pre spracovanie osobných údajov pri presmerovaní z našej webovej stránky na predajnú stránku prostredníctvom elopage vyplýva v tomto prípade z čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b).

POUŽÍVANIE ELOPAGE PRE AFFILIATE PARTNEROV (PARTNERSKÝ PROGRAM)

Ponúkame aj partnerský program pre reklamných partnerov. Ak úspešne inzerujete členstvo v Gradido Academy, reklamní partneri dostanú províziu.

Aby sme vám mohli ponúknuť tento partnerský program, využívame službu elopage.   

Partnerský program Gradido je popísaný na našej stránke "Partnerský program". Akonáhle kliknete na tlačidlo na tejto stránke, pomocou ktorého sa chcete zaregistrovať do partnerského programu ako reklamný partner, opustíte našu webovú stránku a budete presmerovaní na jednotlivé stránky Elopage vytvorené na tento účel.

elopage je služba:

elopay GmbH

Ulica Joachimsthaler 21

10719 Berlín

Všetky funkcie na partnerských stránkach Elopage, ako aj súvisiace spracovanie platieb sa vykonávajú prostredníctvom elopage. V dôsledku toho sa na tieto procesy vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov v systéme elopage. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti elopage nájdete tu.  https://elopage.com/privacy

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pri presmerovaní z našej webovej stránky na partnerskú stránku na elopage vyplýva v tomto prípade z dobrovoľnej povahy účasti v partnerskom programe a z článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f).

ČASŤ 7: BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ SYSTÉMU A INFORMÁCIÍ

Naše webové stránky a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu uložených údajov neoprávnenými osobami. Napriek kontrole však nie je možná úplná ochrana pred všetkými nebezpečenstvami. Vzhľadom na samotné pripojenie k internetu a z toho vyplývajúce technické možnosti nie je možné zaručiť, že obsah a tok informácií nebudú prezerať a zaznamenávať tretie strany.

ŠIFROVANIE PROSTREDNÍCTVOM SSL

Z bezpečnostných dôvodov používame na našej webovej stránke šifrovanie SSL (Secure Sockets Layer). Tým sa chránia prenášané údaje a zabraňuje sa ich čítaniu tretími stranami. Úspešné šifrovanie spoznáte podľa toho, že označenie protokolu v stavovom riadku prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a že sa v ňom zobrazí symbol zatvoreného zámku.

ČASŤ 8: PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

VYMAZANIE ÚDAJOV

Nami spracúvané údaje budú vymazané alebo ich spracúvanie bude obmedzené v súlade s článkami 17 a 18 DSGVO. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov, nami uložené údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a vymazanie nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania. Ak sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a právne prípustné účely, ich spracovanie sa obmedzí. T. j. údaje sú zablokované a nespracúvajú sa na iné účely. Týka sa to napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z dôvodov obchodného alebo daňového práva.

Podľa zákonných požiadaviek v Nemecku sa uchovávajú 6 rokov podľa § 257 ods. 1 HGB (obchodné knihy, inventár, počiatočné stavy, ročné účtovné závierky, obchodné listy, účtovné doklady atď.) a 10 rokov podľa § 147 ods. 1 AO (účtovné knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné a podnikateľské listy, dokumenty dôležité pre zdaňovanie atď.).

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa príslušné údaje spracúvajú, a o informácie o týchto údajoch, ako aj o ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s článkom 15 DSGVO.

PRÁVO NA OPRAVU

V súlade s článkom 16 DSGVO máte právo požiadať o doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú.

PRÁVO NA ODVOLANIE

Máte právo odvolať súhlas udelený v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO s účinnosťou do budúcnosti.

PRÁVO NA NÁMIETKU

V súlade s článkom 21 DSGVO môžete kedykoľvek namietať proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú. Námietku možno vzniesť najmä proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

PRÁVA NA UZAMKNUTIE A UVOĽNENIE

V súlade s článkom 17 GDPR máte právo požadovať bezodkladné vymazanie dotknutých údajov alebo prípadne požadovať obmedzenie spracovania údajov v súlade s článkom 18 GDPR. Používateľ má právo zablokovať a vymazať svoje osobné údaje, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávať údaje.

PRÁVO NA PRENOS

Máte právo požiadať o získanie údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v súlade s článkom 20 GDPR, a požiadať o ich prenos k iným správcom údajov.

PRÁVO NA ODVOLANIE

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu podľa článku 77 DSGVO.

VÝKON PRÁV POUŽÍVATEĽA

Používateľ nás môže kontaktovať aj e-mailom a uplatniť svoje práva, napr. odvolať udelený súhlas alebo namietať proti konkrétnemu použitiu údajov:

akademie@gradido.net

Zodpovednosť z hľadiska ochrany údajov:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: akademie@gradido.net

NÁMIETKY VO VLASTNOM MENE PROTI REKLAMNÝM E-MAILOM

V rámci povinnej identifikácie poskytovateľa podľa § 5 TMG (nemecký zákon o telemédiách) sme na našej webovej stránke zverejnili všeobecné kontaktné údaje a e-mailovú adresu. Týmto namietame proti používaniu týchto kontaktných údajov na nevyžiadané zasielanie informačných materiálov, reklamy alebo nevyžiadanej pošty, o ktoré sme výslovne nepožiadali.

Na správu súborov cookie a podobných technológií (sledovacie pixely, webové signály atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na udeľovanie súhlasov "Real Cookie Banner". Podrobnosti o fungovaní nástroja "Real Cookie Banner" nájdete na adrese <a href="/sk/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v tejto súvislosti je článok 6 ods. 1 písm. c DS-GVO a článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávneným záujmom je správa používaných súborov cookie a podobných technológií a súvisiacich súhlasov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne požadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť osobné údaje. Ak osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

Naposledy aktualizované dňa: 2.11.2023

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner