Koncepcia spoločného dobra proti kríze v oblasti starostlivosti

Zdravie a starostlivosť o starých a mladých

Künzelsau, 16. októbra 2020 - Nedostatok zdravotných sestier v tejto krajine trvá nielen od krízy Corona. V nemocniciach, opatrovateľských ústavoch a domovoch pre seniorov mnohí opatrovatelia už roky pracujú nad rámec svojich možností. Čoraz viac príbuzných kapituluje pred požiadavkami domácej starostlivosti. V nemeckých nemocniciach už nie je možné využívať množstvo lôžok intenzívnej starostlivosti pre dospelých a deti, pretože chýba potrebný personál. Potreba ošetrovateľského personálu sa dá len ťažko uspokojiť, a napriek tomu stále nezadržateľne rastie. Potlesk a vrúcne slová pomáhajú rovnako málo ako chvályhodné reformné prístupy, ktoré sa nedajú financovať. Podľa odborníkov na ekonomickú bioniku z akadémie Gradido môže nápravu priniesť len zásadná reforma. Jedinú šancu na humánnu starostlivosť v chorobe a starobe vidia v inovatívnom hospodárskom, finančnom a sociálnom systéme. 

Nemecké dlhové hodiny ukazujú rekordnú hodnotu

V tomto roku čelia federálna vláda a vlády spolkových krajín novému dlhu vo výške približne 330 miliárd eur. Nemecké združenie daňových poplatníkov predpokladá na rok 2021 ďalší dlh vo výške 96 miliárd eur. Prvýkrát v 25-ročnej histórii existencie Združenia nemeckých daňových poplatníkov stúpajú dlhové hodiny o viac ako 10 000 eur za sekundu. V tejto súvislosti sa vynára otázka, do akých závratných výšok vynesie plánovaná reforma zdravotníctva ministra zdravotníctva horu dlhov pre budúce generácie? Podľa prvých odhadov sa na to použije približne šesť miliárd eur z peňazí daňových poplatníkov. Zároveň sa diskutuje o tom, ako by sa mohli naplniť prázdne pokladnice zdravotných poisťovní. "Tento prístup však vôbec nemôže viesť k úspechu," hovorí Bernd Hückstädt, spoluzakladateľ Akadémie Gradido pre hospodársku bioniku. 

Na akadémii v Künzelsau v Bádensku-Württembersku sa už viac ako 20 rokov uskutočňuje výskum, ktorého cieľom je zistiť, ktoré modely prírody by sa mohli úspešne uplatniť aj v hospodárstve. Jedným z najdôležitejších zistení je: "Pokiaľ je úver jednej osoby nevyhnutne dlhom inej osoby, neexistuje spoločensky prijateľný finančný systém. S týmto systémom nemôžeme prekonať súčasné výzvy - aj v súvislosti so starnutím spoločnosti." 

Kríza v oblasti starostlivosti si vyžaduje reformu finančného systému

Kríza v Corone upriamila pozornosť na tých, ktorým sa inak často venuje pozornosť len vtedy, keď hrozí choroba a potreba starostlivosti. Zdravotné sestry a geriatrickí ošetrovatelia si vyslúžili veľa srdečných slov a búrlivý potlesk. "Nikto však zatiaľ nenašiel spôsob, ako týchto nenahraditeľných ľudí zaplatiť, oceniť, podporiť a propagovať tak, aby ich pomoc opäť napĺňala," namieta Hückstädt. Podľa správy AOK o starostlivosti z roku 2019 bude do roku 2030 potrebných ďalších 130 000 opatrovateľov, ktorí sa budú starať o osoby, ktoré potrebujú starostlivosť, a to len z dôvodu starnutia populácie. 

V situácii, keď čoraz viac ľudí opúšťa povolanie sestry a je nedostatok mladých chýba, čo je takmer neriešiteľný problém. "V transformovanom finančnom systéme, ktorý sa riadi prírodnými zákonmi, by sa mohlo nájsť aj riešenie pre potrebnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť, ktoré by zohľadňovalo všetkých a nezaťažovalo by budúce generácie," pokračuje Hückstädt. 

Zdravotná starostlivosť je humanitárnym imperatívom 

Model Gradido má stanovený cieľ dosiahnuť všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Tretím definovaným cieľom je "zabezpečiť zdravý život pre všetkých ľudí každého veku a podporovať ich blahobyt". Komunita Gradido považuje podporu zdravia za imperatív najhlbšej ľudskosti: "V modeli Gradido štátny rozpočet zahŕňa zdravotnú starostlivosť. Prístup k zdravotnej starostlivosti je tak zaručený bezplatne pre všetkých ľudí. Ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť, akú formu zdravotnej starostlivosti si zvolia."

Model Gradido je konkrétne založený na troch pilieroch

  1. Spoločné dobro mena Gradido
  2. Trojitá pohoda
  3. Aktívny základný príjem / nepodmienená účasť na živote komunity


Spoločné dobro mena Gradido 

Peniaze nie sú v podstate nič iné ako počítačové čísla v databázach. Pojem "tvorba peňazí" pochádza zo sveta financií. Opisuje spôsob tvorby peňazí, t. j. podľa akých pravidiel sa čísla zapisujú do počítačových databáz. V starom peňažnom systéme sa peniaze vytvárajú prostredníctvom dlhov, t. j. súčet všetkých úverových zostatkov je rovnako vysoký ako súčet všetkých dlhov na svete. V systéme Gradido sa peniaze vytvárajú ako úver pre každú osobu bez toho, aby vznikol dlh. 

Trojitá pohoda

Základný etický princíp Gradido je založený na harmonizácii blaha jednotlivca s blahom komunity a väčšieho celku - v zmysle prírody a životného prostredia. Jednotlivec je súčasťou spoločenstva, štátu, a ten je zasa súčasťou "veľkého obrazu", ekosystému. Ak sa zanedbá jeden z týchto troch aspektov, celý systém sa pokazí. Na jedného obyvateľa pripadá 3 × 1 000 gradido. Po 1 000 Gradido pre aktívny základný príjem, štátny rozpočet a vyrovnávací a environmentálny fond.

"Aktívny základný príjem" pre každodenných pomocníkov 

Aktívny základný príjem vychádza z myšlienky "nepodmienenej účasti". Každý, kto ju chce využiť, môže v každom veku prispieť komunite svojím talentom, sklonmi a možnosťami. Pre každú osobu je mesačne k dispozícii 1 000 Gradido (GDD) spoločnej meny ako základný príjem. Jeden Gradido zodpovedá hodnote jedného eura. Maximálne 50 hodín mesačne je odmeňovaných sumou 20 GDD. Táto suma je základnou sumou popri iných zdrojoch príjmu. 

Prostredníctvom "aktívneho základného príjmu" sa môžu poskytovať každodenné opatrovateľské služby ľuďom, ktorí potrebujú starostlivosť, a tým výrazne odbremeniť špecializovaných opatrovateľov, ako aj opatrujúcich príbuzných a zdravotné poisťovne. Ľuďom, ktorí sa chcú zapojiť do starostlivosti, sa rovnako ako v iných profesijných oblastiach ponúkajú možnosti poradenstva a ďalšieho vzdelávania.

"Bezpodmienečná účasť 

Každá osoba si môže v rámci "aktívneho základného príjmu" vziať úlohu, ktorú rada robí. Týmto spôsobom systém vytvára najlepšie podmienky na dosiahnutie úspechu na všetkých úrovniach. 

Okrem toho každý môže robiť to, čo by chcel robiť z hĺbky svojho srdca, bez existenčných úzkostí - inými slovami, nasledovať svoje vnútorné povolanie. Takto by sa dala odstrániť veľká časť civilizačných ochorení súvisiacich so stresom. Možnosť byť aktívnou súčasťou komunity až do konca života má pozitívny vplyv na mnohé choroby v starobe. 

Zdravotný fond pre komplexnú zdravotnú starostlivosť

V modeli Gradido sa štátny rozpočet vytvára druhou tvorbou peňazí. Tvorba peňazí sa vzťahuje na jedného obyvateľa. To znamená, že každý štát má rovnakú výšku štátneho príjmu na občana. V Nemecku sa druhá tvorba peňazí približne rovná súčasnému verejnému rozpočtu (spolkový, štátny a obecný) plus zdravotné a sociálne služby. V skutočnosti bude v modeli Gradido k dispozícii viac peňazí na zdravotnú starostlivosť ako predtým. Pracovné podmienky, ako aj odmeňovanie opatrovateľov by sa tak mohli výrazne zlepšiť. 

Koniec princípu dlhu a peňazí vytvára solidaritu medzi generáciami

Margret Baierová, výkonná riaditeľka akadémie Gradido, dôrazne zdôrazňuje, že "naše spoločné bývanie by mohlo nadobudnúť úplne novú kvalitu, ak by majetok jednej osoby už nemusel byť nevyhnutne dlhom druhej osoby. Mladí a starí ľudia by už neboli "súpermi" v boji o zabezpečenie svojej existencie a životnej úrovne. Prostredníctvom "aktívneho základného príjmu" môže model Gradido podporovať aj spolužitie generácií. Vzájomná starostlivosť a láska sú nevyhnutné pre plnohodnotný život všetkých generácií. "Bezpodmienečná účasť" prospieva plodnej výmene medzi ľuďmi rôzneho veku, pôvodu a vzdelania." 

Podrobnosti o celom modeli Gradido nájdete na https://gradido.net

O akadémii Gradido
Akadémia Gradido pre ekonomickú bioniku vyvinula alternatívnu "menu spoločného dobra", ktorá je vytvorená podľa vzoru prírody. Príroda sa riadi pravidlom, že len tam, kde niečo zaniká, môže vzniknúť niečo nové, a tak je možné dlhodobé zlepšovanie (evolúcia). Jeho receptom na úspech je "kolobeh života". Ak by sa aj naša ekonomika riadila týmto prirodzeným cyklom, vyriešilo by to podľa odborníkov na ekonomickú bioniku prakticky všetky problémy sveta súvisiace s peniazmi. Model Gradido je založený na myšlienke, že nielen každá osoba, ale aj každý štát dostáva príjem vytvorený na kreditnom základe. Vďaka tomu môže plniť všetky svoje úlohy bez výberu daní. Deflácia alebo inflácia sú minulosťou. Hospodárstvo sa oslobodí od neustáleho nutkania k rastu a nebezpečenstvo kolapsu finančného systému je konečne zažehnané. (www.gradido.net)

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner