Corona-politiken hotar våra barn

Forskare ser lösningen i ett nytt monetärt system

Künzelsau, 25.11.2020 - Barn, föräldrar och lärare är på gränsen. Läkare, psykologer och familjepolitiker slår larm. De ser alla att barnens välbefinnande hotas massivt av den nuvarande krispolitiken. Karantänsregler, skolavslutningar och kontaktbegränsningar får inte bara barnskyddsförespråkare att gå på barrikaderna. Enligt Unicef svalt 15 000 barn ihjäl varje dag redan innan Corona. Coronas åtgärder har dramatiskt förvärrat den globala hungern. För att skapa en säker grund för barnens sunda utveckling kräver de ekonomiska bionikerna från Gradido Academy en omvandling av det finansiella systemet. Detta skulle göra slut på fattigdomen i hela världen och säkerställa lika utvecklingsmöjligheter för alla barn.

"Fönster öppet, mask på!" - Preussisk ära är inte krishantering

Det nuvarande skolsystemet utvecklades i det gamla Preussen för att fostra lojala undersåtar. Den spred sig snabbt över hela världen. Filosofen Richard David Precht har i åratal varnat för att detta utbildningsideal är helt fel, enligt allt man vet idag om utvecklingspsykologi. Bernd Hückstädt, medgrundare av Gradido Academy, konstaterar också med växande oro "att det i hela världen saknas pengar och vilja för att utveckla de offentliga skolorna på det sätt som skulle vara nödvändigt med tanke på vår tids utmaningar". Detta är en verklig anklagelse mot ett världssamfund vars välbefinnande i stor utsträckning beror på en holistisk utbildning av dess medlemmar."

Privilegierade går i offentliga skolor

Det är därför knappast förvånande att allt fler elever går i offentliga skolor även i det här landet. Enligt den federala statistikbyrån ökade antalet allmänna och yrkesinriktade offentliga skolor i Tyskland med imponerande 79,8 procent från 1992/1993 till 2018/19. Många föräldrar som hade råd betalade redan 2016 i genomsnitt 2 000 euro per år och barn för en plats vid en privat läroanstalt.

Barnfattigdom i stället för lika möjligheter

De många barnen från mindre välbärgade familjer deltar inte i denna utveckling. Enligt en studie från Bertelsmann-stiftelsen präglar fattigdom vardagen för mer än en femtedel av alla barn i Tyskland. Det är 21,3 procent eller 2,8 miljoner barn och ungdomar under 18 år. Coronakrisen förvärrar deras situation ytterligare. Förlust av jobb, rädsla för försörjning, ökande brist på pengar och brist på utrymme leder också till att många familjekonflikter eskalerar. Hemundervisning är otänkbart när föräldrarna inte bara har ont om tid utan också om kompetens. "Lika möjligheter ser helt annorlunda ut", konstaterar Hückstädt, som är ekonomisk biolog, och tillägger: "Att förvägra människor fri tillgång till utbildning är att förvägra dem en grundläggande mänsklig rättighet."

Den förlorade generationen av Corona-barn?

Barnhjälpen Unicef, det tyska barnskyddsförbundet, ungdomskommittén för SOS Barnbyar, nätverket för barns rättigheter och familjepolitiker varnar också för att barnen kan drabbas hårdast av krisen. I rapporten "Averting Lost Covid Generation" dokumenterar FN:s barnfond att de allvarliga långsiktiga effekterna av Coronakrisen på utbildning, näring och välbefinnande kan få bestående konsekvenser för livet för en hel generation av barn och ungdomar världen över. Christian Neusser, expert på barns rättigheter vid SOS Barnbyar, säger: "Detta är en mycket stor sak. Det handlar trots allt inte bara om kränkningar av enskilda barns rättigheter utan om en hel kedja: fattigdom leder till exempel till sjukdom, barnarbete eller förlust av utbildning." Enligt FN:s siffror kan 150 miljoner barn hamna i extrem fattigdom - utöver de hundratals miljoner barn som redan tidigare drabbats. I vissa tider kunde 1,5 miljarder barn i världen inte gå i skolan. Särskilt i fattiga länder finns det en risk att många elever aldrig återvänder till skolan eftersom deras familjer är för fattiga.

Nätverket för barns rättigheter kritiserade redan den 25 juni 2020 att barns och ungdomars perspektiv knappt hade fått plats i diskussionen om hur krisen ska hanteras, trots att deras rättigheter direkt påverkas av åtgärderna.

Den första riksomfattande undersökningen av effekterna och konsekvenserna av Corona-krisen på den psykiska hälsan hos barn och ungdomar i Tyskland, som utfördes av forskningsavdelningen "Child Public Health" vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf, visade redan i juli att den psykiska stressen hos barn till följd av Corona-åtgärderna var betydligt större än vad man tidigare antagit. En Forsa-undersökning som gjordes av den tyska barnfonden i samband med Världsbarnsdagen visade att våldet mot barn hade ökat drastiskt under Coronakrisen och att utbildningsmöjligheterna - särskilt för socialt missgynnade barn - hade minskat.

Den 20.11.2020, den internationella dagen för barns rättigheter, påpekade SOS-Kinderdorf e.V. att FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 fortfarande inte har genomförts fullt ut i Tyskland heller - och att inskränkningarna av barnens rättigheter blir ännu värre under inflytande av Corona-krisen.

Krisen som en möjlighet till en hållbar kursändring

Enligt Hückstädt är Corona inte orsaken till alla de problem som nu blir uppenbara. Liksom varje kris är Corona ett historiskt tillfälle att korrigera kursen mot en bättre värld. "Vi har vetat i flera år att det gamla finansiella systemet med alla sina bubblor är på väg att ta slut. Det måste förändras, och med Gradido har vi en fantastisk lösning - vi måste bara ta tag i den." Trots sin optimism uppmanar Hückstädt till måttfullhet: "Det krävs ett ansvar från hela samhället för att våra barn inte ska hamna på efterkälken i dessa turbulenta tider, utan äntligen få den trygghet och det stöd som de förtjänar - över hela världen."

Lösningen har funnits i fyra och en halv miljard år.

Det nya ekonomiska och finansiella systemet har utvecklats under mer än 20 års forskning vid Gradido Academy of Economic Bionics. Ekonomisk bionik undersöker naturens framgångsmodeller, som har fungerat i över fyra och en halv miljard år, och överför dem till ekonomin. Livets naturliga ekonomi gör det möjligt att uppnå alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling som fastställs i Agenda 2030. Rätten till utbildning ingår uttryckligen - och lika möjligheter för alla är en del av programmet. "Vi vill inte bara erbjuda barn skydd och perspektiv", förklarar Margret Baier, medgrundare och verkställande direktör för Gradido Academy, konceptet för det gemensamma bästa, "vi vill också förbättra möjligheterna till personlig utveckling på ett hållbart sätt." Enligt vetenskaplig forskning av neurobiologen Gerald Hüther är 98 procent av barnen högt begåvade som nyfödda, men endast två procent är det även efter avslutad skolgång. "Vårt utbildningssystem är alltså helt klart i behov av en reform - och med Gradido-modellen är den reformen nästan självklar."

Gradido skapar rättvisa utbildningsmöjligheter

Det föreslagna penning- och ekonomisystemet Gradido banar väg för ett "ovillkorligt deltagande" av alla i samhällslivet. Hückstädt förklarar: "Gradidos etiska grundprincip bygger på det "trefaldiga goda", dvs. att harmonisera individens bästa med gemenskapens och den större helhetens bästa - i betydelsen natur och miljö. Individen är en del av samhället, som i sin tur är en del av den "stora bilden", ekosystemet. Gradido (GDD) är en gemensam god valuta som skapas för varje person som en kredit utan att skapa skuld. Vi följer alltså naturens exempel för att ge våra barn och barnbarn en skuldfri framtid som är värd att leva i. En gradido har ungefär samma värde som en euro. Per capita skapas 3 × 1 000 Gradido. 1 000 Gradido vardera för den aktiva basinkomsten, för den offentliga budgeten och för utjämnings- och miljöfonden." Detta resulterar i en generös skuldfri statsbudget, som bland annat möjliggör en framtidssäker utrustning av förskolor och skolor för att främja och utmana alla barn på bästa möjliga sätt. Skol- och gymnasieutbildning är gratis i hela världen i Gradido-modellen. Det innebär att de är tillgängliga för alla människor, oavsett deras ekonomiska situation.

Även här betyder utbildning mycket mer än bara utbildning. För att ge barnen chansen att "växa upp och bli ansvarsfulla och forma sina egna liv", som enligt Hüther har de bästa förutsättningarna att "inte bara bli yrkesmässigt framgångsrika utan också leva ett meningsfullt, självansvarigt och lyckligt liv", ger Gradido-modellen också en "aktiv basinkomst" och ett "ovillkorligt deltagande" i samhällslivet.

Den aktiva basinkomsten säkerställer den grundläggande försörjningen för alla människor i hela världen och eliminerar därmed den eviga existentiella rädslan som försvagar immunförsvaret och kan överbelasta psyket. Det skapar därmed en grund för ett mer konfliktfritt familjeliv. Det villkorslösa deltagandet, som också ger barn och ungdomar möjlighet att bidra till samhället genom en "aktiv basinkomst", ger oanade möjligheter att pröva och utveckla sig själva på en mängd olika områden och lära känna verklig samhällsanda. Samtidigt säkrar den aktiva basinkomsten försörjningen även under utbildningen. "Gradido skapar den bästa grunden för att se till att alla unga människor kan få tillgång till sin rätt till utbildning och sund utveckling från barndomen och framåt, så att de kan hitta den bästa vägen till ett fulländat liv", betonar Hückstädt.

Närmare uppgifter om hela Gradido-modellen finns på följande adress https://gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies