Integritetspolicy

INTRODUKTION | FÖRORD

Tack för ditt intresse för Gradido Academys webbplats. Alla besökares och kunders förtroende, säkerheten för dina uppgifter och skyddet av din integritet är viktigt för oss.

INNEHÅLLET I DENNA INTEGRITETSPOLICY

I det följande vill vi förklara för dig vilka uppgifter som vi, i egenskap av leverantör av denna webbplats, samlar in, behandlar och använder, när och i vilket syfte. Vi förklarar hur våra digitala produkter och tjänster fungerar och hur skyddet av dina personuppgifter garanteras.

Vår sekretesspolicy är uppdelad enligt följande:

Del 1: ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Del 2: ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Del 3: COOKIES OCH VERKTYG FÖR MARKNADSFÖRING PÅ NÄTTSIDAN

Del 4: INKLUSION AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJEPARTER (TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJEPARTER)

Del 5: Knapparna för SOCIAL MEDIA PART BUTTONS

Del 6: MEDLEMSKAP OCH AFFILIATER

Del 7: SÄKERHET

Del 8: BERÖRDA RÄTTIGHETER

DEL 1: ALLMÄN INFORMATION

SCOPE

Denna dataskyddsdeklaration informerar besökare och användare om typ, omfattning och syfte med insamling och användning av personuppgifter av den ansvariga leverantören av denna webbplats på webbplatsen https://gradido.net (nedan kallat "erbjudandet").

Dina personuppgifter kommer att skyddas inom ramen för de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och behandlas i enlighet med denna dataskyddsdeklaration - enligt följande:

Denna dataskyddsdeklaration informerar dig om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") inom vårt onlineerbjudande och de webbplatser, funktioner och innehåll som är kopplade till det samt externa onlineprestationer, t.ex. våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "onlineerbjudande"). När det gäller de termer som används, såsom "behandling" eller "registeransvarig", hänvisar vi till följande definitioner i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Ansvarig för dataskydd

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Academy - Institutet för affärsbionik

Grundare och utvecklare av Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Tryck: https://gradido.de/impressum/

 

DEFINITIONER AV TERMER

DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER.

Personuppgifter är information som kan användas för att ta reda på din identitet, t.ex. ditt riktiga namn, din adress eller ditt telefonnummer.

Det är information med hjälp av vilken en person kan fastställas, dvs. identifieras.

En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Personuppgifter omfattar därför också till exempel preferenser, hobbies, medlemskap eller vilka webbplatser som någon har besökt.

FÖRARBETNING

"Bearbetning" är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer och som rör personuppgifter. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

- Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).

- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).

- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).

- Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).

- Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

KATEGORIER AV BERÖRDA PERSONER.

Besökare och användare av online-erbjudandet

I det följande hänvisar vi också till de berörda personerna kollektivt som "användare".

SYFTET MED BEHANDLINGEN.

- Tillhandahållande av onlineerbjudandet, dess funktioner och innehåll.

- Svara på kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.

- Säkerhetsåtgärder.

- Mätning av räckvidd/marknadsföring

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Som "Ansvarig person" den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Om den rättsliga grunden för enskilda verktyg inte nämns särskilt i denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling i enlighet med artikel 13 i DSGVO på följande sätt:

  • Den rättsliga grunden för att inhämta samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i DSGVO,
  • Den rättsliga grunden för behandlingen för att uppfylla våra tjänster och genomföra avtalsåtgärder samt för att svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i DSGVO,
  • Den rättsliga grunden för behandlingen för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i DSGVO.
  • Den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i DSGVO.
  • Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, utgör artikel 6.1 d i DSGVO den rättsliga grunden.

SAMARBETE MED UPPDRAGSBITRÄDEN OCH TREDJE PARTER.

Om vi i samband med vår behandling lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (orderbehandlare eller tredje part), överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, sker detta endast på grundval av ett lagligt tillstånd (t.ex. om överföring av uppgifter till tredje part, t.ex. till betaltjänstleverantörer, är nödvändig för att fullgöra avtalet enligt artikel 6.1 b i DSGVO), om du har gett ditt samtycke, om det finns en rättslig förpliktelse eller om det är på grundval av våra legitima intressen (t.ex. vid användning av agenter, webbhotell osv.).

Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "avtal om orderbehandling" sker detta på grundval av artikel 28 i DSGVO.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, görs detta endast om det sker för att uppfylla våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grund av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga tillstånd behandlar vi eller tillåter behandling av uppgifter i ett tredje land endast om de särskilda kraven i artikel 44 ff. DSGVO uppfylls. Detta innebär att behandlingen utförs till exempel på grundval av särskilda garantier, såsom officiellt erkänd fastställelse av en uppgiftsskyddsnivå som motsvarar EU:s (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (s.k. standardavtalsklausuler).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter samlas endast in, används och överförs till tredje part av leverantören om detta är tillåtet enligt lag eller om du som användare samtycker till behandlingen.

Vi samlar in personuppgifter - såsom namn och adress - till exempel när du köper en produkt för att kunna fakturera dig. Dessa och andra personuppgifter kommer också att överföras till tredje part - t.ex. ett finansinstitut - om en motsvarande betalningsmetod har valts, i den mån detta är nödvändigt för att behandla betalningen och hantera avtalet.

Personuppgifter kan också endast lämnas vidare till tredje part om det finns ett lagstadgat eller rättsligt tillstånd eller om vi involverar tredje part som har tystnadsplikt för att hävda våra rättigheter.

FÖRETAGSRELATERAD BEARBETNING.

Dessutom behandlas följande  - Uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori). - Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik) från våra kunder, intressenter och affärspartner för att tillhandahålla avtalstjänster, service och kundvård, marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.

DEL 2: ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

BESÖK VÅR WEBBPLATS

I princip kan du besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet inte kan skyddas helt mot åtkomst av tredje part.

LOG DATA

Den automatiska insamlingen och lagringen av logguppgifter hos vår leverantör av internettjänster (leverantör) omfattar följande information:

-datum och besöksdatum för den webbadress som besökaren befinner sig på.

-URL som besökaren har besökt omedelbart före

-Browser som används

-Operationssystem som används

Besökarens IP-adress och värdnamn.

Överföringen av dessa uppgifter till oss sker automatiskt. Dina uppgifter kan inte tilldelas din person.

KONTAKTA OSS VIA E-POST ELLER TELEFON

När du kontaktar oss i egenskap av leverantör av webbplatsen (t.ex. via e-post eller telefon) lagras dina uppgifter i vårt operativsystem för att kunna behandla förfrågan och för att kunna svara på eventuella följdfrågor.

Om din förfrågan har besvarats eller om den applikation eller tjänst du begärt har tillhandahållits, raderas dina uppgifter när applikationen eller tjänsten avslutas, såvida du inte frivilligt vill få ytterligare produkter eller information från oss och samtycker till fortsatt användning av dina uppgifter för dessa ändamål. Även om du har gett ditt samtycke har du också rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas (se del 8 i denna sekretesspolicy).

KOMMENTARER OCH BIDRAG

Som användare kan du skriva kommentarer på bloggen på vår webbplats. När du skriver bloggkommentarer anonymiseras den IP-adress du anger omedelbart. Offentliggörandet av de inkommande kommentarerna är dock beroende av att vår administratör släpper kommentarerna. Syftet med denna kontroll är att förhindra att olagligt innehåll publiceras på våra sidor.

Som författare av kommentarer kan du ange ditt riktiga namn eller en pseudonym i fältet för namn. Du kan också välja att inte ange något namn alls. Din e-postadress kommer inte att visas när kommentaren publiceras på vår webbplats.

De uppgifter som överförs när du skickar en kommentar, t.ex. din e-postadress, det namn du anger och i förekommande fall den webbadress du anger och den kommentar du skickar, lagras permanent på vår server, varvid endast den utskickade kommentaren, i förekommande fall med namnet, är offentligt synlig på vår webbplats. Behandlingen av dessa personuppgifter grundar sig på ditt förhandsgodkännande enligt artikel 6.1 S.1 a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden (se del 8 i denna dataskyddsdeklaration).

INTEGRERING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Det kan hända att innehåll från tredje part, t.ex. videor från YouTube, kartor från Google Maps, RSS-flöden eller grafik från andra webbplatser, integreras i detta onlineerbjudande. Detta kräver alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") är medvetna om användarens IP-adress. Utan IP-adressen kan de inte skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för att innehållet ska kunna presenteras. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Vi har dock inget inflytande över om tredjepartsleverantörerna lagrar IP-adressen, t.ex. för statistiska ändamål. Om vi får kännedom om detta informerar vi användarna om det.

ANVÄNDNING AV EXTERNA LÄNKAR

Vi använder länkar på våra webbplatser till externa sidor och deras innehåll finns inte på vår server. Det externa innehållet i dessa länkar kontrollerades när länkarna sattes in. Det kan dock inte uteslutas att innehållet senare har ändrats av respektive leverantör. Om du märker att innehållet hos de externa leverantörerna bryter mot gällande lagstiftning, var vänlig och meddela mig detta. Den här sekretesspolicyn gäller endast för innehåll som finns på servrarna hos vår leverantör av webbutrymme.

DEL 3: COOKIES OCH VERKTYG FÖR MARKNADSFÖRING ONLINE

Cookies och mätning av räckvidd

Cookies är information som överförs från vår webbserver eller tredje parts webbserver till användarens webbläsare och lagras där för att senare hämtas. Användarna informeras om användningen av cookies i samband med pseudonym räckviddsmätning inom ramen för denna dataskyddsförklaring.

Det är också möjligt att titta på detta onlineerbjudande utan cookies. Om användarna inte vill att cookies ska lagras på deras dator uppmanas de att avaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Lagrade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Om du utesluter cookies kan det leda till funktionella begränsningar av detta onlineerbjudande.

Det är möjligt att se många annonscookies från företag via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller på EU:s sida http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ för att hantera.

ANVÄNDNING AV NYHETSBREVSUTSKICK

För att kunna skicka nyhetsbrev med vilka vi informerar dig om Gradido Academy och våra erbjudanden använder vi en plattform för distribution av nyhetsbrev via e-post.

Om du vill prenumerera på Gradido Academys nyhetsbrev och läsa det regelbundet krävs att du registrerar dig med en giltig e-postadress. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Använd den länk som finns i nyhetsbrevet för detta ändamål.

Innan nyhetsbrevet skickas måste du uttryckligen bekräfta för oss inom ramen för det så kallade dubbla opt-in-förfarandet att vi får aktivera nyhetsbrevstjänsten för dig. För detta ändamål kommer du att få ett bekräftelse- och auktoriseringsmejl från oss där vi ber dig klicka på länken i mejlet och på så sätt bekräfta att du vill ta emot vårt nyhetsbrev. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in. Vi använder denna e-postadress uteslutande för att leverera nyhetsbrevet om du inte uttryckligen har samtyckt till annan användning i samband med dubbel opt-in-förfarandet eller senare.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vårt system för leverans av nyhetsbrevet din IP-adress och datumet för registreringen. Denna lagring tjänar endast som bevis i händelse av att en tredje part missbrukar en e-postadress och registrerar sig för att få nyhetsbrevet utan den behöriga personens vetskap.

Nyhetsbrevet skickas med hjälp av "Klickspets", en plattform för distribution av nyhetsbrev från leverantören KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Storbritannien.

E-postadresserna till mottagarna av vårt nyhetsbrev samt andra uppgifter som beskrivs i detta meddelande lagras på Klick-Tipps servrar. Klick-Tipp använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. Klick-Tipp kan dessutom, enligt egen information, använda dessa uppgifter för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utskick och presentation av nyhetsbreven eller för ekonomiska syften för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. Klick-Tipp använder dock inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part.

Vi litar på Klick-Tipps tillförlitlighet och IT- och datasäkerhet. Klick-Tipp förbinder sig att följa EU:s dataskyddsbestämmelser. Dessutom har vi ingått ett avtal om orderhantering med Klick-Tipp. Detta är ett avtal där Klick-Tipp förbinder sig att skydda våra användares uppgifter, att behandla dem för vår räkning i enlighet med dess bestämmelser om dataskydd och i synnerhet att inte lämna dem vidare till tredje part. Du kan läsa Klick-Tipps sekretesspolicy här: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

ANVÄNDNING AV STATIFY

För att kunna mäta hur ofta vissa sidor är uppringda och hur attraktiva de är för användaren använder vi analysverktyget Statify, som utvecklats som öppen källkod av Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify ger en kompakt översikt över antalet sidvisningar och lagrar eller behandlar inga personuppgifter, t.ex. IP-adresser. Statifys statistiska utvärdering av de mest besökta sidorna görs genom att räkna sidvisningar, inte genom att räkna besökare. Dessutom lagras sidvisningarna endast under en begränsad tidsperiod (standard: två veckor), som kan justeras individuellt.

Genom att utvärdera antalet klick på våra sidor har vi möjlighet att kontinuerligt förbättra vårt onlineutbud för användarna.

DEL 4: INTEGRERING AV EXTERNA TJÄNSTER + INNEHÅLL

ANVÄNDNING AV YOUTUBE-VIDEOR.

Vi använder bland annat leverantören YouTube för att integrera videor. YouTube drivs av YouTube LLC med huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube företräds av Google Inc. med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

På vissa av våra webbsidor använder vi plugins från leverantören YouTube. När du öppnar webbsidor på vår webbplats som är utrustade med ett sådant plugin - till exempel vårt mediebibliotek - upprättas en anslutning till YouTube-servrarna och plugin-modulen visas. På så sätt skickas det till YouTube-servern vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är inloggad som YouTube-medlem tilldelar YouTube denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder insticksprogrammet, t.ex. genom att klicka på startknappen i en video, tilldelas denna information också ditt användarkonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-användarkonto och andra användarkonton hos företagen YouTube LLC och Google Inc. innan du använder vår webbplats och genom att radera företagens motsvarande cookies.

Ytterligare information om databehandling och anteckningar om dataskydd från YouTube (Google) finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

ANVÄNDNING AV VIDEOR FRÅN VIMEO

Vi använder bland annat leverantören Vimeo för att integrera videor. Vimeo drivs av Vimeo, LLC med huvudkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Vi använder plugins från leverantören Vimeo på vissa av våra webbsidor. När du öppnar webbsidor på vår webbplats som är utrustade med ett sådant plugin - till exempel vårt mediebibliotek - upprättas en anslutning till Vimeos servrar och plugin-modulen visas. Detta överför till Vimeos server vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är inloggad som Vimeo-medlem tilldelar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder insticksprogrammet, t.ex. genom att klicka på startknappen i en video, tilldelas denna information också ditt användarkonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-användarkonto innan du använder vår webbplats och radera motsvarande cookies från Vimeo.

Ytterligare information om databehandling och Vimeos anteckningar om dataskydd finns på https://vimeo.com/privacy.

DEL 5: KNAPPAR FÖR DELNING I SOCIALA MEDIER

NÄRVARO PÅ NÄTET I SOCIALA MEDIER

Vi upprätthåller online-närvaro på sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och informera dem om våra tjänster där. När du ringer upp respektive nätverk och plattformar gäller respektive operatörs villkor och riktlinjer för databehandling.

Om inget annat anges i vår sekretesspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss i sociala nätverk och plattformar, t.ex. när de skriver inlägg på våra online-nätverk eller skickar meddelanden till oss där.

ANVÄNDNING AV DELNINGSFUNKTIONEN FÖR SOCIALA NÄTVERK (SHARIFF)

Vi använder c't-projektet "Shariff" på vår webbplats. "Shariff ersätter de vanliga delningsknapparna i de sociala nätverken och skyddar därmed surfbeteendet.

"Shariff" integrerar dessa delningsknappar från de sociala nätverken på vår webbplats endast som en grafik som innehåller en länk till motsvarande sociala nätverk. Genom att klicka på motsvarande bild kommer du att omdirigeras till tjänsterna i respektive nätverk. Shariff-knappen skapar endast direktkontakt mellan det sociala nätverket och våra besökare när besökaren aktivt klickar på Share-knappen. Först därefter överförs dina uppgifter till respektive socialt nätverk. Om du däremot inte klickar på Shariff-knappen sker inget utbyte mellan dig och de sociala nätverken. Mer information om c't-projektet "Shariff" finns på https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Vi integrerar följande sociala nätverk med "Shariff" på vår webbplats:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

DEL 6: MEDLEMSOMRÅDEN OCH PARTNERPROGRAM

ANVÄNDNING AV ELOPAGE FÖR GRADIDO-GEMENSKAPEN

Vi erbjuder ett medlemskap på flera nivåer i Gradido-gemenskapen för dem som är intresserade av att titta närmare på Gradido-konceptet och bli Gradido-ambassadörer. För att kunna erbjuda dessa medlemsområden använder vi tjänsten elopage.

De möjliga medlemskapen i Gradido-COMMUNITY beskrivs på sidan "Community". Så snart du klickar på en knapp på denna sida för att registrera dig för ett av dessa medlemskap kommer du att lämna vår webbplats och omdirigeras till våra individuella elopage-medlemssidor som har inrättats för detta ändamål.

elopage är en tjänst som tillhandahålls av:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Alla funktioner på Elopages medlemssidor och den relaterade betalningshanteringen utförs via Elopage. Följaktligen gäller elopages dataskyddsbestämmelser för dessa processer. Du hittar elopages dataskyddsförklaring här: https://elopage.com/privacy

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter vid vidarebefordran från vår webbplats till försäljningssidan via elopage är i detta fall artikel 6.1.1 mening 1 b.)

BETALNINGSHANTERING OCH LEVERANS AV DIGITALA PRODUKTER VIA NAMOTTO.LAB.

Betalningar behandlas och digitala produkter levereras via namotto.lab. Du hittar namottos integritetspolicy här: https://namotto.de/privacy

namotto.lab är en tjänst av:

namotto.lab

Invånare Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

Vi har ingått ett motsvarande avtal med namotto.lab som vår orderbehandlare i enlighet med artikel 28 i DSGVO. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter vid vidarebefordran från vår webbplats till försäljningssidan via elopage är i detta fall artikel 6.1.1 mening 1 b.)

ANVÄNDNING AV ELOPAGE FÖR PARTNERFÖRETAG (PARTNERPROGRAM)

Vi erbjuder också ett partnerprogram för annonseringspartner. Om du lyckas annonsera för ett medlemskap i Gradido Academy får annonseringspartnerna en provision.

För att kunna erbjuda dig detta affiliateprogram använder vi tjänsten elopage.   

Gradidos affiliateprogram beskrivs på sidan "Affiliateprogram". Så snart du klickar på en knapp på denna sida med vilken du vill registrera dig för affiliateprogrammet som annonspartner, kommer du att lämna vår webbplats och omdirigeras till våra enskilda sidor på Elopage som har inrättats för detta ändamål.

elopage är en tjänst som tillhandahålls av:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Alla funktioner på Elopages affiliate-sidor och den relaterade betalningshanteringen utförs via Elopage. Följaktligen gäller elopages dataskyddsbestämmelser för dessa processer. Du kan hitta elopages dataskyddsförklaring här.  https://elopage.com/privacy

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter vid vidarebefordran från vår webbplats till affiliate-sidan på elopage är i detta fall att deltagandet i affiliate-programmet är frivilligt och att det är tillåtet enligt artikel 6.1 mening 1 f).

DEL 7: SÄKERHET

SYSTEM- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

Vi skyddar vår webbplats och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av lagrade uppgifter av obehöriga personer. Trots kontrollerna är det dock inte möjligt att skydda sig fullständigt mot alla faror. På grund av enbart anslutningen till Internet och de tekniska möjligheter som följer av detta kan ingen garanti ges för att innehållet och informationsflödet inte kommer att ses och registreras av tredje part.

KRYPTERING GENOM SSL

Av säkerhetsskäl använder vi SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) för vår webbplats. Detta skyddar de överförda uppgifterna och förhindrar att de kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en lyckad kryptering genom att protokollbeteckningen i webbläsarens statusfält ändras från "http://" till "https://" och att en stängd låssymbol syns där.

DEL 8: DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

RADERING AV UPPGIFTER

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller begränsas i sin behandling i enlighet med artiklarna 17 och 18 i DSGVO. Om det inte uttryckligen anges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration raderas de uppgifter som vi lagrar så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och raderingen inte strider mot eventuella lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl.

Enligt de rättsliga kraven i Tyskland ska lagringen ske i sex år enligt § 257.1 HGB (affärsböcker, inventarier, ingående balanser, årsbokslut, affärsbrev, bokföringsverifikationer etc.) och i tio år enligt § 147.1 AO (böcker, register, förvaltningsberättelser, bokföringsverifikationer, handels- och affärsbrev, dokument som är relevanta för beskattning etc.).

BERÖRDA PERSONERS RÄTTIGHETER

RÄTT TILL INFORMATION

Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i DSGVO.

RÄTT TILL RÄTTELSE

I enlighet med artikel 16 i DSGVO har du rätt att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.

RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

Du har rätt att återkalla det samtycke som beviljats i enlighet med artikel 7.3 i DSGVO med verkan för framtiden.

RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel 21 i DSGVO. Invändningen kan särskilt göras mot behandling för direkt marknadsföring.

LÅSNINGS- OCH CLEARANCE-RÄTTIGHETER.

I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att de berörda uppgifterna raderas utan dröjsmål eller alternativt att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med artikel 18 i GDPR. Användaren har rätt att spärra och radera sina personuppgifter, i den mån detta inte strider mot någon rättslig skyldighet att behålla uppgifter.

RÄTT TILL ÖVERFÖRING

Du har rätt att begära att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i enlighet med artikel 20 i GDPR och att begära att de överförs till andra registeransvariga.

RÄTT ATT ÖVERKLAGA

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i DSGVO.

UTÖVANDE AV ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Användaren kan också kontakta oss via e-post för att utöva sina rättigheter, t.ex. för att återkalla ett lämnat samtycke eller för att invända mot en viss användning av uppgifter:

akademie@gradido.net

Ansvarig för dataskydd:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-post: support{ät}gradido.net

INVÄNDNINGAR PÅ DINA EGNA VÄGNAR MOT REKLAMMEJL

Som en del av den obligatoriska leverantörsidentifieringen enligt § 5 TMG (tysk telemedielag) har vi publicerat allmänna kontaktuppgifter och en e-postadress i avtrycket på vår webbplats. Vi motsätter oss härmed användningen av dessa kontaktuppgifter för oönskad sändning av informationsmaterial, reklam eller skräppost som vi inte uttryckligen har begärt.

Vi använder samtyckesverktyget "Real Cookie Banner" för att hantera de cookies och liknande tekniker (spårningspixlar, webbfyrar etc.) som används och de relaterade samtyckena. Detaljer om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på <a href="/sv/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är artikel 6.1 c i DS-GVO och artikel 6.1 f i DS-GVO. Vårt legitima intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och de relaterade samtyckena.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Senast uppdaterad den: 2.11.2023

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies