Ett koncept för det gemensamma bästa mot vårdkrisen

Hälsa och vård för gamla och unga

Künzelsau, 16 oktober 2020 - Bristen på sjuksköterskor i landet har inte bara funnits sedan Coronakrisen. På sjukhus, vårdhem och äldreboenden har många vårdare i åratal arbetat över gränsen för sin kapacitet. Allt fler anhöriga kapitulerar inför kraven från hemvården. Många intensivvårdssängar för vuxna och barn kan inte längre användas på tyska sjukhus eftersom det saknas personal. Behovet av vårdpersonal kan knappast tillgodoses, men det fortsätter ändå att öka obevekligt. Applåder och varma ord hjälper lika lite som lovvärda reformer som inte kan finansieras. Enligt de ekonomiska bionikerna vid Gradido Academy kan endast en grundläggande reform verkligen råda bot på detta. De ser den enda möjligheten till mänsklig vård vid sjukdom och ålderdom i ett innovativt ekonomiskt, finansiellt och socialt system. 

Den tyska skuldklockan visar ett rekordstort värde

I år har den federala regeringen och delstatsregeringarna en ny skuld på cirka 330 miljarder euro. För 2021 förutspår Tysklands skattebetalarförbund en ytterligare skuld på 96 miljarder euro. För första gången under de 25 år som den tyska skattebetalarnas förening har funnits stiger skuldklockan med mer än 10 000 euro per sekund. Mot denna bakgrund uppstår frågan till vilka svindlande höjder hälsovårdsministerns planerade vårdreform kommer att katapultera skuldberget för kommande generationer? Enligt de första uppskattningarna kommer omkring sex miljarder euro av skattebetalarnas pengar att användas för detta. Samtidigt diskuteras det hur sjukförsäkringsfondernas tomma kassakistor kan fyllas på. "Men detta tillvägagångssätt kan inte alls leda till framgång", säger Bernd Hückstädt, medgrundare av Gradido Academy for Economic Bionics. 

Vid akademin i Künzelsau i Baden-Württemberg har man under mer än 20 år forskat om vilka naturmodeller som också kan tillämpas framgångsrikt inom ekonomin. En av de viktigaste slutsatserna är: "Så länge som en persons kredit nödvändigtvis är en annan persons skuld finns det inget socialt acceptabelt finansiellt system. Med detta system kan vi inte klara av de nuvarande utmaningarna - även när det gäller det åldrande samhället -." 

Vårdkrisen kräver en reform av det finansiella systemet

Coronakrisen satte fokus på dem som annars ofta bara uppmärksammas när sjukdom och vårdbehov är överhängande. Sjuksköterskor och äldreomsorgspersonal fick många varma ord och dundrande applåder. "Men ingen har ännu hittat ett sätt att betala, uppskatta, främja och stödja dessa oumbärliga människor på ett sådant sätt att de återigen får en känsla av tillfredsställelse genom att hjälpa dem", säger Hückstädt. Enligt AOK:s vårdrapport 2019 kommer det att behövas 130 000 extra vårdgivare fram till 2030 för att ta hand om vårdbehövande personer, helt enkelt på grund av att befolkningen åldras. 

Mot bakgrund av att allt fler lämnar sjuksköterskeyrket och att det råder brist på unga saknas, vilket är ett nästan olösligt problem. "I ett förändrat finansiellt system som följer naturlagarna skulle man också kunna hitta en lösning för den nödvändiga vård- och hälsovården som tar hänsyn till alla och som inte belastar kommande generationer", fortsätter Hückstädt. 

Hälsovård är en humanitär nödvändighet 

Gradido-modellen har som uttalat mål att uppnå alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Det tredje definierade målet är att "säkerställa ett hälsosamt liv för alla människor i alla åldrar och främja deras välbefinnande". Gradidogemenskapen ser hälsofrämjandet som ett krav på djupaste mänsklighet: "I Gradidomodellen ingår hälsovård i statsbudgeten. Tillgången till hälso- och sjukvård är alltså garanterad gratis för alla människor. Människor kan fritt bestämma vilken form av sjukvård de vill välja."

Gradido-modellen bygger på tre pelare

  1. Valuta för det gemensamma bästa Gradido
  2. Det tredubbla välbefinnandet
  3. En aktiv basinkomst / villkorslöst deltagande i samhällslivet


Valuta för det gemensamma bästa Gradido 

Pengar är i princip inget annat än datortal i databaser. Termen "skapande av pengar" kommer från finansvärlden. Den beskriver hur pengar skapas, dvs. enligt vilka regler siffrorna skrivs in i datadatabaserna. I det gamla penningsystemet skapas pengar genom skulder, dvs. summan av alla krediter är lika stor som summan av alla skulder i världen. Med Gradido skapas pengar som en kredit för varje person utan att skapa skulder. 

Trefaldigt välbefinnande

Gradidos etiska grundprincip bygger på att harmonisera individens välbefinnande med samhällets och den större helhetens välbefinnande - i betydelsen natur och miljö. Individen är en del av samhället, staten, som i sin tur är en del av den "stora bilden", ekosystemet. Om en av dessa tre aspekter försummas kommer hela systemet att svikta. 3 × 1 000 gradido tas ut per capita. 1 000 Gradido vardera för den aktiva basinkomsten, för statsbudgeten och för utjämnings- och miljöfonden.

Aktiv basinkomst" för vardagliga hjälpare inom vården 

Den aktiva basinkomsten har sitt ursprung i idén om ovillkorligt deltagande. Alla som vill använda sig av den kan bidra till samhället i alla åldrar med sina talanger, böjelser och möjligheter. Varje person får 1 000 Gradido (GDD) i den gemensamma valutan varje månad som en basinkomst. En Gradido motsvarar värdet av en euro. Högst 50 timmar per månad ersätts med 20 GDD per timme. Denna summa är ett grundbelopp utöver andra inkomstkällor. 

Dagliga omsorgstjänster för vårdbehövande personer kan tillhandahållas med hjälp av den aktiva basinkomsten - och på så sätt kan man avsevärt avlasta specialiserade vårdpersonal, vårdande anhöriga och sjukförsäkringsfonderna. Personer som vill engagera sig i vården erbjuds också möjligheter till rådgivning och vidareutbildning, precis som inom alla andra yrkesområden.

"Villkorslöst deltagande 

Varje person får ta på sig en uppgift för den aktiva basinkomsten som han eller hon tycker om att göra. På så sätt skapar systemet de bästa förutsättningarna för att lyckas på alla nivåer. 

Dessutom kan alla göra det de vill göra från djupet av sitt hjärta utan existentiell ångest - med andra ord följa sin inre kallelse. En stor del av civilisationens stressrelaterade sjukdomar skulle därmed kunna elimineras. Möjligheten att vara en aktiv del av samhället fram till slutet av livet har en positiv effekt på många sjukdomar som hör till ålderdomen. 

Hälsopool för omfattande hälsovård

I Gradido-modellen genereras statsbudgeten av den andra penningtillverkningen. Penningskapandet sker per capita. Detta innebär att varje stat har lika mycket statlig inkomst per medborgare. I Tyskland motsvarar det andra penningskapandet ungefär den nuvarande offentliga budgeten (federal, delstatlig och kommunal) plus hälso- och sjukvård och sociala tjänster. Faktum är att mer pengar än tidigare kommer att finnas tillgängliga för hälso- och sjukvård i Gradido-modellen. Arbetsvillkoren och ersättningen för vårdpersonal skulle därmed kunna förbättras avsevärt. 

Avskaffandet av principen om skuldpengar skapar solidaritet mellan generationerna.

Margret Baier, verkställande direktör för Gradido Academy, påpekar med eftertryck att "vårt samliv skulle kunna få en helt ny kvalitet om den enes tillgångar inte längre nödvändigtvis var den andres skulder. Unga och gamla skulle inte längre vara "rivaler" i kampen för att trygga sin existens och levnadsstandard. Gradido-modellen kan alltså genom den aktiva basinkomsten också främja samexistens mellan generationerna. Ömsesidig omsorg och välgörenhet är oumbärliga för att alla generationer ska kunna leva ett fulländat liv. Det villkorslösa deltagandet gynnar det fruktbara utbytet mellan människor i olika åldrar, med olika bakgrund och utbildning." 

Närmare uppgifter om hela Gradido-modellen finns på följande adress https://gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies