Gradido-Gemeenschappelijk Welzijnsconcept tegen Shock Rigidity

Economische bionica experts waarschuwen voor lockdown lethargie

Künzelsau,12.01.2021 - Een geest van optimisme is aan het begin van het nieuwe jaar ver te zoeken; levendige uitwisseling - nergens te vinden. Niet alleen in steden en nachtelijke straten, cafés, restaurants, bioscopen en theaters heerst een griezelige stilte. Zorgen, angsten en groeiende onzekerheid zorgen ervoor dat steeds meer mensen letterlijk stil vallen in hun isolement. Toch is het volgens de onderzoekers van business bionics van Gradido Academy nog nooit zo belangrijk geweest als nu dat mensen hun gedachten, ideeën en gevoelens met elkaar delen, en dat thought leaders en visionairs netwerken om de wereld van morgen vorm te geven. Voor de onderzoekers van Gradido Academy is de wereldwijde crisis niet alleen een kans, maar ook een dringende noodzaak om een nieuwe koers voor de toekomst uit te zetten. Met zijn Gradido-concept van gemeenschappelijk goed presenteert het onafhankelijke onderzoeksinstituut een model dat geschikt is voor de toekomst en nodigt het ons uit om niet langer sprakeloos in een shocktoestand te blijven zitten, maar een discussie aan te gaan over hoe een leven dat de moeite waard is om na de crisis te leven eruit zou kunnen zien.

Al meer dan 20 jaar onderzoeken de economische pioniers van de Gradido Academie manieren om tot een beter economisch en financieel systeem te komen. De basis van hun ontwikkelingen zijn de succesmodellen van de natuur. Hun drijvende kracht: het reeds lang gekoesterde besef dat een ineenstorting van het mondiale economische systeem onvermijdelijk is indien geen fundamentele koerscorrectie wordt doorgevoerd. Voor Bernd Hückstädt, mede-oprichter van het onderzoeksinstituut, is de Corona-crisis dan ook niet de oorzaak, maar slechts de versneller van de massale mondiale problemen. "Veel dingen in ons leven zullen blijvend veranderen. Maar dit is niet alleen een betreurenswaardig verlies. Integendeel, we hebben nu ook de kans om fouten te corrigeren die het heersende systeem hoe dan ook tot mislukken gedoemd hebben - en niet alleen wat het economische en financiële model betreft, maar ook op het gebied van onderwijs, communicatie, instandhouding en zorg voor de gemeenschap".

"Als onder een brandend glas dienen zich nu de grote sociale problemen van onze tijd aan", voegt Margret Baier, eigenaresse en medeoprichtster van de academie, toe: "Het gebrek aan verplegend personeel, kinderopvang en betaalbare huisvesting. De gemiste investeringen in natuurbehoud en milieubescherming. De ontoereikende financiële voorzieningen voor freelancers, gezinnen en bejaarden. De toenemende sociale kloof, die van invloed is op de onderwijskansen en de loopbaanvooruitzichten, alsmede op het leven op oudere leeftijd. Geflankeerd door het gebrek aan waardering en verantwoordelijkheid voor elkaar, opdrogende communicatie en groeiend isolement."

"In deze noodtoestand zien steeds meer mensen de noodzaak in van een fundamentele koerscorrectie. Maar velen reageren louter uit angst," merkt Bernd Hückstädt op en verklaart: "Natuurlijk is de bezorgdheid gerechtvaardigd, want het oude systeem heeft definitief gefaald. Maar er zijn ook goede redenen voor hoop en vertrouwen, want het heersende economische en financiële systeem is bepaald niet zonder alternatief. Ons gradidoconcept heeft wat nodig is om de verandering van onze vroegere manier van leven om te vormen van een dreigend schrikbeeld tot een veelbelovende toekomstvisie die ook onze kleinkinderen perspectief biedt".

Gradidomodel voor een rechtvaardiger wereld

Onderzoekers van de Academie, die al meer dan 20 jaar onderzoekt welke van de succesmodellen van de natuur de economie en de financiële wereld een duurzame basis zouden kunnen geven, hebben de fatale tekortkomingen van het heersende financiële systeem aan het licht gebracht: De creatie van geld door schuld en de totale veronachtzaming van de natuurlijke cyclus van worden en vergaan.

Einde van het schuld-geld principe

Het Gradidomodel, dat gedurende tientallen jaren aan de Academie voor Economische Bionica is ontwikkeld, neemt dan ook volledig afscheid van het vroegere schuldgeldprincipe met zijn soort geldschepping en vertrouwt op een nieuwe "geldschepping door het leven". Bovendien omvat de gemeenschappelijke munt "Gradido" - volgens de natuurlijke cyclus van worden en vergaan - een geplande jaarlijkse vergankelijkheid van 50 % om de geldhoeveelheid constant te houden.

Het drievoudige goed voor mens en natuur

In feite zou voor elke persoon elke maand 3 x 1.000 Gradido worden getrokken. 1.000 Gradido elk voor het "Actief Basisinkomen", voor de overheidsbegroting en het Egalisatie- en Milieufonds. Volgens het Gradido-grondbeginsel van het "Drievoudig Goed" zouden zowel de persoonlijke behoeften van ieder individu als de staatsbegroting en de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van natuur, milieu en klimaat worden gefinancierd.

Het "Actief Basisinkomen" zorgt voor voorziening en ontwikkeling

Het "actieve basisinkomen", dat iedereen de kans geeft om met zelfgekozen activiteiten aan de gemeenschap bij te dragen voor zijn eigen basiszekerheid, creëert niet alleen voorzieningszekerheid, maar ook de mogelijkheid om nieuwe neigingen en talenten te ontdekken en zo zijn potentieel ten volle te ontplooien. De "onvoorwaardelijke deelname" van mensen van alle leeftijden aan de gemeenschap kan een vruchtbare basis scheppen voor een levendig en solidair samenleven van generaties. De royale financiering van de staatsbegroting zou de mensen de zekerheid kunnen geven van voldoende oudedags- en gezondheidszorg. En het in het Gradidomodel geïntegreerde egalisatie- en milieufonds zou ook groot genoeg zijn om alle noodzakelijke milieumaatregelen te financieren en op dit gebied overvloedige banen te scheppen.

Geen tijd voor lockdown lethargie

"Onze dringende zorg is mensen bewust te maken van hoe belangrijk het is dat niemand zijn tijd verspilt in lockdown lethargie. In plaats daarvan moeten we nu samen de weg banen naar een betere wereld en daartoe - ondanks alle contactbeperkingen - actief zoeken naar uitwisseling en solidariteit, om de sombere moedeloosheid te counteren met blijde verwachting", vat Hückstädt samen.

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner