Gouden post-Corona tijden voor iedereen?

Gradido geeft ook crisis slachtoffers perspectieven

Künzelsau, 11.02.2021 - Psychologen en trendonderzoekers verwachten na de Corona-crisis een fase van uitbundige levenslust. De winnaars van de crisis en al degenen die door hun rijkdom toch onaangetast zijn gebleven, zullen weer onbeperkt kunnen genieten over de hele wereld. Degenen die achter zullen blijven - nog meer dan dat - zijn degenen die door de maatregelen elke financiële basis en loopbaanvooruitzichten zijn ontnomen. Hier is het van belang tijdig voor een billijk evenwicht te zorgen en in het post-Coronatijdperk wegen in te slaan die een sociale tweedeling van dramatische proporties kunnen voorkomen. Het Gradidomodel van de gelijknamige Academie voor Economische Bionica beschikt reeds over het passende stappenplan voor deze prestatie.

"Wie kan het de mensen kwalijk nemen dat zij zo goed mogelijk samen van hun herwonnen vrijheid genieten?" vraagt Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academie, "de mens is immers een sociaal wezen dat zijn geluk in de eerste plaats in gemeenschap vindt." De Amerikaanse arts en socioloog aan de gerenommeerde Yale-universiteit, Nicholas Christakis, acht zelfs een herleving van de "Roaring Twenties" denkbaar, die "Gouden Twenties" die volgden op de Spaanse griep ruim 100 jaar geleden: "Het zal een lente worden, artistiek, economisch, technologisch en ook politiek". Het verklaarde doel van de deskundigen op het gebied van de economische bionica van de Gradido Academie is niet alleen de winnaars van de crisis, maar alle mensen de moed en de instrumenten te geven om zo'n gouden tijdperk in te gaan.

Enorme kloof scheidt winnaars en verliezers

Tot dusver is er volgens een recente studie van de Deutsche Bundesbank echter een zeer duidelijke scheiding tussen de winnaars en de verliezers van de crisis. Hoewel sommigen spaargeld opbouwen, had meer dan 40 procent in mei 2020 al een aanzienlijk inkomensverlies geleden. Uit de laatste studie van de Hans Böckler Stichting blijkt ook dat werkenden met toch al lage inkomens aanzienlijk meer te lijden zullen hebben onder de economische gevolgen van de Coronamaatregelen dan werkenden met hogere inkomens. Respondenten die hun inkomen hebben verloren, zien ook grotere gevaren voor de sociale cohesie. Dr. Andreas Hövermann, co-auteur van de studie, vreest dat salarisverlies en de perceptie van een ongelijke verdeling van de lasten een destabiliserend effect kunnen hebben op de samenleving als geheel.

Sociale ongelijkheid verergert

"Als onder een brandend glas zien we nu de dringende noodzaak van een transformatieproces om te voorkomen dat een groot deel van de mensen buiten de boot valt en de sociale kloof onomkeerbaar wordt", waarschuwt Hückstädt: "Volgens een rapport van het Paritätischer Wohlfahrtsverband is de armoede gestegen tot het hoogste niveau sinds de hereniging. De rijkste 10 procent van alle Duitse huishoudens bezit - na aftrek van de schulden - 60 procent van het totale nettovermogen. De onderste 20 procent heeft helemaal geen vermogen, en ongeveer 9 procent van de huishoudens heeft schulden." Het distributieverslag van het Economisch en Sociaal Wetenschappelijk Instituut (WSI) heeft ook uitgezocht dat ongeveer een derde van de huishoudens in Duitsland reserves heeft voor hooguit enkele weken of maanden,
terwijl huishoudens aan de bovenkant van de schaal minstens twee decennia van hun eigen reserves zouden kunnen leven.

Wereldwijd worden alleen de rijken rijker en rijker

Volgens het laatste rapport van Oxfam over "The Inequality Virus" dreigt de kloof tussen arm en rijk voor het eerst in meer dan een eeuw in bijna alle landen ter wereld tegelijk te groeien als gevolg van de Corona-crisis. Het vermogen van de tien rijkste mensen ter wereld is sinds februari 2019 met bijna een half biljoen gestegen tot 1,12 biljoen dollar. Een woordvoerder van de wereldwijde hulp- en ontwikkelingsorganisatie geeft aan dat een dergelijke winst meer dan voldoende zou zijn om ervoor te zorgen dat niemand verarmt door de gevolgen van Corona. Tegelijkertijd beleeft de wereld de ergste banencrisis in meer dan 90 jaar, waarbij honderden miljoenen mensen hun inkomen en baan verliezen. Steffen Küßner, woordvoerder van Oxfam Duitsland, legt bij wijze van voorbeeld uit dat de rijkste 1.000 mensen hun verliezen in slechts negen maanden hebben kunnen goedmaken, terwijl de armere helft van de mensheid waarschijnlijk meer dan tien jaar nodig zal hebben om de economische gevolgen van de crisis te verwerken. Deze ontwikkeling moet een wake-up call zijn om "extreme ongelijkheid en armoede eindelijk bij de wortel aan te pakken", aldus Oxfam. Dit vereist onder meer socialezekerheidsstelsels die voor iedereen toegankelijk zijn en meer aandacht voor het algemeen belang in de economie, aldus het voorzitterschap. "Corporaties en de superrijken moeten nu hun eerlijke bijdrage leveren om de crisis te boven te komen", zegt Tobias Hauschild van Oxfam Duitsland.

Gradido gemeenschapsmunt schept licht aan de horizon

Bij de Gradido Academie voor Economische Bionica werd de noodzaak van een dergelijke koerscorrectie al lang voor Corona ingezien en is in twintig jaar een nieuw economisch en financieel systeem ontwikkeld dat geschikt is voor de toekomst en dat kan voldoen aan de eisen die nu overal worden geuit. In navolging van de "succesmodellen van de natuur" hebben deskundigen op het gebied van economische bionica een combinatie ontwikkeld van de munteenheid "Gradido" voor het algemeen belang, met een "Actief Basisinkomen" en schuldvrije geldschepping op basis van het "Drievoudig Goed". Meer bepaald zou de omvorming van het heersende economische en financiële systeem in dit Gradidomodel het einde betekenen van het schuld-geldbeginsel. In plaats daarvan zou maandelijks voor elke persoon 3 x 1.000 Gradido worden gecreëerd. 1.000 Gradido beschikbaar zou zijn voor de nationale begroting. Nog eens 1.000 Gradido zou per hoofd van de bevolking worden opgeschept voor het egalisatie- en milieufonds. Het laatste derde deel zou voor iedereen beschikbaar zijn als "Actief Basisinkomen". De werkloosheid zou daarmee tot het verleden behoren en de voorziening met alle levensbehoeften zou wereldwijd veilig worden gesteld.

Kortstondige aard van geld zorgt voor verstandige investeringen

Indachtig de miljoenen jaren oude natuurwet dat nieuwe dingen alleen kunnen ontstaan waar iets vergaat, garandeert de geplande vergankelijkheid van de Gradido (GDD) niet alleen de stabiliteit van de geldhoeveelheid, maar ook verstandige investeringen in plaats van zinloos opgestapelde particuliere geldbergen. Hückstädt legt uit: "De geplande vergankelijkheid bij Gradido is 50 % per jaar. Net als bij een negatieve rentevoet is de bederfelijkheid continu. Om de contante waarde ervan te behouden, kan men bijvoorbeeld investeren in duurzame milieuprojecten die door het Compensatie- en Milieufonds worden gesteund, een toekomst creëren die geschikt is voor kleinkinderen en bovendien een goed rendement opleveren. Het is een win-win situatie voor iedereen!"

"Onvoorwaardelijke deelname" garandeert een vervuld (beroeps)leven

In het Gradidomodel is het ontvangen van het 'Actief Basisinkomen' gekoppeld aan 'Onvoorwaardelijke Participatie', wat betekent dat iedereen - voor zijn persoonlijk basisinkomen - kan bijdragen aan de gemeenschap met de activiteiten waar hij bijzonder goed in is of die hij graag doet, of die hij graag zou willen verbeteren of uitproberen. "Op deze manier zorgen we niet alleen voor een levendige saamhorigheid en een duidelijk verbeterde situatie in de ouderen- en kinderzorg, maar stimuleren we mensen ook om hun eigen talenten breed te ontwikkelen", voegt Margret Baier, de eigenaresse van de Gradido Academie, toe. "Zo kan iedereen zijn potentieel optimaal ontwikkelen. Dit vergroot ook de kans dat men veel beter op veranderingen kan reageren en echte vervulling en zinvolheid kan vinden in de eigen activiteiten."

De zwarte zwaan Corona als voorbode van gouden tijden?

De studie "The Black Swan Covid-19" van het Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM) toont aan hoe accuraat het Gradidomodel de toekomstwensen van mensen weergeeft. Om voorspellingen te kunnen doen over het toekomstige (consumenten)gedrag van Duitsers, heeft GIM 1.000 mensen ondervraagd over hun huidige waarden, hoop en wensen. Uit de resultaten van de enquête blijkt een sterk verlangen naar sociale rechtvaardigheid, de waarde van sociale beroepen, solidariteit en internationale samenwerking. In hun privéleven hechten de meeste respondenten meer waarde aan plezierige gebeurtenissen dan aan fysieke bezittingen. Hannes Fernow, directeur van GIM Foresight: "De 'gouden jaren twintig' zijn terug. Er ontstaat een nieuw hedonisme in de samenleving, dat wordt gekenmerkt door de hoop op gemeenschap en genot, vrijheid en buiten zijn. Het gaat gepaard met een groter verantwoordelijkheidsgevoel en een terugkeer naar de essentie: Authenticiteit en attitude, keuze en individualiteit zullen ertoe doen." "Dit komt bijna volledig overeen met de resultaten die wij als basis hebben gebruikt voor de ontwikkeling van ons nieuw economisch en financieel model Gradido," bevestigt Hückstädt, "En het bewijst eens te meer dat de wens tot heroriëntatie niet voortkomt uit de Corona-crisis, maar te wijten is aan de ontoereikendheid van het heersende economisch en financieel systeem wat betreft de sociale compatibiliteit en de basis voor een vervuld leven. Tenzij we het systeem nu eindelijk hervormen of omvormen, zal slechts een kleine bevoorrechte groep nog mogen hopen op 'gouden tijden', zelfs na de Corona-crisis." In een poging om de toekomst opnieuw uit te denken en vorm te geven op een manier waaraan iedereen kan deelnemen, nodigt Gradido u uit om u te verbinden met de academie in een 'Grote Samenwerking'.

Details over de "Grote Samenwerking", het "Gradido-Model" en de Gradido-Podcast op https://gradido.net

 

Beeld Bron:
Bundesarchiv, Beeld 183-K0623-0502-001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5365129

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner