Gradido creëert rechtvaardige gezondheidszorg voor iedereen

Gezondheidszorgsysteem uit de staatsbegroting

Künzelsau,14.10.2021 - Zelfvertrouwen en tevredenheid zijn net zo elementair voor een goed leven als gezonde voeding en voldoende medische verzorging. Maar zolang de rijken steeds rijker worden en de mensen wier inkomen nauwelijks genoeg is om van te leven, blijven groeien, verwordt het idee van een vervuld bestaan geleidelijk tot een utopie. In plaats daarvan worden verschijnselen als voedselarmoede, permanente overbelasting en eenzaamheid gezondheidsrisico's te midden van onze welvarende samenleving. Volgens de economische bionica-experts van de Gradido Academie is er voor veel te veel mensen geen realistische kans om het heersende economische en financiële systeem ongeschonden te overleven. Zij vinden de afschaffing van het schuld-geld principe even essentieel als de invoering van een "Actief Basisinkomen" en hebben met het Gradido model een alternatief gecreëerd dat alle mensen in staat zou kunnen stellen om in gezondheid en de veiligheid van een goede gemeenschap te leven.

Voedselarmoede als gezondheidsrisico

Volgens een recente analyse van de Heinrich Böll Stichting kan zelfs in een rijk land als Duitsland niet iedereen gezond eten. Volgens het meest recente sociaal-epidemiologische onderzoek zijn inkomen, opleiding en werk veeleer onlosmakelijk verbonden met voeding en gezondheidstoestand. In maart 2020 leefden 6,48 miljoen mensen in Duitsland van een werkloosheidsuitkering of een Hartz IV-uitkering, waaronder ongeveer 1,87 miljoen kinderen. Een voedselbudget van ongeveer 150 euro per maand, ongeveer vijf euro per dag, is echter nauwelijks genoeg om gezond voedsel van hoge kwaliteit te betalen. En dat heeft gevolgen. Bij de opening van het congres "Armoede en Gezondheid" maakte prof. Martin Dietrich van het Bundeszentrum für Gesundheitsentwicklung (BZgA) al in 2019 duidelijk waarom dit verband nog steeds bijzondere aandacht vereist: bij armoede moet niet alleen rekening worden gehouden met het financiële deel, maar ook met het ervaren gemis en de verminderde sociale participatie. Het Robert Koch Institute berekende al in 2019 dat de levensverwachting tussen de laagste en de hoogste inkomensgroep verschillen vertoont van een opmerkelijke 4,4 jaar voor vrouwen en 8,6 jaar voor mannen, en bewijst daarmee de ziekmakende tendensen van een leven in armoede.

Angst voor sociale uitsluiting

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat in armoede dreigt af te glijden toe. In veel gezinnen is het geld nauwelijks genoeg om van te leven, ondanks een voltijdse baan. Zij kunnen nauwelijks de huur, de energiekosten en het voedsel betalen - er blijft niets over voor aankopen of zelfs voor oudedagsvoorzieningen. De angst om hun baan te verliezen, een contract voor bepaalde tijd niet te verlengen of de volgende huurverhoging wordt onvermijdelijk een constante bedreiging voor hun hele bestaan. Deze situatie maakt prestatiedruk en existentiële angst voor veel mensen zo overweldigend dat zij permanent vechten tegen mentale en fysieke overbelasting en zo hun gezondheid in gevaar brengen.

Gezond geld creëert een gezonde wereld

De economische pioniers van de Gradido Academie gaan deze bedreigende ontwikkeling tegen met hun gelijknamige economisch en financieel model, dat regionaal, nationaal en ook internationaal kan worden toegepast. Met de invoering van de gemeenschappelijke goede munt Gradido (GDD), een actief basisinkomen en het afzweren van het schuldgeldprincipe willen zij de solide basis leggen voor alle mensen om in de toekomst een gezond leven te kunnen leiden met bestaanszekerheid en hun plaats midden in de gemeenschap te kunnen vinden.

Het drievoudig welzijn - een gezonde basis voor het leven voor generaties

Op basis van de succesmodellen die zich al miljarden jaren in de natuur hebben bewezen, hebben de economische pioniers van de "Gradido Academie" het concept van het algemeen welzijn kunnen ontwikkelen, waarvan het ethische grondbeginsel gericht is op het "drievoudig goed". In concreto wordt voor elke persoon maandelijks 3000 Gradido (GDD) gecreëerd, waarvan de waarde ruwweg overeenkomt met die van de euro, zonder dat er een schuld ontstaat. Een derde wordt gereserveerd als een actief basisinkomen, een derde wordt gebruikt voor de financiering van de staatsbegroting en het gezondheidszorgstelsel, en een derde wordt gebruikt voor het behoud en herstel van de natuur. Belastingen zijn dus achterhaald in het Gradidomodel, en de fatale accumulatie van steeds nieuwe schuldenbergen voor toekomstige generaties is verleden tijd.

Actief basisinkomen voor rechtvaardige gezondheidszorg

1000 Gradido zijn per hoofd van de bevolking beschikbaar als maandelijks basisinkomen om mensen van alle leeftijden te verzekeren van voldoende levensonderhoud. Voor een gezin van vier personen zou dit bijvoorbeeld 4000 GDD zijn, naast hun andere inkomsten. Daardoor zou gezond voedsel niet langer voor iedereen een onbereikbare luxe zijn en zouden de bedrijfskosten altijd verzekerd zijn, ongeacht de arbeidssituatie van de betrokkene. "Hiermee wordt voldaan aan de eerste drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, namelijk ten eerste 'geen armoede', ten tweede 'geen honger' en ten derde 'gezondheid en welzijn' en wordt dus bijgedragen aan vrede en rechtvaardigheid, waartoe in doel 16 wordt opgeroepen", legt Bernd Hückstädt, medeoprichter van het onafhankelijke onderzoeksinstituut voor economische bionica, uit. En hij wijst op een ander belangrijk resultaat: "In het Gradidomodel omvat de staatsbegroting ook de gezondheidszorg. De vrije toegang tot de gezondheidszorg wordt aldus voor alle mensen gegarandeerd. De beslissing voor welke vorm van gezondheidszorg zij kiezen, is volledig hun eigen beslissing en staat los van hun inkomen".

Kwaliteit van leven vereist ook sociale participatie

In hun streven om iedereen de kans te geven een gezond en vervuld leven te leiden, hebben de economische bionica-experts niet alleen de voorzieningssituatie geoptimaliseerd. Met de invoering van een "actief basisinkomen" zijn zij er veeleer ook in geslaagd "onvoorwaardelijke sociale participatie" te bevorderen. Degenen die het maandelijkse basisinkomen willen ontvangen, worden uitgenodigd - ongeacht hun leeftijd - om maximaal 50 uur per maand bij te dragen aan de gemeenschap met activiteiten en taken waar zij bijzonder goed in zijn of die zij graag op zich zouden willen nemen om nieuwe talenten te ontdekken. Margret Baier, eigenaresse van de Gradido Academie, verklaart de bijzondere waarde van dit principe: "Op deze manier slagen wij erin vooral eenzame mensen, wier levenskwaliteit en gezondheidstoestand zo vaak gebukt gaan onder kwellende gevoelens van minderwaardigheid, weer in ons midden te brengen en hun het goede gevoel te geven dat wij hen graag zien en nodig hebben. In onze gemeenschap is iedereen waardevol en welkom, wat er uiteindelijk voor zal zorgen dat we zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van het diverse potentieel dat er is - ten voordele van iedereen". Bovendien biedt "onvoorwaardelijke participatie" niet alleen de zekerheid van basisvoorzieningen, maar ook de kans om zich op allerlei gebieden uit te proberen - een optimale basis voor persoonlijke ontwikkeling, die momenteel in het leven van zoveel mensen helemaal geen rol meer zou mogen spelen.

Samen het nieuwe pad bewandelen

Om een begin te maken met de vreedzame transformatie van het gebrekkige huidige economische en financiële systeem in het Gradidomodel, nodigen de economische bionics mensen van alle leeftijden uit om zich bij hen aan te sluiten in een "Grote Samenwerking" voor een betere wereld.

Details over het Gradidomodel en de "Grote Samenwerking" op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)