Openbaar welzijnsconcept tegen het verplegend tekort

Gezondheid en zorg voor jong en oud

Künzelsau, 16 oktober 2020 - De verplegingscrisis in Duitsland is niet alleen sinds de Corona-crisis aan de gang. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen werken veel verplegend personeel al jaren buiten de grenzen van hun kunnen. Steeds meer familieleden capituleren voor de eisen van de thuiszorg. Talrijke bedden op de intensive care voor volwassenen en kinderen kunnen niet meer worden gebruikt in Duitse ziekenhuizen omdat het noodzakelijke personeel ontbreekt. Aan de vraag naar verplegend personeel kan nauwelijks worden voldaan en toch blijft het onstuitbaar groeien. Applaus en warme woorden helpen niet meer dan prijzenswaardige hervormingsaanpak die niet kan worden gefinancierd. Volgens de economische bionica-experts van de Gradido Academie kan alleen een fundamentele hervorming de situatie daadwerkelijk verhelpen. Zij zien de enige kans op fatsoenlijke zorg bij ziekte en ouderdom in een innovatief economisch, financieel en sociaal systeem. 

De Duitse schuldklok toont een recordwaarde

Dit jaar kijken de federale en deelstaatregeringen uit naar een nieuwe schuld van ongeveer 330 miljard euro. Voor 2021 voorspelt de Belastingvereniging nog eens 96 miljard schulden voor Duitsland. Voor het eerst in de 25 jaar van haar bestaan stijgt de schuldklok van de Duitse belastingbetalersvereniging met meer dan 10.000 euro per seconde. Tegen deze achtergrond rijst de vraag tot welke duizelingwekkende hoogte de geplande hervorming van de verpleegkundige zorg door de minister van Volksgezondheid de schuldenberg van de toekomstige generaties zal katapulteren? Volgens eerste schattingen zal hiervoor ongeveer zes miljard belastinggeld worden gebruikt. Tegelijkertijd wordt er gediscussieerd over de manier waarop de lege schatkist van zorgverzekeraars kan worden bijgevuld. "Deze aanpak kan helemaal niet succesvol zijn", zegt Bernd Hückstädt, mede-oprichter van de Gradido Academie voor Economische Bionica. 

De Academie in Künzelsau, Baden-Württemberg, onderzoekt al meer dan 20 jaar welke natuurmodellen ook met succes in de industrie kunnen worden toegepast. Een van de belangrijkste bevindingen is: "Zolang het vermogen van de ene persoon noodzakelijkerwijs de schulden van een andere persoon is, is er geen sociaal aanvaardbaar financieel systeem. We kunnen de huidige uitdagingen - ook met het oog op de vergrijzing - met dit systeem niet aangaan". 

De verplegingscrisis vraagt om een hervorming van het financiële stelsel

De coronacrisis heeft de aandacht gevestigd op degenen die anders vaak alleen aandacht krijgen als er een dreiging van ziekte en behoefte aan zorg is. Verpleegkundigen en geriatrische verpleegkundigen konden genieten van vele warme woorden en denderend applaus. "Niemand heeft echter nog een manier gevonden om deze onmisbare mensen zo te betalen, te waarderen, aan te moedigen en te ondersteunen dat het helpen een bron van voldoening is", aldus Hückstädt. Volgens het verplegingsrapport van de AOK vanaf 2019 zullen er tot 2030 130.000 extra verpleegkundigen nodig zijn voor de verzorging van mensen die alleen al vanwege de vergrijzing van de bevolking zorg nodig hebben. 

Gezien het feit dat steeds meer mensen het beroep van verpleegkundige verlaten en op zoek zijn naar nieuwe ontbreekt, een bijna onoplosbaar probleem. "In een getransformeerd financieel systeem dat de wetten van de natuur volgt, zou er ook een oplossing kunnen worden gevonden voor de zorg en de gezondheidszorg die nodig zijn, die rekening houdt met iedereen en de toekomstige generaties niet overbelast", legt Hückstädt uit. 

Gezondheidszorg is het imperatief van de mensheid 

Het Gradido-model streeft het verklaarde doel na om alle 17 VN-duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het derde gedefinieerde doel is 'het waarborgen van een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden en het bevorderen van hun welzijn'. De Gradido-gemeenschap ziet de bevordering van de gezondheid als een noodzaak van de diepste mensheid: "In het Gradidomodel omvat de staatsbegroting ook de gezondheidszorg. De toegang tot de gezondheidszorg is dus voor alle mensen gratis gegarandeerd. Mensen zijn vrij om te beslissen welke vorm van gezondheidszorg ze willen kiezen".

Concreet is het Gradido-model gebaseerd op drie pijlers

  1. De gemeenschappelijke munt Gradido
  2. De Triple Good
  3. Een actief basisinkomen / onvoorwaardelijke deelname aan het gemeenschapsleven


De gemeenschappelijke munt Gradido 

In principe is geld niets meer dan computernummers in databases. De term 'geldschepping' komt uit de financiële wereld. Het beschrijft de manier waarop geld wordt gecreëerd, d.w.z. volgens welke regels de nummers in computerdatabases worden geschreven. In het oude monetaire systeem wordt geld gecreëerd door schulden, dat wil zeggen dat de som van alle kredietsaldi wereldwijd even hoog is als de som van alle schulden. In Gradido wordt geld gecreëerd als een krediet voor elke persoon, zonder schulden te creëren. 

Drievoudig voordeel

Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het verzoenen van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in het belang van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, de staat, en de staat maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Als een van deze drie aspecten wordt verwaarloosd, wordt het hele systeem door elkaar geschud. Per hoofd van de bevolking worden 3 × 1.000 Gradido gecreëerd. 1.000 Gradido voor het Actief Basisinkomen, voor de staatsbegroting en voor het Compensatie- en Milieufonds.

Actief basisinkomen' voor dagelijkse helpers in de zorg 

Het "actieve basisinkomen" komt voort uit het idee van "onvoorwaardelijke deelname". Wie er gebruik van wil maken kan met zijn of haar talenten, neigingen en mogelijkheden op elke leeftijd een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Voor elke persoon zijn maandelijks 1.000 Gradido (GDD) van het gemeenschappelijk goed beschikbaar als basisinkomen. Eén Gradido komt overeen met de waarde van één Euro. Maximaal 50 uur per maand wordt betaald met 20 GDD per stuk. Dit bedrag is een basisbedrag, naast andere inkomstenbronnen. 

De dagelijkse zorg voor zorgbehoevende mensen kan via het 'Actief Basisinkomen' worden verstrekt - en draagt zo bij aan een aanzienlijke ontlasting van het geschoolde verplegend personeel, de mantelzorgers en de ziekenfondsen. Ook aan mensen die zich willen bezighouden met de verpleging worden, net als in alle andere beroepssectoren, mogelijkheden geboden voor advies en bijscholing.

"Onvoorwaardelijke deelname". 

Iedereen mag een taak op zich nemen voor het 'Actief Basisinkomen' dat hij of zij graag uitvoert. Op deze manier creëert het systeem de beste voorwaarden voor succes op alle niveaus. 

Bovendien kan iedereen vanuit het hart doen wat hij of zij wil doen zonder angst voor het bestaan - dat wil zeggen, zijn of haar innerlijke roeping volgen. Een groot deel van de stressgerelateerde ziekten van de beschaving zou hierdoor kunnen worden geëlimineerd. Een positief effect op veel ouderdomsziekten is de kans om tot het einde van het leven actief deel uit te maken van de gemeenschap. 

Gezondheidspool voor uitgebreide gezondheidszorg

In het Gradido-model wordt de staatsbegroting gegenereerd door de tweede geldschepping. De geldcreatie is per hoofd van de bevolking. Dit betekent dat elke staat hetzelfde bedrag aan staatsinkomsten per burger heeft. In Duitsland is de tweede geldschepping ongeveer gelijk aan de huidige overheidsbegroting (federale, staats- en lokale overheid) plus gezondheidszorg en sociale voorzieningen. In feite zal er meer geld beschikbaar zijn voor de gezondheidszorg in het Gradido-model dan voorheen. De arbeidsomstandigheden en de beloning van het verplegend personeel kunnen dus aanzienlijk worden verbeterd. 

Het einde van het schuldbetalingsprincipe creëert solidariteit tussen de generaties.

Margret Baier, de directeur van de Gradido Academy benadrukt dat "ons samenleven een geheel nieuwe kwaliteit zou kunnen krijgen als het vermogen van de ene persoon niet langer noodzakelijkerwijs de schulden van de andere persoon is. Jonge en oude mensen zouden niet langer 'rivalen' zijn in de strijd om hun bestaan en hun levensstandaard veilig te stellen. Via het 'Actief Basisinkomen' kan het Gradidomodel dus ook de samenwerking tussen de generaties bevorderen. Wederzijdse zorg en liefdadigheid zijn essentieel voor een volwaardig leven voor alle generaties. Onvoorwaardelijke deelname' is gunstig voor de vruchtbare uitwisseling tussen mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingen". 

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner