Coronabeleid bedreigt onze kinderen

Onderzoekers zien de oplossing in het nieuwe monetaire systeem

Künzelsau, 25.11.2020 - Kinderen, ouders en leerkrachten zitten aan de limiet. Dokters, psychologen en familiepolitici slaan alarm. Zij zien het welzijn van kinderen allemaal als enorm bedreigd door het huidige crisisbeleid. Quarantaineregels, schoolsluitingen en contactbeperkingen zetten niet alleen kinderbeschermers op de barricades. Volgens Unicef verhongerden 15.000 kinderen elke dag al voor Corona. De Corona-maatregelen hebben de honger in de wereld dramatisch verergerd. Om een veilige basis te creëren voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, vragen de economische biologen van de Gradido Academie om een transformatie van het financiële systeem. Dit zou een einde maken aan de armoede wereldwijd en zorgen voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

"Ramen open, masker op!" - Pruisen Gloria is geen crisismanagement...

Het huidige schoolsysteem werd in het oude Pruisen ontwikkeld om trouwe onderdanen aan te trekken. Het verspreidde zich snel over de hele wereld. De filosoof Richard David Precht waarschuwt al jaren dat, volgens alles wat vandaag de dag bekend is over de ontwikkelingspsychologie, dit pedagogische ideaal volkomen verkeerd is. Bernd Hückstädt, de medeoprichter van de Gradido Academie, merkt ook met toenemende bezorgdheid op "dat er een gebrek is aan geld en de wil om openbare scholen wereldwijd te ontwikkelen op de manier die nodig zou zijn met het oog op de uitdagingen van onze tijd. Dit is een echte getuigenis van armoede voor een wereldgemeenschap waarvan het welzijn in grote mate afhangt van de holistische opvoeding van haar leden".

Bevoorrechte privé-scholen bezoeken

Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer studenten naar privé-scholen in dit land gaan. Volgens het Bundesamt für Statistik is het aantal particuliere scholen voor algemeen en beroepsonderwijs in Duitsland tussen 1992/1993 en 2018/19 met maar liefst 79,8 procent gestegen. Veel ouders die het zich konden veroorloven betaalden gemiddeld 2.000 euro per jaar en kind al in 2016 voor een plaats in een privé-onderwijsinstelling.

Kinderarmoede in plaats van gelijke kansen

De vele kinderen uit minder welvarende gezinnen nemen niet deel aan deze ontwikkeling. Volgens een studie van de Bertelsmannstichting is armoede een kenmerk van het dagelijks leven voor meer dan een vijfde van alle kinderen in Duitsland. Dat is 21,3 procent of 2,8 miljoen kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De Corona-crisis verergert hun situatie merkbaar. Het verlies van banen, existentiële angsten, een toenemend gebrek aan geld en beperkte ruimte zorgen er ook voor dat veel familieconflicten escaleren. Thuisonderwijs is ondenkbaar als ouders niet alleen tijd, maar ook competentie missen. "Gelijke kansen zien er heel anders uit", concludeert Hückstädt, econoom en bioloog, en voegt eraan toe: "Mensen de vrije toegang tot onderwijs ontzeggen betekent hen een fundamenteel mensenrecht ontzeggen.

De verloren generatie Corona-kinderen?

Ook de kinderhulporganisatie Unicef, de Duitse Kinderbescherming, het jeugdcomité van de SOS-Kinderdorpen, het netwerk Kinderrechten en gezinspolitici waarschuwen dat kinderen de grootste schade kunnen oplopen in de crisis. In haar verslag 'Averting Lost Covid Generation' documenteert het Kinderfonds van de Verenigde Naties dat de ernstige langetermijneffecten van de Corona-crisis op onderwijs, voeding en welzijn een blijvende impact kunnen hebben op het leven van een hele generatie kinderen en jongeren wereldwijd. Christian Neusser, kinderrechtenexpert van SOS Kinderdorpen, zegt: "De dimensies zijn diepgaand. Het gaat immers niet alleen om de schending van individuele kinderrechten, maar om een hele keten: armoede leidt bijvoorbeeld tot ziekte, kinderarbeid of het verlies van onderwijs". Volgens de cijfers van de VN zouden 150 miljoen kinderen in extreme armoede kunnen vervallen - naast de vele honderden miljoenen kinderen die eerder werden getroffen. Soms konden 1,5 miljard kinderen wereldwijd niet naar school. Vooral in armere landen bestaat het gevaar dat veel leerlingen nooit meer naar school gaan omdat hun familie te arm is.

Al op 25 juni 2020 bekritiseerde het Kinderrechtennetwerk dat de perspectieven van kinderen en jongeren nauwelijks zijn meegenomen in de discussie over de manier waarop de crisis kan worden overwonnen, hoewel hun rechten rechtstreeks door de maatregelen worden aangetast.

Het eerste landelijke onderzoek naar de effecten en gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Duitsland door de onderzoeksafdeling 'Child Public Health' van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf bewees al in juli dat de geestelijke belasting van kinderen door coronamaatregelen ook significant hoger is dan eerder werd vermoed. Uit een onderzoek van Forsa, uitgevoerd door de Duitse kinderbescherming ter gelegenheid van Wereldkinderdag, bleek dat het geweld tegen kinderen tijdens de coronacrisis dramatisch was toegenomen en dat de onderwijskansen - met name voor sociaal achtergestelde kinderen - waren afgenomen.

Op 20.11.2020, de Internationale Dag van de Kinderrechten, wees SOS-Kinderdorf e.V. erop dat het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989 ook in Duitsland nog steeds niet volledig ten uitvoer is gelegd - en dat de beperkingen van de rechten van het kind onder invloed van de Corona-crisis nog ernstiger zijn geworden.

Crisis als kans voor een duurzame koerscorrectie

Volgens Hückstädt is Corona niet de oorzaak van alle problemen die op dit moment maar al te duidelijk worden. Zoals elke crisis is Corona een historische kans om de koers naar een betere wereld te corrigeren. "We weten al jaren dat het oude financiële systeem met al zijn bubbels aan zijn einde is gekomen. Het moet veranderen, en Gradido is een fantastische oplossing. We moeten het gewoon nemen. Ondanks al zijn optimisme dringt Hückstädt aan op een gevoel voor proportie: "De verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap is nodig, zodat onze kinderen in deze turbulente tijden niet aan de kant komen te staan, maar eindelijk de zekerheid en steun krijgen die ze verdienen - wereldwijd.

De oplossing bestaat al vier en een half miljard jaar...

Het nieuwe economische en financiële systeem is ontwikkeld in meer dan 20 jaar onderzoekswerk aan de Gradido Academie voor Economische Bionica. De economische bionica onderzoekt de succesvolle natuurmodellen die al meer dan viereneenhalf miljard jaar functioneren en draagt deze over aan de economie. De 'Natural Economy of Life' maakt alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN die in Agenda 2030 zijn vastgelegd, haalbaar. Het recht op onderwijs is daar een expliciet onderdeel van - en gelijke kansen voor iedereen is het programma. "Het is niet alleen onze zorg om kinderen bescherming en perspectief te bieden", legt Margret Baier, medeoprichter en directeur van de Gradido Academy, het concept van openbaar welzijn uit, "we willen ook de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling op de lange termijn verbeteren". Volgens de wetenschappelijke studies van de neurobioloog prof. Gerald Hüther is 98 procent van de kinderen hoogbegaafd als pasgeborene, maar slechts twee procent is nog begaafd na het afronden van de schoolopleiding. "Ons onderwijssysteem is duidelijk aan hervorming toe - en het Gradido-model maakt het bijna vanzelf."

Gradido creëert eerlijke onderwijskansen

Het voorgestelde monetaire en economische systeem van Gradido maakt de weg vrij voor de 'onvoorwaardelijke deelname' van iedereen aan het gemeenschapsleven. Hückstädt legt uit: "Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het 'drievoudige goed', d.w.z. op het harmoniseren van het welzijn van het individu met het welzijn van de gemeenschap en het grotere geheel - in het belang van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, en de gemeenschap maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. De common good currency Gradido (GDD) wordt gecreëerd als een krediet voor elk individu, zonder schulden te creëren. Op deze manier volgen we het voorbeeld van de natuur om onze kinderen en kleinkinderen een schuldenvrije toekomst te bieden die de moeite waard is om te leven. Een Gradido heeft ongeveer de waarde van één Euro. Per hoofd van de bevolking worden 3 × 1.000 Gradido gecreëerd. 1.000 Gradido voor het 'Actief Basisinkomen', voor de overheidsbegroting en het compensatie- en milieufonds. Dit resulteert in een royale, schuldenvrije staatsbegroting, waardoor onder andere kleuterscholen en scholen kunnen worden uitgerust op een manier die geschikt is voor de toekomst, om alle kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen en uit te dagen. In het Gradido-model zijn school en bijscholing wereldwijd gratis. Dit betekent dat ze toegankelijk zijn voor alle mensen, ongeacht hun financiële situatie.

Maar ook hier gaat het niet alleen om opleiding. Om kinderen de kans te geven op te groeien tot die "verantwoordelijke vormgevers van hun eigen leven", die volgens Hüther de beste vooruitzichten hebben om "niet alleen succesvol te worden in hun carrière, maar ook op een zinvolle, zelfverantwoorde en gelukkige manier te leven", voorziet het Gradidomodel ook in een "actief basisinkomen" en "onvoorwaardelijke deelname" aan het gemeenschapsleven.

Het 'Actief Basisinkomen' verzekert de basisvoorziening van alle mensen wereldwijd en elimineert zo de constante angst voor het bestaan, die het immuunsysteem verzwakt en de psyche kan overbelasten. Zo wordt de basis gelegd voor een conflictvrij gezinsleven. De 'Onvoorwaardelijke Participatie', die kinderen en jongeren ook de mogelijkheid biedt om voor hun 'Actief Basisinkomen' deel te nemen aan de gemeenschap, opent ongekende mogelijkheden om op allerlei gebieden te experimenteren en zich te ontwikkelen en om een echt gemeenschapsgevoel te leren kennen. Tegelijkertijd zorgt het Actief Basisinkomen ervoor dat de kinderen en jongeren al tijdens hun opleiding in hun levensonderhoud kunnen voorzien. "Met Gradido wordt voor elke jongere de beste basis gecreëerd om zijn of haar verworven recht op onderwijs en gezonde ontwikkeling vanaf zijn of haar kindertijd uit te oefenen, om zo de best mogelijke weg naar een vervuld leven te vinden", benadrukt Hückstädt.

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner